Arferion y Swistir

Alpau'r Swistir

y Arferion y Swistir Maent yn ymateb, ar y cyfan, i draddodiadau Canol Ewrop neu frodorol sy'n effeithio ar lawer o agweddau ar fywyd yn y wlad. Mae'r meysydd hyn yn amrywio o fugeilio i wyliau trwy gastronomeg, arferion ymddygiad neu gerddoriaeth.

Er gwaethaf ei maint bach, mae gan wlad y Swistir nifer fawr o arferion sydd wedi'u hysgythru yn y ffordd o fod yn drigolion ac a fydd, efallai, yn eich synnu. Mae llawer yn gyffredin i weddill Ewrop fel dathlu nadoligtra bod eraill yn wirioneddol frodorol ac mae eu gwreiddiau yng ngorffennol y genedl. Ond, heb ado pellach, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi rai o arferion mwyaf hynod y Swistir.

Arferion y Swistir: o ieithoedd i gastronomeg

Byddwn yn cychwyn ar ein taith o amgylch arferion y Swistir trwy siarad â chi am eu hieithoedd. Yna byddwn yn parhau i edrych ar agweddau eraill fel cerddoriaeth neu bartïon ac, yn olaf, byddwn yn canolbwyntio yn y pen draw ar gastronomeg blasus gwlad y Swistir.

Ieithoedd y Swistir

Ieithoedd y Swistir

Ardaloedd iaith y Swistir

Oherwydd ei leoliad daearyddol, y Swistir yw lle mae diwylliannau Ewropeaidd amrywiol yn croestorri. Am y rheswm hwn, mae ganddo dair iaith swyddogol ac un arall a gydnabyddir yn rhannol sy'n ymateb i darddiad y poblogaethau sy'n ei chyfansoddi.

Gelwir yr iaith fwyafrifol Almaeneg y Swistir, sy'n siarad bron i chwe deg pedwar y cant o'i thrigolion. Mae'n bwysig iawn yng nghantonau gogleddol, dwyreiniol a chanolog y genedl. Yn ogystal, mae'r rhan fwyaf o'r rhwydweithiau radio a theledu yn ei ddefnyddio.

Fe'i dilynir gan nifer y siaradwyr gan FRANCES, yn cael ei ddefnyddio gan bron i dri deg naw y cant o'r boblogaeth a'r mwyafrif yng ngorllewin y wlad. Yn ogystal, yn ardal Romandie cedwir tafodieithoedd Franco-Provençal, fel vaudois neu neuchatelois.

Trydedd iaith y Swistir yw Eidaleg, a ddefnyddir gan bymtheg y cant o'i thrigolion ac sydd, yn rhesymegol, yn dominyddu yn ne'r wlad. Mae yna hefyd dafodiaith Lombard: yr tesinese.

Sôn arbennig mae'n rhaid i ni eich gwneud chi'n rhyfedd romansh. Mae hefyd yn iaith swyddogol, er nad yw'n ofynnol i ddogfennau'r llywodraeth ei defnyddio. Fe'i siaredir yn canton Graubünden ac mae cyfanswm y bobl sy'n ei ddefnyddio yn cynrychioli 0,6% o'r boblogaeth. Bydd gennych ddiddordeb mewn gwybod ei bod yn iaith Romanésg sy'n gysylltiedig â Ladino a Friulan a siaredir yng ngogledd yr Eidal, er ei bod wedi esblygu'n fwy ffonolegol na'r rhain.

Cerddoriaeth ryfeddol arferion y Swistir

Corn alpaidd

Cerddorion amrywiol yn perfformio gyda'r corn alpaidd

Nid oes raid i ni ddweud wrthych eich bod yn y Swistir yn clywed yr un gerddoriaeth ag yn Sbaen, Ffrainc neu'r Unol Daleithiau. Ond, fel y cenhedloedd hyn, mae ganddo hefyd ei gerddoriaeth draddodiadol ac fe welwch hi'n chwilfrydig iawn.

Rhagoriaeth par offeryn y wlad yw'r alwad corn alpaidd. Wedi'i wneud o bren a gyda hyd sy'n amrywio rhwng 1,5 a 3.60 metr, mae'n syth a chyda diwedd fflam. Mae'n allyrru synau harmonig tebyg i rai'r trwmped, ond mae ei darddiad yn hynafol iawn.

O leiaf, mae'n dyddio'n ôl i'r XNUMXeg ganrif, pan gafodd ei ddefnyddio i alw gwartheg yn yr ardal Alpaidd a hefyd i gyfathrebu rhwng y ffermwyr eu hunain. Ond fe'i defnyddir hefyd i ddehongli caneuon alpaidd traddodiadol ac, yn rhyfedd iawn, mae ganddo debygrwydd ag offerynnau eraill o'r Pyrenees, y Carpathiaid a hyd yn oed mynyddoedd yr Andes yn Ne America.

Ar y llaw arall, mae gan y Swistir gân draddodiadol hefyd. Dyma'r enwog tyrolean. Fe'i nodweddir, fel y gwelsoch lawer gwaith, gan newidiadau sydyn mewn tôn, yn amrywio o isel i uchel ar ffurf ffalsetto. Fodd bynnag, nid yw'n unigryw i'r Swistir. Mae hefyd yn perthyn i'r diwylliant Alpaidd yn gyffredinol, a dyna pam ei fod yn cael ei ddehongli yn Awstria, gogledd yr Eidal a hyd yn oed yr Almaen. Ond, yn rhyfedd ddigon, mae yna ganeuon tebyg mor bell i ffwrdd â Sgandinafia neu Ganol Affrica.

Y dathliadau, yn hanfodol yn arferion y Swistir

Carnifal Basel

Carnifal Basel

Mae gwlad y Swistir yn dathlu ei Gwyliau cenedlaethol Awst 1291af. Mae'n coffáu Cytundeb Ffederal XNUMX, fel y'i gelwir, lle cytunodd y tri chanton presennol i greu'r amodau angenrheidiol ar gyfer yr uno fel gwlad. Trwy gydol ei diriogaeth, cynhelir digwyddiadau Nadoligaidd. Ond chwilfrydedd y dathliad yw ei fod yn cael lansio tân gwyllt i unrhyw unigolyn.

Mae a wnelo dathliad pwysig iawn arall yn y Swistir â transhumance gwartheg. Er, mewn gwirionedd, dylem ddweud wrthych am ddau wyl. Oherwydd eu bod yn digwydd yn gynnar yn yr haf a'r hydref. Ar y dyddiad cyntaf, mae'r bugeiliaid yn mynd â'u gwartheg i'r mynyddoedd Alpaidd i bori'n rhydd, tra ar yr ail, maen nhw'n eu dychwelyd i'r stablau. Ond, yn y ddau achos, maen nhw wedi eu haddurno â blodau a chlychau coch ac yn gorymdeithio mewn gorymdaith.

Ar y llaw arall, ymhlith arferion y Swistir mae yna hefyd ddathliadau eraill o natur leol, ond sydd o bwys mawr ledled y wlad. Er enghraifft, mae'n wir am pennaeth yr wydd yn Sursse, na fyddwn yn siarad â chi yn well; o Carnifal Basel neu o'r gwyl tyfwyr gwin yn Vevey, sydd wedi'i gynnwys yn Nhreftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol y Ddynoliaeth gan UNESCO.

Crefftau Swistir

Gwylfa swiss

Gwylfa boced y Swistir

Ynghyd â'r cyllyll poced enwog, mae gan wlad y Swistir ddiwydiant brodwaith artisanal diddorol. Mae'n enwog bod Gall Gall, sy'n dyddio'n ôl i'r ail ganrif ar bymtheg ac yn sefyll allan yn arbennig am ei waith mewn cotwm a lliain. Gellir dweud yr un peth Les boben Neuenburg a y diwydiant sidan yn Zurich, yn dyddio'n ôl i'r XIV.

Gwahanol yw cerflun pren traddodiadol Brienz, y canlyniad yw Amgueddfa Cerfiadau a Cherfluniau'r Swistir, yn ogystal â crochenwaith gwerinol Berne, a ddechreuodd yn y XNUMXfed ganrif ac sydd â chydnabyddiaeth ryngwladol.

Ond, os yw crefftwaith y Swistir yn sefyll allan am rywbeth, mae hynny oherwydd eu gwylio, sydd wedi dod yn un o ddiwydiannau cenedlaethol y wlad. Fodd bynnag, nid yw'n arferiad brodorol o'r Swistir. Aed â hi i ddinas Aberystwyth Gin gan yr Huguenots a gymerodd loches ynddo yn ystod yr XNUMXeg ganrif.

Yn fuan, ymledodd y grefft hon i feysydd eraill fel Neuenburg, lle crëwyd rhyfeddodau fel gwylio poced Taschenuhren neu oriawr pendil. Ers hynny, mae'r Swistir wedi lleoli eu hunain fel gweithgynhyrchwyr y darnau pen uchel hyn, er eu bod hefyd wedi cyrraedd cerrig milltir fel y gwrth-ddŵr cyntaf neu'r oriawr cwarts gyntaf. Cymaint yw bri’r Swistir fel gwneuthurwyr gwylio y cynigiwyd cynnwys eu crefftau yn nhreftadaeth anghyffyrddadwy dynoliaeth.

Fodd bynnag, mae traddodiad arall o wlad y Swistir a anwyd ar yr un pryd â'r gwneuthurwr gwylio yn llai adnabyddus. Rydyn ni'n siarad am cynhyrchu awtomeiddio a blychau cerdd. Mor gynnar â 1770 y brodyr Jaquet-Droz Fe wnaethant gyflwyno tri androids a synnodd ledled Ewrop.

O'i ran, mae disgwyl i'r blwch cerddoriaeth Antoine yn ffafrio, a'i cyflwynodd ym 1796 i Gymdeithas Celfyddydau Genefa. Ond yn fuan ymledodd ei weithgynhyrchu i ranbarthau fel Sainte-Croix o Gin.

Gastronomeg

Raclette

Plât o raclette

Yn olaf, byddwn yn gorffen ein taith o amgylch arferion y Swistir trwy siarad â chi am gastronomeg. Ynglŷn â hi, mae rhywbeth tebyg i'r hyn a esboniwyd gennym am oriorau yn digwydd. Mae'n enwog ledled y byd y siocled o wlad y Swistir.

Fodd bynnag, fel y gwyddoch efallai, daeth y cynnyrch hwn o America yn yr XNUMXeg ganrif. Beth bynnag, buan y enillodd siocled y Swistir enwogrwydd rhyngwladol diolch i ryseitiau fel ei gymysgedd â llaeth Alpaidd, oherwydd Daniel peter, neu siocled toddia grëwyd gan Rodolphe Lindt.

Y cynnyrch quintessential arall o'r Swistir yw y caws. Mae ei amrywiaethau mor niferus fel y gallech chi deithio'r wlad yn rhoi cynnig arnyn nhw (mae tua phedwar cant a hanner). Mae llawer o'r bai hefyd oherwydd y llaeth godidog o'r buchesi Alpaidd. Ymhlith cawsiau mwyaf poblogaidd y genedl mae Gruyere, yr aromatig appenzeller neu sbrinz, math cŵl.

O'r cynnyrch hwn daw un o seigiau nodweddiadol y Swistir: y fondue, sy'n ddim mwy na chaws wedi'i doddi sy'n cael ei fwyta trwy drochi darnau o fara sy'n cael ei ddal ynddo gan fforc arbennig. Mae'n cael ei weini mewn pot ceramig o'r enw caquelón. Math o amrywiad yw'r raclette, sy'n cynnwys, yn ogystal â chaws wedi'i doddi, tatws heb eu coginio wedi'u coginio, winwns, ciwcymbrau, finegr a mwstard.

Am ei ran, y älplermagronen Mae'n ddysgl sy'n cynnwys tatws gratin, macaroni, nionyn, hufen a chaws ac mae'n cael ei weini â garnais o afalau wedi'u sleisio. Ac mae'r Rosti Mae'n fath o omled tatws, ond heb wy, gan ei fod yn clymu â starts y cloron ei hun.

O ran brecwast y Swistir, efallai mai'r mwyaf poblogaidd yw'r hyn a elwir birchermüesli, sy'n cynnwys sudd lemwn, llaeth cyddwys, ceirch wedi'i rolio, afalau wedi'u gratio ac almonau neu gnau cyll.

Am ei ran, y zürcher geschnetzelte Mae'n gig eidion gyda saws hufen, madarch a rösti. Ac mae'r cwrw Dyma fersiwn y Swistir o selsig Almaeneg. O ran diodydd, mae'r Sudd afal Mae'n boblogaidd iawn ac felly seidr a gwin.

I gloi, rydym wedi dangos rhywfaint o'r Arferion y Swistir. Ond mae yna rai chwilfrydig eraill fel y rhai sy'n gysylltiedig â'u gwisgoedd rhanbarthol; y galwadau gwyliau cynhaeaf, heddiw wedi'i ostwng i wyliau lle mae selsig yn cael eu bwyta a gwin yn cael ei yfed, neu gamp genedlaethol ryfedd y wlad: y cornussen, sy'n cynnwys, yn fras, taflu disg cyn belled ag y bo modd. Gan wybod yr holl draddodiadau hyn o wlad y Swistir, does ond angen i chi fynd i ymweld â hi.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*