Arferion Eidalaidd

y arferion yr Eidal Maent yn rhai o wlad sydd â gwreiddiau Greco-Ladin, yr un rhai sydd wedi siapio traddodiadau Sbaenaidd dros y canrifoedd. Felly, nid ydyn nhw'n wahanol iawn i'n rhai ni, o leiaf o ran y pwysicaf a'r hynafiadol.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr hyn yr ydym newydd ei ddweud wrthych, mae arferion yr Eidal yn cyflwyno nodweddion unigryw sy'n eu gwahaniaethu oddi wrth y rhai arferol mewn cenhedloedd eraill y mae eu diwylliant hefyd yn meddu arnynt Is-haen Lladin. Nid oes ganddynt unrhyw beth i'w wneud, er enghraifft, traddodiadau gastronomig Ffrainc (dyma ni'n eich gadael chi erthygl amdanynt) neu Bortiwgaleg â rhai'r wlad drawsalpine. Felly, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am rai o'r arferion Eidalaidd mwyaf hynod.

O fynegiant i draddodiad crefyddol

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei ddweud wrthych chi am arferion yr Eidal yw ein bod ni'n mynd i ddweud wrthych chi am wlad sydd, fel pawb arall, yn lluosog. Yn yr un modd ag y mae'r traddodiadau Andalusaidd yn wahanol i'r rhai Galisia, mae'r rhai Sicilian yn gwneud yr un peth â'r rhai Piedmontese. Fodd bynnag, hefyd fel ym mhob gwlad, mae'r swbstrad diwylliannol cyffredin yn arwain at tollau a rennir gan yr holl Eidalwyr. Gawn ni eu gweld.

Mynegiant, Eidaleg go iawn

Mynegiant

Mynegiant, arferiad yn yr Eidal

Un o'r pethau a fydd yn eich synnu fwyaf wrth deithio i'r Eidal yw'r ffordd o gyfathrebu o'i thrigolion. O'r mwyaf gogleddol i'r rhai sy'n byw yn y de eithafol, maent yn hynod fynegiadol, i'r pwynt eu bod, ar brydiau, yn ymddangos fel pe baent yn dadlau.

Er ei fod yn swnio'n ystrydeb, mae'n wir, nid ffilm glasurol yn unig mohoni. Eidalwyr yn mynegi eu hunain gyda phob rhan o'ch corff. Maent yn ystumio â'u dwylo'n ormodol, yn siarad mewn tôn uchel ac weithiau hyd yn oed yn cyd-fynd â'u hystumiau â symudiadau eraill. Yn fyr, ar gyfer y transalpinos mae cyfathrebu di-eiriau yn hafal neu'n bwysicach na geiriau.

Bwyd, defod ymhlith arferion yr Eidal

Bwrdd gyda bwyd

Bwrdd yn barod i'w fwyta

Mae yna lawer o arferion Eidalaidd sy'n gysylltiedig â byd bwyd. Mae'n rhaid iddyn nhw wneud y ddau gyda'r seigiau y mae ei thrigolion yn eu mwynhau a chyda thraddodiadau hynafol a all roi atgasedd i chi os nad ydych chi'n eu hadnabod. Rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi amdanyn nhw.

Fe ddylech chi wybod, os ymwelwch ag Eidalwr yn ei gartref, mae bwyd yn hanfodol. Bydd bob amser yn cynnig rhywbeth i chi ei fwyta a'i yfed. Bydd hyd yn oed yn gofyn ichi aros am ginio neu ginio gydag ef. Gallem ddweud wrthych fod bwyd defod gyfan i Eidalwyr. Yn fwy na bwydo, iddyn nhw mae'n weithred gymdeithasol.

I fynd i bryd o fwyd yn y wlad, rhaid i chi wybod ychydig o bethau. Fel rheol, y peth cyntaf y byddwch chi'n ei weld ar y bwrdd yw'r antipasto. Gyda'r enw hwn gelwir pob math o ddechreuwyr nad ydynt, fel yr awgryma eu henw, byth yn cynnwys pasta. Gallant fod yn selsig neu'n fwyd môr. Ond maen nhw'n fwy nodweddiadol, er enghraifft, y caponata, stiw Sicilian nodweddiadol; y fritatta, math o omled wedi'i stwffio; y Affricanaidd, caws creisionllyd sy'n nodweddiadol o Friuli, neu'r supplì Rhufeinig, sy'n croquette reis.

Ar ôl yr antipasto, byddwch chi'n cael y cwrs cyntaf ac yna ail. Gall un o'r rhain fod yn sbageti a pheidiwch byth â'i dorri na'i fwyta â llwy. Mae'n sacrilege i Eidalwyr. Yn olaf, bydd y pryd yn gorffen gyda il dolce. Fodd bynnag, y gwir ddiweddglo fydd y chaffi, yn anochel yn yr Eidal ac y dylech chi hefyd wybod rhai pethau amdano.

Rhywbeth na ddylech ei wneud, yn enwedig mewn ardaloedd fel Tuscany, yw archebu coffi yn syml. Byddan nhw'n edrych arnoch chi fel estron. Gofynnwch am a machresso machiatto neu dorri, un ristretto neu'n brin o goffi neu ddwbl neu ddwbl. Fodd bynnag, yn fwy nodweddiadol yw'r cappuccino, sydd â choffi rhannau cyfartal, llaeth poeth ac ewyn llaeth.

Yn olaf, yn yr adran hir hon sy'n ymroddedig i fwyd yn yr Eidal, byddwn yn dweud wrthych, ar gyfer trawsalpine, mai ei fam a'i nain yw'r cogyddion gorau yn y byd. Iddyn nhw, mae'r Mamma ac nonna maen nhw'n coginio'n well na neb arall a dydyn nhw byth yn ei gwestiynu. Nid am ddim, i Eidalwr mae ei deulu yn gysegredig.

Crefydd, yn gynhenid ​​i Eidalwyr

Digwyddiad Catholig

Digwyddiad Catholig

Nodwedd nodweddiadol arall o'r transalpinos yw eu crefyddau dwfn. Er gwaethaf y ffaith, yn ôl yr ystadegau, mai dim ond 30% o Eidalwyr sy'n cyfaddef eu bod yn draddodiad Catholig gweithredol, mae'n bwysig iawn iddynt ac mae'n hanfodol eich bod yn ei barchu. Mewn gwirionedd, mae'n arwyddocaol, yn lle hynny, mae bron i 90% o'r boblogaeth yn datgan eu hunain yn gredwr.

Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod yr Fatican (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am y wlad hon), sedd y grefydd Gatholig. Felly, yn y wlad drawsalpine mae yna nifer o briodasau a bedyddiadau crefyddol, yn ogystal â seremonïau eraill fel dathliadau a gorymdeithiau er anrhydedd i seintiau. Hefyd, fel popeth maen nhw'n ei wneud, Eidalwyr maent yn angerddol yn byw eu brwdfrydedd crefyddol.

Gyrru, mater sydd ar ddod

Traffig yn Rhufain

Ceir yn gyrru trwy Rufain

Efallai y bydd yr hyn yr ydym yn mynd i'w ddweud wrthych yn swnio fel ystrydeb ac, ar ben hynny, yn gyffredinoli. Fodd bynnag, gall credu y gall arbed eich bywyd. Oherwydd yn gyffredinol, mae Eidalwyr yn yrwyr ofnadwy. Neu, gwell dweud, ychydig iawn o barch at reoliadau traffig.

Yn ninasoedd mawr y wlad, mae ceir yn hepgor y goleuadau coch, yn goddiweddyd yn ormodol ac mae pob un yn cylchredeg lle maen nhw eisiau. Mae'r strydoedd yn edrych fel cylchedau rasio go iawn. Ond yn anad dim, peidiwch â chroesi croesffordd gan gredu bod y cerbydau'n mynd i stopio. Nid ydynt byth yn gwneud.

Dillad, yn ôl i ffasiwn

Sioe ffasiwn

Sioe ffasiwn

Mae uniaethu'r Eidal â ffasiwn wedi dod yn boblogaidd. Mae'n wir bod rhai o'r dylunwyr gwych wedi bod yn drawsalpine, ond nid yw mor bwysig i Eidalwyr cyffredin wisgo yn ôl y tueddiadau diweddaraf.

Fodd bynnag, mae'n wir, yn gyffredinol, maent yn bryderus iawn am eu hymddangosiad. Ni fyddwch yn eu gweld yn flêr hyd yn oed mewn archfarchnad neu yn y gampfa. Maent yn ofalus iawn gyda'u presenoldeb hardd (ymddangosiad da) ac mae hyn yn cynnwys, nid yn unig y dillad, ond hefyd y steil gwallt a'r ategolion.

Opera, arferiad Eidalaidd dilys

Opera

Cynrychiolaeth o 'Aída' gan Verdi

A siarad yn gyffredinol, mae Eidalwyr cariadon cerddoriaeth gwych. Ac, ymhlith pob genre cerddorol, mae opera yn eu swyno. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad, gan fod y math hwn o gyfansoddiad wedi'i eni yn y wlad drawsalpine.

Y greadigaeth gyntaf y gellir ei hystyried yn opera oedd Daphne, O'r Jacopo Peri, a'i ysgrifennodd yn 1537. Fodd bynnag, byddai yn y XNUMXeg ganrif pan gyrhaeddodd y genre uchelfannau poblogrwydd mawr gydag awduron fel Gioachino rossini, Francesco Bellini ac yn anad dim, Giuseppe Verdi.

Mae'r olaf yn gyfrifol am boblogeiddio opera. Trodd Eidalwyr eu gweithiau yn symbol o uno'r wlad ac, ag ef, daethant yn hynod boblogaidd. Ers hynny, mae wedi bod yn angerdd tuag at Eidalwyr yn debyg i'r un maen nhw'n teimlo dros y pêl-droed, un arall o arferion mawr yr Eidal, er bod hyn yn gyffredin i lawer o wledydd eraill.

Protestio, yn gynhenid ​​i'r cymeriad Eidalaidd

Protest

Protest yn y stryd

Peth arall a fydd yn eich synnu os ydych chi'n teithio i'r Eidal yw bod ei thrigolion yn treulio'u hamser yn protestio am bopeth. Rhywbeth sydd, ar ben hynny, yn cael ei bwysleisio gan ei anian angerddol. Nid oes ots a yw hynny oherwydd bod y drafnidiaeth gyhoeddus yr oeddent yn aros amdani wedi cyrraedd yn hwyr, oherwydd bod y Llywodraeth yn dwyn oddi arnynt neu, yn union, oherwydd bod eu tîm pêl-droed yn ddrwg, mae gan y transalpinos gŵyn bob amser.

Ac eto maen nhw mor hoff o brotestio â yn genfigennus o'u tir. Mae hyn yn golygu na ddylech gwyno am yr Eidal. Os gwnewch chi hynny, nhw fydd y mwyaf cenedlaetholgar yn y byd a byddan nhw'n gwneud eich ymddygiad yn hyll. Dim ond nhw all feirniadu eu gwlad.

Mynegiadau ac ymadroddion

Aperitivo

Byrbryd

Rydym yn gorffen y daith hon o amgylch arferion yr Eidal trwy siarad â chi am rai ymadroddion sy'n gyffredin i'r wlad gyfan sy'n cyfateb i'n ymadroddion gosod. Er eu bod yn perthyn i'r iaith lafar, os ydych chi'n eu defnyddio, byddwch chi'n edrych fel Eidaleg go iawn.

Ee i quattr'occhi yn golygu pedwar llygad, ond fe'i defnyddir i ddweud bod yn rhaid i fater gael ei ddatrys gan ddau berson, heb i unrhyw un arall ymyrryd. I anfon rhywun i gau i fyny, maen nhw'n dweud aqua yn bocca. O'i ran, yr ymadrodd ligarsila i'r dito yn cael ei gyfieithu fel ei glymu i'r bys, ond mae'n golygu bod rhywun yn cofio'r difrod a wnaed iddo i ddial yn ddiweddarach. Os dywedir cadere della padella alla brace mae'n golygu cwympo o'r badell i'r gril, ond mae'n golygu eich bod wedi mynd o sefyllfa wael i un waeth. Byddai fel ein bod yn mynd o Guatemala i "guatepeor." Yn olaf, os dywedant fod person brutta come i sette peccati capitali Maent yn nodi ei bod yn hyll fel y saith pechod marwol, y byddai'n gyfwerth â'n trwyn hyll.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r pwysicaf i chi arferion yr Eidal. Yn rhesymegol, ni allwch anghofio ei bod yn wlad gyfan gyda gwahanol draddodiadau rhanbarthol, ond gallwch chi ddod o hyd i'r holl rai rydyn ni wedi sôn amdanyn nhw o'r gogledd i'r de ac o'r dwyrain i'r gorllewin. Ac rydym wedi dal i adael arferion eraill fel yr arfer o cyflwyno person sydd â'r radd prifysgol sydd ganddo (er enghraifft, cyfreithiwr Buscetti) neu ei hoffter o'r aperitivo.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*