Beth i'w weld yn Soria a'r amgylchedd

Soria

Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w weld yn Soria a'r amgylchedd Oherwydd eich bod yn cynllunio ymweliad â dinas Castileg, dylech wybod bod ganddi dreftadaeth goffaol anghyffredin. Mewn gwirionedd, mae'n syndod bod gan dref mor fach (prin ddeugain mil o drigolion) y fath gyfoeth o dreftadaeth.

O ran hyn, mae'n amrywio o oes y Rhufeiniaid i'r presennol, trwy'r Oesoedd Canol, y Dadeni, y Baróc neu'r Neoclassiciaeth. Felly, nid yw'n ffitio mwy o amrywiaeth a chyfoeth coffaol. Yn ogystal, mae gan Soria ystod eang o ardaloedd gwyrdd. Ac, os nad yw'r rhain yn ymddangos fawr ddim i chi, mae ganddo amgylchedd naturiol rhyfeddol lle mae adeiladau hanesyddol hefyd yn doreithiog. Ond, heb ragor o wybodaeth, rydyn ni'n mynd i ddangos popeth i chi i'w weld yn Soria a'r cyffiniau.

Beth i'w weld yn Soria a'r ardal o'i amgylch, o henebion trefol i'r amgylchedd naturiol

Byddwn yn cychwyn ar ein llwybr trwy Soria, nad yw ei henebion yn tynnu oddi wrth rai Segovia o Avila, yng nghanol tref Castileg. Yna byddwn yn mynd at dirweddau a henebion y maestrefi sydd, fodd bynnag, yr un mor ysblennydd ac a fydd yn eich swyno. Hyn i gyd heb anghofio'r amgueddfeydd diddorol y mae'n eu cynnig i chi.

Maer Plaza, y peth cyntaf i'w weld yn Soria

Prif sgwâr

Prif Sgwâr Soria

I gyflawni ein cynllun, gwnaethom gychwyn ar y daith o amgylch Soria yn ei Maer Plaza, canolfan nerfau dilys y ddinas. Porticoed a chyda'r Ffynnon y Llewod Yn ei ganol, a adeiladwyd ym 1798, mae ganddo sawl heneb sydd, ar eu pennau eu hunain, yn cyfiawnhau ymweld â Soria.

Mae'n wir am Palas y Gynulleidfa, adeilad neoglasurol mawreddog a sobr o'r XNUMXfed ganrif sydd heddiw'n gartref i ganolfan ddiwylliannol. Hefyd o'r Tŷ'r Deuddeg Llinell, y mae ei ffasâd yn arddull ôl-Herrerian, ac o'r Tŷ'r Comin, heddiw Archif Dinesig. Yn yr un modd, gallwch chi weld yn Maer Plaza y Palas Doña Urraca, y mae ei ffurf bresennol yn dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg, ac o Neuadd y Dref gyda'i dŷ ynghlwm, yn dyddio o ddiwedd yr XNUMXeg ganrif.

Cyd-Eglwys Gadeiriol San Pedro

Cyd-Gadeirlan San Pedro de Soria

Cyd-Eglwys Gadeiriol San Pedro

Er ei bod yn cadw gweddillion yr eglwys fynachaidd gyntefig o'r XNUMXfed ganrif, fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg yn dilyn canonau'r arddull plateresque. Mae ganddo gynllun ystafell fyw gyda thair corff wedi'i rannu'n bum rhan a gyda nenfydau cromennog siâp seren. Y tu mewn iddo mae sawl capel a phrif allor, gwaith Francisco del Rio yn yr unfed ganrif ar bymtheg. O ran y tu allan, mae'r Drws sanctaidd a'r twr, gyda'i glychau ysblennydd.

Ond gem fawr y Cyd-Gadeirlan yw ei cloestr, a ddatganwyd yn heneb genedlaethol ym 1929. Gellir ei gyrchu trwy ddrws gyda bwa hanner cylch ac fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif. Tair o'i orielau bwaog gyda phriflythrennau sy'n cynrychioli anifeiliaid gwych, llystyfiant a darnau o'r Biblia. O'r cloestr, gallwch hefyd gael mynediad i'r Ffreutur, sydd ar hyn o bryd yn gartref i'r Amgueddfa Esgobaethol.

Eglwysi eraill i'w gweld yn Soria

Eglwys San Juan de Rabanera

Eglwys San Juan de Rabanera

Ar un adeg roedd gan ddinas Castileg dri deg pump o blwyfi, ond mae llawer o'i heglwysi wedi diflannu. Fodd bynnag, ymhlith y rhai sy'n cael eu cadw, mae'n rhaid i ni argymell eich bod chi'n ymweld â thri: hynny yw San Juan de Rabanera, eiddo Our Lady of Espino a Santo Domingo.

Mae'r cyntaf yn perthyn i'r diweddar Romanésg ac mae wedi bod yn Heneb Genedlaethol er 1929. O'i ran, mae'r ail yn gartref i ddelwedd nawddsant y ddinas ac fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif yn dilyn canonau Plateresque ar weddillion eglwys gyntefig arall. O ran yr un yn Santo DomingoMae hefyd yn Romanésg, ond mae ei wreiddioldeb mwyaf yn ei ffasâd. Mae'n drindod wedi'i hamgylchynu gan bedwar archifol gyda golygfeydd beiblaidd cerfiedig a dim ond pump o'r math hwn sydd yn y byd.

Fel y dywedasom wrthych, nid nhw yw'r unig eglwysi i'w gweld yn Soria a'r ardal o'i chwmpas. Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld â rhai San Nicolás, San Ginés, Santa María la Mayor neu San Miguel de Cabrejas.

Mur a chastell Soria

Waliau Soria

Waliau Soria

Gan symud ymlaen at bensaernïaeth sifil Soria, byddwn yn gyntaf yn dweud wrthych am ei wal ganoloesol. Wedi'i adeiladu yn y 4100eg ganrif, roedd yn gyfanswm o XNUMX metr o hyd ac mewn siâp pedronglog. Ar hyn o bryd, mae rhan dda ohono wedi'i gadw, er nad ei ddrysau. Yn lle, mae dau gaead neu ddrws bach o hyd: rhai San Ginés a San Agustín.

O'i ran, roedd y castell, sydd ar hyn o bryd yn adfeilion, yn rhan o'r wal a chredir iddo gael ei adeiladu ar adegau o Fernan Gonzalez. Heddiw gallwch weld olion y gorthwr, y lloc muriog mewnol a'i fynediad, gyda dau giwb bob ochr iddo.

Ar y llaw arall, mae'r pont ddinas ganoloesolMae'n wir ei fod wedi'i adfer ar sawl achlysur. Mae wedi'i adeiladu mewn carreg, mae'n mesur cant a deuddeg metr ac mae ganddo wyth bwa hanner cylch. Rydym yn eich cynghori i ymweld ag ef yn y nos, gan fod ganddo oleuadau nos hyfryd.

Rydym hefyd yn argymell ymweld â'r Pont Siarl IV, yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif a yr haearn, a adeiladwyd ym 1929 fel darn ar gyfer y rheilffordd rhwng Soria a Torralba.

Palasau Noble

Palas Cyfrifau Gómara

Palas Cyfrifau Gómara

Mae rhan dda o'r dreftadaeth goffaol i'w gweld yn Soria a'r ardal o'i chwmpas yn cynnwys palasau nobl. Yn eu plith, mae dau hefyd yn sefyll allan: hynny yw cyfrif Gómara a Los Ríos a Salcedo.

Adeiladwyd y cyntaf ohonynt ar ddiwedd yr 2000eg ganrif gyda llawer o ddylanwad o'r arddull Herrerian ac mae wedi bod yn Ased o Ddiddordeb Diwylliannol er XNUMX. Yn rhyfedd ddigon, mae'r Palas yr Afonydd a Salcedo Fe'i hadeiladwyd gan yr un teulu a wnaeth yr un blaenorol. Mae yn null y Dadeni ac ar hyn o bryd mae'n gartref i Archif Hanesyddol y Dalaith.

Ynghyd â'r tai bonheddig hyn, gallwch weld llawer o rai eraill yn Soria. Byddwn yn tynnu sylw atoch chi palasau’r Castejones a Don Diego de Solier, sy'n unedig, yn ogystal â Cyngor y Dalaith, sy'n neoglasurol ac yn cynnig set ddiddorol o gerfluniau i chi ar ei flaen.

O'i ran, adeilad y Cylch Cyfeillgarwch Numancia Mae'n eiddo hardd o'r XNUMXeg ganrif. Y tu mewn, Neuadd y Drychau a'r Amgueddfa Beirdd, wedi'i gysegru i'r rhai a basiodd trwy Soria ac adnodau ymroddedig iddo: Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado a Gerardo Diego.

Amgylchoedd Soria

Meudwyaeth San Saturio

Meudwyaeth San Saturio

Er ein bod wedi gadael rhai henebion ar y gweill, rydyn ni nawr yn mynd i ddweud wrthych chi am amgylchoedd hyfryd dinas Castileg a'r dreftadaeth sydd ganddyn nhw hefyd. Yn parc castell, wedi'i leoli lle mae hyn, mae gennych y safbwyntiau gorau i weld Soria o'i bwynt uchaf. Fodd bynnag, prif ysgyfaint gwyrdd y ddinas yw'r Parc Alameda de Cervantes, lle mae mwy na chant tri deg o rywogaethau planhigion.

Gallwch hefyd gerdded trwy'r Taith Gerdded San Polo ac, yn yr haf, ymdrochi yn y Sotoplaya del Duero. Wrth gymryd y llwybr hwn byddwch yn cyrraedd y meudwyaeth San Saturio, un o'r temlau mwyaf chwilfrydig yn ninas Castileg ac wedi'i chysegru i'w noddwr. Fe’i hadeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif ar gyfres o ogofâu ac ystafelloedd wedi’u drilio yn y garreg. Y tu mewn iddi mae murluniau Baróc ac mae'r allor hefyd yn perthyn i'r arddull hon.

Ar y llaw arall, tua wyth cilomedr o'r ddinas yw'r mownt Valosandero, sef un o'r hoff leoedd i Soriaid fynd i heicio a mwynhau natur. Wrth ichi gerdded ar hyd rhai o'i lwybrau, byddwch yn gallu gweld paentiadau ogofâu o'r Oes Efydd.

Ond, os oes lle y mae'n rhaid i chi ei weld yn amgylchoedd Soria, dyma glostir adfeilion Numancia, y boblogaeth Geltaidd hynafol a wrthwynebodd warchae'r milwyr Rhufeinig nes iddynt gyflawni hunanladdiad ar y cyd. Yn benodol, mae wedi'i leoli ar y Cerro de la Muela ac mae ganddo ail-greu'r tai ac adeiladau eraill yr oes.

Cyflenwad hanfodol i'r ymweliad hwn yw'r Amgueddfa Numantino. Mae'n gartref i lawer o'r darnau a geir ar safle'r ddinas hynafol, ond hefyd rhai eraill hyd yn oed yn hŷn, sy'n perthyn i'r Paleolithig a'r Oes Haearn.

Canyon afon Lobos

Meudwyaeth San Bartolomé, yng nghanton afon Lobos

Ar y llaw arall, mae adfeilion mawreddog y mynachlog San Juan de Duero. Wedi'i adeiladu yn y XNUMXfed ganrif, byddwn yn ei chyrraedd gan basio'r bont Rufeinig. Ar hyn o bryd, prin y mae bwâu mawreddog ei glystyren, wedi'u haddurno â rhyddhadau, yn cael eu cadw.

Yn olaf, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r Canyon afon Lobos, hyd yn oed yn fwy trawiadol na'r lle blaenorol ac wedi'i leoli yn y parc naturiol o'r un enw. Ynddo, wedi'i gysgodi gan fryniau serth, mae'r meudwyaeth San Bartolomé, yn ffurfio safle llawn cyfriniaeth. Wedi'i adeiladu yn chwarter cyntaf y XNUMXeg ganrif gan y Templars, mae'n cyfuno Romanésg â Gothig ac roedd yn rhan o fynachlog sydd bellach wedi diflannu.

Trwy gydol y parc naturiol hwn, mae sawl safbwynt y gallwch eu cyrraedd trwy gerdded llwybrau i gael golygfeydd godidog o'r Canyon. Yn eu plith, Costalago, eiddo Lastrilla a La Galiana. Gallwch hefyd wneud teithiau beic a hyd yn oed marchogaeth.

I gloi, rydym wedi dangos llawer i chi o'r hyn beth i'w weld yn Soria a'r amgylchedd. Nid oes gennym le i grybwyll holl ryfeddodau dinas Castileg a'r rhai sy'n ei hamgylchynu. Ond nid ydym yn gwrthsefyll dyfynnu poblogaethau fel chi Y Burgo de Osma, gydag Eglwys Gadeiriol ysblennydd Santa María de la Asunción a'r Hospital de San Agustín; medinaceli, gyda'i Faer Plaza ysblennydd, neu Vinuesa, gyda'i dreftadaeth grefyddol eang, wedi'i lleoli ger y Laguna Negra a chylchoedd rhewlifol y Sierra de Urbión. Onid yw'n syniad gwych ymweld â'r holl ryfeddodau hyn?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*