Pethau i'w gwneud yn Isla de Lobos

Pethau i'w gwneud yn Isla de Lobos

Beth i'w wneud yn Isla de Lobos? Cyn ateb y cwestiwn hwn, mae'n angenrheidiol ein bod yn dweud wrthych am leoliad y lle rhyfeddol hwnnw. Mae wedi'i leoli dim ond dau gilometr o Ynys Dedwydd Aberystwyth Fuerteventura a hefyd dim ond wyth o Lanzarote.

Prin ei fod yn gorchuddio ardal o chwe chilomedr sgwâr ac wedi'i amgylchynu gan bedwar ar ddeg o arfordir gyda chlogwyni ysblennydd, cildraethau hardd ac afonydd o lafa solid. Mae hefyd wedi'i leoli yn y Culfor y Bocaina a'i bwynt uchaf yw Y Caldera, gyda dim ond 127 metr o uchder. Ond, heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni ddangos i chi beth i'w wneud yn Isla de Lobos.

Beth i'w weld a'i wneud yn Isla de Lobos

Ynys Lobos

Goleudy Punta Martiño ar Isla de Lobos

Mae gan y lle hudolus hwn ei enw i'r ffaith bod morloi mynach yn byw yn yr ardal yn y gorffennol, a elwir hefyd llewod y môr. Mae ei hanes yn dyddio'n ôl i oes y Rhufeiniaid. Astudiaethau diweddar o'r Universidad de La Laguna maent wedi dangos bod y Latinos wedi sefydlu anheddiad ar yr ynys, dros dro o leiaf, i gael llifyn porffor.

Yn ddiweddarach, fe'i defnyddiwyd fel lloches gan fôr-ladron a maes pysgota gan bysgotwyr. Eisoes yn 1865 mae'r Goleudy Punta Martiño, y byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen. Mewn gwirionedd, ceidwaid y goleudy fyddai ei unig drigolion o hynny ymlaen.

Fodd bynnag, roedd yna nifer o brosiectau i'w hadeiladu yn Lobos a oedd wedi'u tynghedu i ebargofiant pan ddatganwyd bod yr ynys yn barc naturiol ym 1982. Fe'i galwyd Parc Naturiol Twyni Corralejo ac Isla de Lobos ac, ar ben hynny, fe'i dosbarthwyd yn Ardal Amddiffyn Arbennig ar gyfer Adar wedi'i integreiddio i'r Rhwydwaith Natura 2000.

Ar ôl y cyflwyniad angenrheidiol hwn, rydyn ni'n mynd i fynd ar daith o amgylch yr Isla de Lobos gyda chi. Dechreuwn trwy siarad â chi am ei ryfeddodau naturiol ac yna am ei henebion, sydd â hwy hefyd.

Natur freintiedig

Y Caldera

Llosgfynydd La Caldera

Yr unig ffordd i gyrraedd Isla de Lobos yw mewn cwch sy'n gwneud sawl taith ddyddiol Corralejo, yn Fuerteventura. Dim ond ugain munud y mae'n ei gymryd ac mae ei bris oddeutu pymtheg ewro i oedolyn. Yn ogystal, rhaid i chi ofyn am awdurdodiad gan y Cabildo ychydig ddyddiau cyn gwneud y daith.

Ar ôl mynd ar yr ynys, fe welwch gaban gwybodaeth lle byddwch chi'n gweld cerflun sy'n atgoffa'r llewod môr a oedd yn byw ynddo yn y gorffennol. Mae bron i chwe chilomedr sgwâr o natur wyllt ac ysblennydd yn aros amdanoch chi.

Mae cerdded ei lwybrau wedi'u marcio'n dda yn un o'r pethau gorau i'w wneud yn Isla de Lobos. Hefyd mae'r pwyntiau o ddiddordeb mwyaf wedi'u hamffinio. Cadwch mewn cof, gan ei fod yn ardal warchodedig, na fyddwch yn gallu dod oddi ar y llwybrau hyn.

Mae'r llwybr mwyaf rhagorol yn cychwyn yn ne'r ynys ac yn mynd trwy'r tu mewn nes iddo gyrraedd ei wyneb gogleddol. Ond uchafbwynt y daith yw'r Llosgfynydd La Caldera, yr ydym eisoes wedi sôn wrthych chi ac a oedd, gyda'i ffrwydrad, yn darddiad Lobos. Gallwch ddringo i'r brig ac arsylwi ar y golygfeydd hyfryd o Lanzarote a thwyni Corralejo y mae'n eu cynnig i chi.

Rhyfeddodau naturiol eithriadol eraill y gallwch eu gweld ar eich taith o amgylch yr ynys yw'r gwlad ddrwg o'r tu mewn a basn y morlynnoedd. Rhag ofn nad ydych chi'n cofio, rydyn ni'n egluro bod gwlad ddrwg yn set o greigiau folcanig sydd wedi erydu ychydig a geir mewn tirweddau cras, tra bod pant yn geudod llydan yn y ddaear. Yn olaf, gallwch chi hefyd werthfawrogi jable of Y gegin. Yn ei dro, dyma'r enw a roddir ar set o draethau folcanig.

Ar y llaw arall, fel roeddem yn dweud, mae Isla de Lobos yn ardal amddiffyn arbennig i adar. Ymhlith y rhai mwyaf niferus ac y gallwch eu gweld mae'r dyfroedd cneifio, y cadachau a chornel y Bulwer. Hefyd, mae rhywogaeth planhigion endemig ar yr ynys. Mae'n alwad Lobos bythol.

Traethau gyda swyn arbennig: El Puertito

Tai pysgotwyr

Tai pysgotwyr yn ardal Puertito

Mae yna lawer o draethau a childraethau sydd gan yr ynys ac y gallwch chi weld eu harddwch o bell. Oherwydd mai dim ond un ohonynt sy'n cael mynediad am ddim. Mae'n ymwneud â'r Cildraeth Puertito ac mae ei ddyfroedd clir crisial yn berffaith ar gyfer deifio sgwba.

Mae'r cildraeth hwn yn dirwedd freuddwydiol. Mae'n cynnwys breichiau hir o bridd folcanig sy'n fframio dyfroedd glân Môr yr Iwerydd gan greu morlynnoedd glas gwyrddlas. Yn ogystal, wrth ei ymyl, gallwch weld hen dai'r pysgotwyr sef yr unig adeiladau ar yr ynys ar wahân i'r goleudy y byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen.

Mae El Puertito yn fath o bwll naturiol ac mae wedi'i leoli yn ne'r ynys. Ond yr un mor werthfawr yw'r Traeth La Concha neu La Caleta, wedi'i leoli yn yr un ardal ac yn llawer mwy. Mae ei dywod gwyn yn sefyll allan, er bod ganddo greigiau hefyd, a'i siâp pedol.

Canolfan Ddehongli Isla de Lobos

Doc Isla de Lobos

Pier Ynys Lobos

Rydym eisoes wedi sôn wrth basio’r caban y byddwch yn dod o hyd iddo pan fyddwch yn glanio ar yr ynys. Mae'n gartref i'r ganolfan ddehongli, lle mae gennych sampl fach o bopeth y byddwch chi'n dod o hyd iddo yn y lle hudolus hwn. Rydym yn argymell eich bod yn ymweld ag ef cyn cychwyn ar eich taith o amgylch yr ynys.

Odyn galch a hen sosbenni halen

Odyn galch

Odyn galch yn Isla de Lobos

Mae olion yr hen odyn lle gwnaed y calch angenrheidiol i adeiladu tai’r pysgotwyr yr ydym wedi sôn amdanynt yn dal i gael eu cadw ar yr ynys. A gallwch hefyd weld y fflatiau halen bach lle tynnwyd yr halen i gadw, yn union, y pysgod. Ar y llaw arall, ger yr uchod, gallwch chi weld dau safle archeolegol sy'n perthyn i gyfnodau Jandiense ac Erbanense.

Goleudy Punta Martiño, ymweliad arwyddluniol i'w wneud yn Isla de Lobos

Goleudy Punta Martiño

Goleudy Punta Martiño

Yr heneb fwyaf arwyddluniol ar yr ynys yw goleudy Punta Martiño, a adeiladwyd gan weithwyr Portiwgaleg ym 1865. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio'n awtomatig, hynny yw, nid oes ganddo geidwad goleudy. Fodd bynnag, fel hanesyn, byddwn yn dweud wrthych fod y poblogaidd Antonio, y mae ei berthnasau yn rhedeg yr unig fwyty ar Isla de Lobos. Beth bynnag, o'r goleudy mae gennych olygfeydd ysblennydd o arfordir yr Iwerydd.

Bwyty Isla de Lobos

sancocho

Sancocho Canaraidd

Ar ôl mynd ar daith o amgylch llwybrau'r ynys ac ymolchi yn El Puertito, mae rhywbeth arall y gallwch chi ei wneud cyn dal y fferi yn ôl. Rydym yn sôn am roi cynnig ar gastronomeg blasus y rhan hon o'r Ynysoedd Dedwydd.

I wneud hynny, mae gennych chi'r bwyty roeddem ni'n siarad amdano. Yno, gallwch chi fwyta'r stiw majorero, stiw sy'n cael ei wneud o gig a llysiau gafr. Yn union o'r anifeiliaid hyn y ceir llaeth i wneud y godidog cawsiau o Fuerteventura, wedi'i wneud yn yr arddull draddodiadol.

Ar y llaw arall, mae gan ddeiet y parth bysgod fel un o'i brif gynhwysion. Mae'n cael ei baratoi mewn sawl ffordd, ond un o'r rhai mwyaf blasus yw'r Sancocho. Mae'n cynnwys darnau o'r pysgod ei hun ynghyd â thatws, tatws melys, cof a mojo picón.

Er ei fod nid yn unig yn nodweddiadol o Fuerteventura, ond hefyd o'r Ynysoedd Dedwydd eraill, mae'n rhaid i ni ddweud wrthych am y ddau baratoad hyn yr ydym newydd eu crybwyll. Mae'r Cof Mae'n biwrî o ŷd wedi'i dostio a blawd gwenith. O'i ran ef, picjo mojo Mae'n saws wedi'i wneud â garlleg, halen, olew a phupur. Gall fod yn goch neu'n wyrdd yn dibynnu ar liw'r cynhwysyn olaf. Mae'n gyfeiliant i lawer o seigiau, ond, yn anad dim, i'r arrugadas papas.

Fel ar gyfer pwdinau, rydym yn eich cynghori i roi cynnig ar y frangollo. Mae'n fflan wedi'i gwneud ag wyau, siwgr, llaeth, blawd a rhesins. Yn olaf, gallwch chi orffen eich pryd gyda barics bach. Mae'n goffi gyda llaeth cyddwys, rhywfaint o wirod, sinamon a lemwn.

Awgrymiadau ar gyfer teithio i Isla de Lobos

Golygfa o Las Lagunitas

y morlynnoedd

I orffen y daith yr ydym yn ei chynnig ichi o amgylch Isla de Lobos, rydym yn mynd i roi rhai awgrymiadau ichi fel eich bod yn eu hystyried cyn teithio i'r lle hudolus hwn. Yn gyntaf, rhaid i chi gael y drwydded i allu ei wneud.

Ond, ar ben hynny, unwaith y byddwch chi ar yr ynys, mae'n angenrheidiol eich bod chi'n parchu'r arwyddion a'r rheolau sy'n ofynnol arno. Cofiwch ei fod yn a lle gwarchodedig a rhaid i chi gyfrannu at ei warchod.

Er enghraifft, gwaherddir cerdded y tu allan i'r llwybrau awdurdodedig, gwneud tân neu hela. Ond ni allwch gasglu deunyddiau biolegol neu dreftadaeth chwaith. Yn yr un modd, ni allwch fynd â'ch anifail anwes gyda chi na chladdu gwastraff.

Yn hytrach, Caniateir pysgota, ond dim ond mewn ardaloedd dynodedig. Gallwch ei ymarfer yn ei ddull chwaraeon ac mewn pysgod cregyn pysgod cregyn sy'n addas i'w abwyd. Yn benodol, yr ardal arfordirol lle caniateir pysgota yw'r un sy'n mynd o Los Roques del Puertito i Punta El Marrajo.

Argymhellir hefyd eich bod yn dod â digon o fwyd a diod, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus i gerdded o amgylch yr ynys. Hefyd, dewch â hufen amddiffyn rhag yr haul. Mae'r hinsawdd yn cyflwyno tymereddau cymedrol, ond oriau lawer o haul a gallech chi losgi'ch hun.

I gloi, rydym wedi cynnig popeth beth i'w wneud yn Isla de Lobos. Mae'n lle rhyfeddol yn ôl ei natur, ond mae hefyd yn un o'r Ynysoedd Dedwydd lleiaf adnabyddus. Os ydych chi'n mynd i deithio i Fuerteventura neu i Lanzarote, peidiwch ag anghofio ymweld ag ef. Dim ond ychydig oriau y bydd yn eu cymryd ac ni fyddwch yn difaru ei wneud.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)