Villalba de los Alcores

Castell Villalba de los Alcores

Wedi byw ers y cyfnod cyn-Rufeinig, Villalba de los Alcores wedi ei leoli i'r gogledd-ddwyrain o'r talaith Valladolid. Yn benodol, mae ei ardal ddinesig wedi'i rhannu rhwng rhanbarthau hardd y mynyddoedd Torozos a Tir fferm.

Eisoes yn y canol oesoedd, ar ôl perthyn i'r Mwslemiaid, byddai'n cael ei ailboblogi gan Gristnogion. Mae digonedd o samplau yn nhref Fuenteungrillo, lle darganfuwyd gweddillion dyddiedig rhwng y XNUMXfed a'r XNUMXfed ganrif. Heddiw, mae Villalba de los Alcores yn dref fach Castilian sy'n ymroddedig i amaethyddiaeth lle gallwch chi ymweld henebion sy'n weddill. Nesaf, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi beth i'w weld a'i wneud yn y dref hardd hon.

Castell Villalba de los Alcores

Castell tref

Delwedd arall o gastell Villalba de los Alcores

Mae'n dominyddu'r dref o benrhyn ac mae'n symbol dilys am ei hanes a'i gwerth anferthol. Ynglŷn â'r un cyntaf, treuliodd beth amser yno Joan I o Castile pan oedd mewn gorymdaith tuag at Granada gydag arch ei gŵr, Philip y Golygus. Yn yr un modd, gwasanaethodd fel carchar i'r Dauphin o Ffrainc a'i frawd, wedi ei gymryd yn wystl gan Carlos I. tan ei dad, Francis I, wedi cydymffurfio â darpariaethau Cytundeb Madrid, ar ôl Brwydr Pavia.

O ran y enfawr, nid oes consensws ynghylch dyddiad ei adeiladu. Fodd bynnag, mae'r traethawd ymchwil a dderbynnir fwyaf yn ei osod yn y XII ganrif, o fewn yr amddiffynfeydd a grëwyd yng nghyd-destun y brwydrau ffin rhwng Castilla a León. Ond, beth bynnag, byddai wedi'i ategu yn y XIV a'r XV.

O ganlyniad, gallwch barhau i werthfawrogi heddiw lleoliadau amrywiol. Mae'r tu allan yn cynnwys wal yr oedd nifer o dyrau a bylchfuriau arno. Trwy ddrws bwa pigfain daethoch i mewn i'r adeilad. Ar ôl mynd trwy gwrt gwarchod, fe gyrhaeddoch ail ddrws lle cyrchwyd man arall gyda chiwbiau crenellog hefyd. O’r diwedd, cyrhaeddon ni faes yr orymdaith a’r castell ei hun.

Mur Villalba

Un o dyrau wal y dref

Fe wnaethon nhw i fyny tair oriel sy'n gorgyffwrdd. Mae'r un isaf, sy'n dal i gael ei chadw, wedi'i gorchuddio gan gladdgell a gynhelir gan fwâu Gothig a gynhelir gan massifs arddull Sacsonaidd. Mae nodweddion tebyg yn y ddwy oriel arall. Ac yn ddiweddarach yw'r hardd twr powdwr gwn, sydd hyd yn oed yn disgrifio elips. Yn olaf, yn yr ardal ogleddol mae'r twr teyrnged, hyd yn oed yn uwch na gweddill yr adeilad.

Ar y llaw arall, mae gan Villalba de los Alcores wisg ganoloesol arall hefyd. Mae'n ymwneud â'ch rhagfuriau, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif. Mae sawl cynfas yn dal i gael eu cadw ac, yn anad dim, rhai o'i gynfasau tyrau cylchol. Yn ei amser, roedd ganddo ddau ddrws, yr un islaw a'r un uwchben.

Eglwys Santiago Apóstol a themlau eraill yn nhref Valladolid

Eglwys Santiago

Eglwys Santiago Apostol

Yn union wrth ymyl yr hyn oedd y drws Abajo, fe welwch y hardd eglwys Santiago Apóstol, a adeiladwyd hefyd ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif. Felly, mae'n dangos nodweddion Romanésg a thrawsnewidiol i Gothig. Fodd bynnag, adeiladwyd y portico a'r cysegr yn y XNUMXfed ganrif ac maent yn ymateb i'r arddull neoglasurol.

Yn allanol, mae'n sefyll allan am ei waliau cryf a'i glochdy sgwâr. Yn ei dro, adeiladwyd yr olaf yn yr XNUMXeg ganrif ac mae ganddi elfennau o'r Dadeni. O ran y tu mewn, mae'n cynnwys tri chorff wedi'u gorchuddio â chladdgelloedd rhesog Gothig. Yr un modd, y mae y prif gapel, a'i allor baroc, yn cartrefu delwau y Apostol Iago a Morwyn o Fuentes, nawddsant Villalba de los Alcores.

I'r un ganrif y perthyn y eglwys Santa María del Templo, y mae ei adeiladaeth yn cael ei briodoli i'r Templars. Mae hefyd yn ymateb i'r arddull Romanésg, er yn ei achos gyda dylanwad Sistersaidd. Felly, mae ei ffurfiau allanol yn llym, gyda cromen hanner cylch a drws hanner cylch gydag archifoltiau. O ran y tu mewn, fe'i dosberthir mewn corff sengl wedi'i orchuddio gan gladdgell pigfain casgen wedi'i chynnal gan fwâu traws.

Hermitage of Humilladero

Hermitage Santo Cristo del Humilladero

Am ei ran, y meudwy Santo Cristo del Humilladero Fe'i hadeiladwyd tua'r XNUMXfed ganrif ac y tu mewn iddo mae allorwaith hardd sy'n dod o'r mynachlog Santa María de Matallana. Cyhoeddwyd y fynachlog hon, a godwyd yn y 1931fed ganrif, yn Heneb Genedlaethol ym XNUMX, er gwaethaf y ffaith ei bod yn adfeilion. Fodd bynnag, mae gwaith yn cael ei wneud ar gyfer ei adfer yn rhannol.

Yn yr un modd, heddiw mae wedi dod yn a canolfan dehongli natur. Mae ganddi ardd fotaneg gyda fflora brodorol yr ardal, ond hefyd llyn, colomendy a pharc thema ar gyfer gwahanol fridiau defaid y rhanbarth. Os byddwch yn teithio gyda'ch plant, rydym yn eich cynghori i ymweld ag ef oherwydd, yn ogystal â dod yn agosach at natur, byddant yn gallu mwynhau rhai atyniadau i blant.

Safle canoloesol Fuenteungrillo

Fuenteungrillo

Safle canoloesol Fuenteungrillo

Crybwyllasom eisoes am fodolaeth y dref ganoloesol hon gerllaw Villalba de los Alcores. Mae'r gwahanol ymgyrchoedd archeolegol a gynhaliwyd yn ei amgylchoedd wedi dod â gweddillion i'r amlwg yn amrywio o'r XNUMXfed ganrif i'r XNUMXeg ganrif, pan gafodd ei adael.

Y dyddiau hyn, gallwch weld gweddillion yr hen wal, castell ac amryw o eglwysi gyda'u necropolis. Fodd bynnag, mae prosiect i greu a Amgueddfa archeolegol ar y safle, gydag ystafell ddosbarth addysgu a chydag ailadeiladu un o'i gartrefi. Nid yn ofer, mae'r safle hwn wedi'i ddatgan Ased o Ddiddordeb Diwylliannol.

Pensaernïaeth boblogaidd Villalba de los Alcores

Tai Villalba de los Alcores

Pensaernïaeth boblogaidd yn Villalba de los Alcores

Ynghyd â phob un o'r uchod, un arall o atyniadau mawr y dref Valladolid yw pensaernïaeth boblogaidd eu tai. Mae'r rhain yn cynnwys dwy ran wahanol iawn: y llawr gwaelod, sydd wedi'i adeiladu mewn carreg, a'r llawr uchaf, sydd wedi'i adeiladu yn adobe ac sy'n ymroddedig i fasged fara. O'u rhan hwy, toeau sengl neu dalcen gyda llethr bychan yw'r toeau. Ond mae mwy chwilfrydig y gogoniant", system wresogi gyntefig ac effeithlon.

Yn yr un modd, maent yn rhan o bensaernïaeth boblogaidd y dref. y colomennod, a oedd â phwrpas deublyg: codi cywion a chael colomennod ar gyfer gwrtaith. A gallwn ddweud yr un peth wrthych am y gwindai, a gloddiwyd yn y ddaear ac a ddefnyddir heddiw i wneud bywyd cymdeithasol yn gysgodol rhag gwres yr haf.

Yr Amgueddfa Gwaith Saer

cyngor tref

Cyngor Dinas Villalba

Mae'n dal yn chwilfrydig bod gan dref fach fel Villalba de los Alcores amgueddfa sy'n ymroddedig i waith coed. Y rheswm yw bod gan y sector proffesiynol hwn lawer o gryfder yn y dref ers amser maith. Byddwch yn dod o hyd iddo yn yr ystafelloedd sydd ynghlwm wrth y Neuadd y Dref ac yn cynnwys tair ystafell.

Mae'r cyntaf yn ymroddedig i'r offer a ddefnyddiodd y gweithwyr proffesiynol hyn. Mae rhai ohonynt yn fwy na chan mlwydd oed. O'i ran ef, yn yr ail, mae hen weithdy cyfan wedi'i ail-greu ac yn y trydydd, dangosir gwaith a wnaed gan seiri lleol.

Llwybrau cerdded trwy fynyddoedd Torozos

Mynyddoedd Torozos

Cronfa Ddŵr Afon Bajoz ym Mynyddoedd Torozos

Fel y dywedasom wrthych ar ddechrau ein herthygl, mae rhan o fwrdeistref Villalba de los Alcores wedi'i lleoli yn rhanbarth mynyddoedd Torozos. Er gwaethaf ei enw, mae'n dir diffaith gyda bryniau ysgafn yn codi uwchben dyffrynnoedd y afonydd Pisuerga a Carrión. Ond, yn bwysicach fyth, mae’n faes sy’n cynnig i chi llwybrau cerdded braf.

Mae rhai yn caniatáu ichi ddod i adnabod trefi bach fel Castromonte, lle gallwch weld eglwys y Beichiogi Dihalog a meudwy Santo Cristo de las Eras, neu villanubla, gyda'i deml Romanésg hardd o Dybiaeth Ein Harglwyddes. Ond, yn anad dim, fel Fuensaldaña, sydd ag un o'r cestyll canoloesol sydd wedi'i gadw orau yn Sbaen, fel y cafodd ei hadfer yn 1983. Yn yr un modd, mae eglwys San Cipriano yn hardd iawn, yn yr arddull Gothig-Mudejar a chydag allor Rococo cain.

Ymhlith y llwybrau y dywedasom wrthych, gallwch chi eu gwneud yr un sy'n cysylltu Villalba â Montealegre de Campos. Rhwng taith gron, mae ganddo hyd o tua phymtheg cilomedr ac mae'n anodd iawn, gan mai dim ond tua chan metr yw ei raddiant. Gallwch hefyd fynd ar y daith Villalba-El Puntal-Camino de Valoria, Mynd heibio Cneifio Gwaelod. Yn ei achos ef, mae'n ymestyn am naw cilomedr ac mae'n syml, nid oes ganddo lethr hyd yn oed.

Medina o Ríoseco

Mur Medina de Ríoseco: porth San Sebastián

Yn fwy cymhleth ac eisoes yn gadael mynyddoedd y Torozos yw'r llwybr sy'n mynd i Medina de Rioseco. Mae'n llwybr o bron i ugain cilomedr gyda graddiant o gan metr. Ond, fel gwobr, byddwch yn dod i adnabod y dref hardd arall hon yn Valladolid, sydd â hardd Prif Sgwâr. Yn yr un modd, mae'n cadw rhan dda o'i Wal sydd â thri o'i ddrysau o hyd: rhai o Zamora, San Sebastián ac Ajújar. Maent yn rhan o set drawiadol o henebion sifil sy'n cael eu cwblhau gyda plastai fel rhai'r Núñez de Monroy, y Pizarro neu'r Esgob Caso a chyda mathau eraill o adeiladau megis ffatri flawd San Antonio a'r ffynhonnau.

Ond, os yw cyfadeilad sifil Medina yn ysblennydd, mae'r cyfadeilad crefyddol hyd yn oed yn fwy gwych. Mae'n amlygu eglwysi mor ysblennydd â eiddo Santa María de Mediavilla, gyda'i gapel Benavente afieithus; rhai o Apostol Santiago y Santa Cruz, y ddau wedi'u cynllunio gan Rodrigo Gil de Hontañón, neu y cwfenfa o San Francisco, ymroddedig i Morwyn o Ddisgwyliad.

I gloi, rydyn ni wedi dangos i chi'r pethau gorau y gallwch chi eu gweld a'u gwneud yn nhref brydferth Villalba de los Alcores. Rydyn ni eisiau eich cynghori, os dewch chi i'w weld, eich bod chi hefyd yn ymweld â'r godidog Medina del Campo a phrifddinas y dalaith ei hun. Dewch i fwynhau'r ardal hyfryd hon o Castilla.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*