Yr awgrymiadau gorau ar gyfer teithio i Begur gyda phlant a'i fwynhau fel teulu

Sa Tiwna yn Begur

Ewch i Begur gyda phlant mae'n syniad gwych. Mae'r dref hardd hon o Catalonia Mae ganddo bopeth i chi fwynhau amser da. gwyliau teulu. Er ei fod yn derbyn llawer o ymwelwyr yn yr haf, mae'n dal i fod yn lle tawel, y tu allan i'r prif gylchedau twristiaeth.

Ond, yn anad dim, mae ganddo bopeth sydd ei angen i oedolion a phlant gael hwyl yn ystod eu harhosiad. wedi godidog traethau a childraethau wedi'i fframio gan dirwedd anghymharol y gwyllt Costa Brava a thu mewn mynyddig sy'n ddelfrydol ar gyfer gwneud llwybrau cerdded neu feicio. Mae ganddi hefyd amgueddfeydd diddorol ac, yn agos iawn, mae ganddi fannau sy'n cynnig gwahanol weithgareddau. Rydyn ni'n mynd i siarad am hyn i gyd isod fel eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud yn Begur gyda phlant.

Mwynhewch ei draethau a'i childraethau godidog

atuablava

Aiguablava, un o'r cildraethau y gallwch chi ei fwynhau yn Begur gyda phlant

Mae arfordir Begurense, fel yr un o dalaith gyfan o GironaMae ganddo harddwch anghymharol. Fe'i dominyddir gan bentiroedd creigiog wedi'u gorchuddio â choedwigoedd pinwydd sy'n ffurfio cildraethau cudd gyda dyfroedd crisialog a thywod gwyn. Yn benodol, mae gan ei ardal ddinesig wyth traeth gwasgaredig ar hyd ei harfordir.

Yn ogystal, mae gan bron bob un ohonynt y prif wasanaethau. Ymhlith y rhain, achubwyr bywyd, rhentu gwelyau haul ac ymbarelau, cawodydd a pharcio. Felly, os byddwch chi'n ymweld â nhw gyda'ch plant, gallwch chi fod yn bwyllog os bydd unrhyw ddigwyddiad ac, yn ogystal, mae gennych chi sawl opsiwn i ddewis ohonynt.

Os yw'n well gennych draeth mawr wrth ymyl y mae gennych hefyd fwytai a bariau i'w bwyta, eiddo Sa Riera o sef y Raco maent yn ddewis da. Yn ogystal, mae yna ysgolion deifio a gweithgareddau eraill fel y gall y rhai bach dreulio diwrnod bythgofiadwy ar lan y môr. Ar y llaw arall, os ydych chi'n chwilio am gildraeth cudd heb lawer o dyrfaoedd, gallwch chi ddewis rhai Fornells, mor fach â bert. Ond hefyd eiddo Aiguafreda, sy'n cael ei gysgodi gan y Puig Rodó ac sydd â phier bach hyd yn oed.

Fodd bynnag, un o'r rhai mwyaf poblogaidd yw'r cildraeth Aigublava, sydd ymhlith y harddaf ar y Costa Brava gyda'i dyfroedd glas turquoise. Yn fyr, maent yn cwblhau'r cynnig o draethau yn Begur rhai Sa Tiwna, Sa Riera, Illa Roja a Playa Fonda. Mae pob un ohonynt yn cadw harddwch anorchfygol ac yn unrhyw un ohonynt bydd eich plant yn mwynhau diwrnod godidog ar lan y môr.

Ewch trwy ei lwybrau cerdded

Taith gerdded parapet

Golygfa o Lloret de Mar o un o'r llwybrau arfordirol

Fel y dywedasom, mae gan Begur hefyd lawer i'w gynnig i'r rhai sy'n hoff o heicio a beicio mynydd. Ar yr arfordir ei hun mae gennych y galwadau ffyrdd crwn. Roeddent yn llwybrau a ddefnyddiwyd gan y Gwarchodlu Sifil i fonitro'r arfordir ac atal smyglo. Ond maen nhw wedi'u hadfer yn gyfleus a nawr maen nhw'n caniatáu ichi gerdded ymhlith traethau'r fwrdeistref gan werthfawrogi golygfeydd digyffelyb o'r Costa Brava.

Mewn gwirionedd, mae'r llwybrau hyn yn gorchuddio'r ardal gyfan bron, ond gan ganolbwyntio ar Begur byddwn yn dweud wrthych y gellir gwahaniaethu rhwng tri. yr un o'r gogledd Mae'n ymuno â thraethau Sa Riera a Racò ac mae'n 1,6 cilomedr o hyd. O'i ran ef, yr un de mae'n hirach, gan ei fod yn mesur 2,5 cilomedr ac yn mynd o Aiguablava i Playa Fonda. Yn olaf, y Dwyrain Mae'n 2 cilomedr o hyd ac yn ymestyn rhwng Sa Tiwna ac Aiguafreda.

Mae gan unrhyw un ohonynt anhawster isel, dim ond rhywfaint o faes o gamau sydd ganddynt. Felly, maent yn addas ar gyfer y rhai bach. Ond un arall o'r gweithgareddau y gallwch chi eu gwneud gyda phlant yn Begur yw mwynhau'r llwybrau sy'n mynd i mewn i'r fwrdeistref. Er enghraifft, yr alwad llwybr dwr, sy'n 2,6 cilometr o hyd ac yn mynd trwy sestonau, mannau golchi, ffynhonnau a hyd yn oed hen felin, sef lladd mwy.

Ses Falugues

Panorama o fynyddoedd Ses Falugues

Gallwch hefyd ddewis y llwybr lleol des Quinze, ond dim ond ar gyfer plant o oedran penodol y mae hyn yn addas, gan fod ganddo estyniad o bron i ddeg cilomedr. Fodd bynnag, mae ei anhawster yn isel ac mae ganddi dirweddau hyfryd. Mae'n llwybr cylchol sy'n gadael ac yn cyrraedd Mas d'en Pinc, y ffermdy lle roedd y dawnsiwr yn byw Carmen amaya, sydd wedi ei leoli mewn lle a elwir, yn fanwl gywir, del Quinze. Yn ogystal, mae'n cyfuno llwybrau trwy'r tu mewn a hefyd ar hyd yr arfordir. Rhai mannau diddorol y mae'n mynd trwyddynt yw'r safbwynt y Creu, ardal y Gwarchodfa Forol Ses Negres ac cildraeth Aiguafreda.

Ar y llaw arall, fe welwch dirweddau gwahanol ond yr un mor wych os dewiswch lwybrau eraill sy'n mynd ar hyd arfordir Begur. Er enghraifft, mae gennych y hen ffordd Sa Tuna, sy'n cychwyn ym maes parcio Sot de Ferrer ac yn cyrraedd y traeth hwnnw. Ef hefyd ffordd o Fornells i Aiguablava, sydd, fel yr un blaenorol, yn fyr ac yn syml.

Ond y llwybr mwyaf a mwyaf ysblennydd oll yw'r llwybr GR-92, a elwir hefyd yn llwybr Môr y Canoldir. Mae'n ffurfio rhan o'r rhai pell, ers iddo fynd Catalonia i fyny Andalusia. Ond mae'r adran sy'n cyd-fynd â Begur yn meddiannu ychydig dros un ar ddeg cilomedr ac yn mynd o'r dref hon i'r ardal gyfagos. Tamariu. Os meiddiwch wneud hynny, fe welwch olygfannau mor ysblennydd â rhai o Sant Josep neu y cap Begur, ond hefyd mynyddoedd mor brydferth a rhai o Ses Falugues.

Ymweld â mannau diwylliannol Begur

ffermdy

cymhleth Mas d'en Pinc

Gweithgaredd arall y gallwch chi ei wneud gyda phlant yn Begur yw ymweld â'i hamgueddfeydd a'i fannau diwylliannol. O ran y rhain, mae gan dref Catalwnia ddau le diddorol iawn. Y cyntaf yw'r offer o Mas d'en Pinc. Fel yr ydym eisoes wedi dweud wrthych, dyma'r ffermdy lle'r oedd y ddawnswraig Carmen Amaya yn byw ac mae ganddo le wedi'i neilltuo i'w ffigwr.

Ond, yn anad dim, mae'n cynnwys un o'r tyrau amddiffynnol o'r fwrdeistref, sy'n cael ei dyddio yn yr XNUMXeg ganrif. Mae hefyd yn gartref i ganolfan waith ar hanes y dref ac, yn anad dim, y Casgliad dogfennol o Warchodfa Forol Ses Negres. Felly, os byddwch yn ymweld ag ef gyda'ch plant, byddant yn dysgu llawer am ofalu am yr amgylchedd naturiol yn yr ardal.

O'i ran ef, yr ail ofod diwylliannol yr ydym yn ei argymell yw'r Canolfan Ddehongli Indiaid Catalwnia. Roedd yna lawer o bobl o Beguren a ymfudodd i America yn y XNUMXeg ganrif. Flynyddoedd yn ddiweddarach a chyfoethogi, dychwelsant i'w tref enedigol i ymgartrefu yno, gan adeiladu tai godidog. Maent, yn union, yn alwadau gan indianos, sy'n enghraifft o foderniaeth ac eclectigiaeth yr oes.

Ond mae'r Ganolfan Ddehongli hon hefyd yn ddiddorol iawn i blant. Ynddo, byddant yn dysgu am anturiaethau’r bobl hynny a’r rôl economaidd a chymdeithasol a oedd ganddynt, ar ôl iddynt ddychwelyd, yn natblygiad y dref. Yn ogystal, mae eich ymweliad yn cynnwys un arall dan arweiniad y tai Indiaidd. Gallwch hyd yn oed wneud eich ymweliad â'r dref yn cyd-fynd â'r dyddiadau y mae hi Ffair Indiaidd. Mae'n digwydd wythnos gyntaf mis Medi a bydd eich plant yn gallu gweld marchnadoedd traddodiadol a hyd yn oed pobl wedi gwisgo fel yr adeg honno. Yn ogystal, mae sioeau stryd a pherfformiadau diddorol eraill yn cael eu rhaglennu.

Gweithgareddau eraill i'w gwneud gyda phlant yn Begur

Plant yn marchogaeth ceffyl

Marchogaeth yw un o'r gweithgareddau y gallwch chi ei wneud gyda phlant yn Begur

Ni allwn anghofio ein bod yn sôn am dref dwristiaid. Felly, mae ei gynnig o weithgareddau yn eang ac amrywiol. Hefyd, mae llawer ohonynt yn berffaith ar gyfer plant. Er enghraifft, gallwch fynd â nhw i Parc Merlod. Fel y mae ei enw'n nodi, mae'n ganolfan farchogaeth lle gall y rhai bach reidio'r ceffylau bach hynny. Ond maent hefyd yn cael y cyfle i ofalu amdanynt a'u brwsio fel pe baent yn eiddo iddynt hwy. Mae ar agor trwy'r flwyddyn ac fe welwch hi ar y ffordd GI-653, ar gilometr un, felly, yn agos iawn at yr ardal drefol.

Ond, os yw eich plant yn caru ceffylau, gallwch hefyd fynd â nhw i'r canolfan farchogaeth JM Caballero, lle gallwch chi dreulio diwrnod cyfan gyda nhw. Mae’n weithgaredd ar gyfer pobl dros chwe blwydd oed ac yn cael ei drefnu yn ystod y Pasg a’r haf. Bydd y rhai bach yn mwynhau marchogaeth yr anifeiliaid a gwneud gwahanol dasgau yn ymwneud â marchogaeth.

Ar y llaw arall, yn nhref Catalwnia mae yna gwmnïau gwahanol sy'n ymroddedig i gynnig gweithgareddau morwrol I ymwelwyr. Bydd rhai ohonynt yn swyno eich plant. Er enghraifft, gallant ddewis rhwng dysgu ymarfer sgïo dŵr, el tonfyrdd (fel y cyntaf, ond gyda bwrdd) neu chwaraeon morwrol eraill. Fodd bynnag, os ydych chi am iddyn nhw gael hwyl, maen nhw hefyd yn trefnu teithiau ar soffa ddŵr neu yn y "churros" poblogaidd, yn ogystal â theithiau caiacio neu sglefrio dŵr.

Tonfyrddau

Ymarfer tonfyrddio

Nid yw'r gweithgareddau y gallwch eu gwneud gyda phlant yn Begur yn gorffen yno. Hefyd, mae gan y dref y Padel dan do, man lle gallant ddechrau yn y gamp boblogaidd hon. Mae ganddo bum trac ar gyfer gemau unigol ac un ar gyfer dyblau, yn ogystal ag ystafelloedd newid. Ond, yr hyn sy'n bwysicach, mae ganddi ysgol lle gall unrhyw un, am ffi fechan, ddysgu chwarae.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r pethau y gallwch eu gwneud i chi Begur gyda phlant. Fel y gwelsoch, mae tref Gatalaneg yn cynnig llawer o opsiynau i chi ac maent yn amrywio o fwynhau'r traeth i farchogaeth ceffylau, mynd ar lwybrau cerdded neu ddod i adnabod mannau diwylliannol. Dim ond yn parhau i fod i ni eich cynghori, os byddwch yn ymweld â'r fila hardd hwn ar y Costa Brava, byddwch hefyd yn dod yn agosach at rai eraill nad ydynt yn llai ysblennydd megis Cadaques, Palafrugell, Rosas o peswch môr. Dewch i ddarganfod yr ardal hyfryd hon o Catalonia.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*