Beth i'w weld yn Aledo

Aledo

Trafod beth i weld yn Aledo yn golygu ein cludo i Canoloesol, pan ddioddefodd gwarchaeau o'i chaer anorchfygol a enillodd iddo'r teitl o Nobl a Teyrngar iawn. Ond mae hefyd yn golygu teithio i un o'r tirweddau mwyaf trawiadol yn nhalaith Murcia.

Lleolir Aledo yn rhanbarth Guadalentín Isaf, wedi'i leoli ar lwyfandir creigiog sydd tua 650 metr o uchder ac sy'n perthyn i odre deheuol y Sierra de Espuña. Mae'n amgylchedd trawiadol o geunentydd a llethrau sy'n ffinio â bwrdeistrefi Lorca y Totana. Nesaf, heb ragor o wybodaeth, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi beth i'w weld yn Aledo.

Y waliau

Muriau Aledo

Muriau Aledo

Mae'r newyddion cyntaf am Aledo yn dyddio'n ôl i'r XNUMXfed ganrif, oherwydd y cyfnod hanesyddol a'i lleoliad daearyddol, roedd yn dref gaerog fel amddiffyniad rhag ymosodiadau milwrol. Maent yn dal i gael eu cadw gweddillion y muriau cyntefig hynny, yn benodol, rhai cadachau mewn cyflwr da iawn ac olion ei thyrau gwylio.

Fe'u hadeiladwyd gan ddefnyddio'r dechneg pridd â hyrddod, hynny yw, gosod pridd â hyrddod mewn ffurfwaith pren neu frics, ac maent yn sefyll allan am eu gwychder. Fe welwch y samplau sydd wedi'u cadw orau yn y stryd San Ramon, lle, gyda llaw, mae gennych chi gwyliwr sy'n cynnig golygfeydd godidog o ddyffryn Guadalentín i chi.

Ar y llaw arall, heddiw mae’r muriau’n gwahanu’r hen dref oddi wrth y rhan fodern o Aledo ac wrth eu hymyl mae gennych y le Las Cuestas, y byddwn yn dweud wrthych amdano yn ddiweddarach wrth drafod amgylchoedd tref Murcian.

Y castell, yn hanfodol ymhlith yr hyn i'w weld yn Aledo

twr teyrnged

Gorthwr Castell Aledo

Wedi'i adeiladu gan y Mwslimiaid tua'r XNUMXeg ganrif, fe'i gadawyd mewn cyflwr gwael iawn ar ôl y goncwest gan y Cristnogion. Y rhain a ailadeiladwyd y twr teyrnged, sef yr unig ran o'r gaer sydd wedi ei chadw heddiw. Dyma Heneb Genedlaethol ers 1931 ac un o'r rhai mwyaf trawiadol yn nhalaith gyfan Murcia.

Gelwir hefyd yn Calahorra, mae ganddo gynllun llawr sgwâr ac mae wedi'i rannu'n dair lefel sy'n gysylltiedig â grisiau. Mae gan y trydydd ffenestri gyda bwâu pigfain, a dim ond saethau sydd gan y ddau arall. Yn yr un modd, mae wedi'i orffen â rhesi o fylchfuriau. Yn ogystal, roedd y llawr gwaelod, a oedd yn cynnwys dwy ystafell wedi'i gorchuddio â dwy gladdgell gasgen, yn gartref i seston a oedd yn cyflenwi dŵr. Yn olaf, oddi tano roedd sawl twnnel a oedd yn ei gysylltu â'r afon.

Ar hyn o bryd y tŵr yw pencadlys y canolfan ddehongli ganoloesol a swyddfa dwristiaeth. Yn y gosodiad gallwch weld gwahanol baneli a ffeithluniau sy'n dangos i chi sut le oedd Aledo yn yr Oesoedd Canol. Yn ogystal, gallwch fynd i fyny i'r teras, lle mae gennych olygfeydd trawiadol o'r ardal. Hyd yn oed ar ddiwrnodau clir, gallwch weld y Môr y Canoldir.

Eglwys Santa María la Real

Eglwys Aledo

Eglwys Santa María la Real, un o'r prif gofebion i'w gweld yn Aledo

Wrth ymyl y castell, dyma’r gofeb wych arall i’w gweld yn Aledo. Adeiladwyd yr eglwys gynnar ar fosg gan feistri y Urdd Santiago ar ôl goresgyniad Cristnogol y dref. Fodd bynnag, yr un y gallwch ymweld ag ef heddiw yw adeilad o ddiwedd y XNUMXfed ganrif sydd, ar y tu allan, yn cyfuno nodweddion baróc â rhai neoglasurol eraill.

Mae'r ffasâd, o ddylanwad Herrerian a chyda dau dwr union yr un fath, yn ymateb i'r olaf. Fodd bynnag, mae ei addurniad mewnol, yn anad dim, yn faróc. Dangosir hyn gan ddelweddau y Morwyn Aurora a sef y Gofid, sydd yn ddyledus i'r cerflunydd Murcian mawr Francisco Salzillo. Fodd bynnag, prif gerfiad y deml, sef bod o Santa María la Real gyda'r Plentyn, yn dyddio o'r XNUMXg ac yn ymateb i'r canonau Gothig.

Ar y llaw arall, mae'r deml yn cynnal rhai o'r digwyddiadau diwylliannol mwyaf nodedig y gallwch eu gweld yn Aledo. Y maent yn gynrychioliadau o'r autos sacramentaidd o Yr ing ar Ddydd Gwener y Groglith a o'r doethion ar Ionawr XNUMXed.

Mae’r dathliad olaf hwn yn fwy na dau gant oed ac yn cael ei lwyfannu gan wahanol grwpiau yn y dref. Ond, gan gyfuno traddodiad â'r presennol, yn y diwedd cymeriad y brenin Herod lee y bomiau, sef adnodau sy'n adolygu'r hyn a ddigwyddodd yn ystod y flwyddyn. Yn yr un modd, mae'r perfformwyr yn gorymdeithio trwy'r dref i'r ardal lle mae'r meistri trovo yn adrodd testunau hydrin eraill i gasglu arian i dalu am yr ŵyl. Ac mae'r cyfan yn gorffen gyda phaella cymunedol.

Mwy cyffrous yw cynrychiolaeth y car Yr ing, testun o'r XNUMXeg ganrif sydd, fel y dengys ei enw, yn ymdrin â marwolaeth Iesu Grist. Mae'n gorffen gyda "yr arfau" yn croesi ochr hon i wneud yn siŵr ei fod wedi marw a chyda gorymdaith y tu mewn i'r un eglwys hyd at hamdden y Bedd sanctaidd.

Henebion eraill i'w gweld yn Aledo

Noson ddi-gwsg

Noson Ddigwsg Aledo

La pigo Adeiladwyd ef yn niwedd yr XNUMXeg ganrif, pan y brenin Philip II Rhyddhaodd y dref o Urdd Santiago a chaniatáu iddi gael carchar. Fel y gwyddoch, dyma’r man lle’r oedd carcharorion yn agored i wawd cyhoeddus. Dyma'r unig un sydd wedi'i gadw yn nhalaith gyfan Murcia.

Ar y llaw arall, mae'r Porth y Traddodiadau Dyma'r gofeb fwyaf modern o'r rhai a welwch yn Aledo, ers iddo gael ei urddo yn 2008. Ei hawdur oedd Antonio Labaña Serrano ac y mae yn ddrws efydd wedi ei fframio gan faen trafertin a dwy golofn o'r un defnydd hwn. Mae'n symbol o gadw prif draddodiadau'r dref. Felly, y rhai a ddyfynnwyd yn y trafodion o Yr ing a'r Tri Gŵr Doeth, ond hefyd rhai jirillos Dydd Sant Marc, Corpus Christi neu'r Nos Ddigwsg.

Y jirillos Doliau clwt ydyn nhw y mae cymdogion yn eu gosod ar falconïau a drysau bob Ebrill 25. Mae ganddyn nhw gymeriad coeglyd, gan eu bod yn ymgorffori cymeriadau cyfredol. Yn olaf, mae'r cymdogion yn mynd allan i'r caeau i fwyta'r gornazo, cacen nodweddiadol. O'i ran, y Noson Ddi-gwsg yn digwydd ddiwedd mis Awst. Fel y mae'r enw'n ei ddangos, mae trigolion yr hen dref yn gosod canhwyllau mewn drysau a ffenestri i adennill hanfod canoloesol y dref. Yn yr un modd, cynhelir gwahanol sioeau cerdd, barddoniaeth a theatr.

Yn olaf, dwy gofeb arwyddocaol arall o Aledo yw yr un a gysegrwyd i roddwyr gwaed, a gewch yn y Plaza de la Diputación, a'r un sy'n talu teyrnged i'r trovero Juan Rita. Roedd y gyntaf yn deyrnged gan Frawdoliaeth y Rhoddwyr i'r dref oherwydd ei bod yn arwain, am flynyddoedd, rhoddion yn nhalaith Murcia. O'i ran ef, mae'r ail yn atgoffa rhywun o repentista enwog, hynny yw, byrfyfyr o adnodau.

Llwybrau o gwmpas Aledo

Sierra de Espuña

Golygfa o'r Sierra de Espuña

Ar ôl i ni egluro'r pethau gorau y gallwch chi eu gweld yn Aledo, rydyn ni nawr yn mynd i ddangos rhai i chi llwybrau cerdded a cherdded am ei amgylchedd naturiol. Wrth ymyl y wal mae gennych y le Las Cuestas, yr ydym wedi crybwyll eisoes. Mae’n llwybr coblog sy’n dilyn y fynedfa wreiddiol i’r dref.

Ond, yn ogystal, mae gan y llwybr hwn werth pwysig arall. Ar y waliau clai sy'n ei fframio, gallwch weld gweddillion ffosilau morol, rhywbeth prin iawn yn y math hwn o dirweddau. Felly, mae ei werth gwyddonol yn cael ei ychwanegu at ei harddwch aruthrol.

Fodd bynnag, mae'r llwybrau y gallwch eu cymryd ar hyd yr arfordir yn fwy ysblennydd. Sierra de Espuña. Beth bynnag, rydym am argymell dau lwybr. Bydd y cyntaf ohonynt yn mynd â chi i Culfor Arboleja. Mae'n geunant tua phum can metr o hyd sy'n gartref i ffynonellau dŵr a lagynau, yn ogystal â ffurfiau calchfaen mympwyol. Mae ganddo hefyd a ardal hamdden lle gallwch barcio eich car a chael barbeciw.

I gyrraedd yma, rhaid i chi ddilyn y ffordd C-21 mewn cyfeiriad i Lorca am tua dau gilometr. Yna, fe welwch wyriad amlwg a fydd yn mynd â chi i'r pwynt hwnnw lle mae'r culfor yn dechrau. Ar ben hynny, yn y lle hwn mae coeden garob enfawr a fydd yn dal eich sylw.

O’i ran, yr ail lwybr i’w weld yn Aledo yw’r un sy’n arwain ato y Rambla de los Molinos, lle sydd wedi’i leoli i’r gorllewin o ganol y dref. Mae'n cael ei henw o'r chwe melin oedd ganddi ac a oedd yn un o'r prif ffynonellau arian i'r fwrdeistref. O rai, dim ond olion sydd ar ôl, ond mae eraill yn hoffi yr un o Patalache maent yn dal i gael eu cadw.

Los Allozos a Las Canales

Crefftau

Crefftau o ranbarth Murcia

Yn olaf, i orffen, byddwn yn siarad â chi am ddau ardaloedd cyngor sy'n bert iawn. Yn ymwneud Las Canales a Los Allozos. Y cyntaf ohonynt, tua chwe chan metr o Aledo, oedd lle'r oedd y crochenwyr a gysegrwyd i'w tasg yn byw. Gwnaethant eu clai a'u darnau eu hunain a gallwch weld y rafftiau a'r poptai y gwnaethant ef o hyd ynddynt. Mae'r crochenwaith bob amser wedi bod yn bwysig iawn yn y rhanbarth o Murcia ac y mae y lle hwn yn un o'r engreifftiau goreu. Mewn gwirionedd, mae yna warysau diwydiannol mwy modern sy'n ymroddedig iddo o hyd.

O'i ran, hen dref Yr Allozos Mae'n gilfach hardd sydd ar hyn o bryd yn adfeilion. Ond gallwch chi weld olion ei gyn meudwy o'r XNUMXfed ganrif.

I gloi, rydym wedi dangos ichi beth i weld yn Aledo, tref brydferth Murcia, ac rydym wedi dweud wrthych am rai o'i thraddodiadau diwylliannol. Yn olaf, rydym am eich cynghori, os byddwch yn ymweld, eich bod hefyd yn ymweld â threfi hardd eraill yn y dalaith megis Mazarron o Archena. Dewch i ddarganfod yr ardal hyfryd hon o Sbaen.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*