Beth i'w weld yn Okinawa

Taith gyflawn i Japan ni ellir meddwl heb wybod Okinawa. Mae'n un o'r prefectures sy'n ffurfio'r wlad ond mae tua thair awr od mewn awyren o Tokyo, yn agosach at Taiwan nag at brif ynysoedd Japan.

Mae Okinawa yn gyrchfan drofannol moroedd turquoise a thraethau tywod gwyn, ond ar yr un pryd mae straeon trasig am yr Ail Ryfel Byd ac allfudo enfawr ar ôl gwrthdaro yn pwyso ar ei gefnau. Heddiw, yn Actualidad Viajes, beth i'w weld yn Okinawa.

Okinawa

Erioed Teyrnas Kyukyu oedd hi, teyrnas annibynnol a dalodd deyrnged i'r ymerawdwr Tsieineaidd ar ryw adeg yn yr ail ganrif ar bymtheg, ond ym 1609 dechreuodd concwest Japan felly pasiodd y deyrnged o'i ddwylo ac roedd hi yn amser ymerawdwr Meiji, ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif, atododd Japan hwy i'w goruchafiaethau yn swyddogol. Yn amlwg nid oedd China eisiau gwybod unrhyw beth ond gyda'r Unol Daleithiau fel cyfryngwr, beth ydych chi'n meddwl fyddai'n digwydd? Gorffennwyd y deyrnas a daeth Okinawa a gweddill yr ynysoedd yn Siapaneaidd.

Ar ôl y rhyfel, a oedd yn ofnadwy o galed i'r rhanbarth ynys hon, yr Aeth America ymlaen i reoli popeth a chawsant eu trosglwyddo i lywodraeth Japan ar wahanol adegau. Dim ond yn y '70au y byddai'r cyfanswm trosglwyddiad yn digwyddEr bod seiliau Americanaidd heddiw mae Okinawans yn parhau i wrthod.

Beth i'w weld yn Okinawa

Yn gyntaf mae'n rhaid i chi ddweud hynny archipelago ydyw a bod sawl ynys i ymweld â nhw, ond bod y ynys okinawa yr un peth, beth hwn yw'r mwyaf a'r mwyaf poblog yn y rhagdybiaeth, yn ogystal â bod yn ganolbwynt cludo.

Prifddinas y prefecture yw dinas Naha a dyma lle mae'r canolfannau Americanaidd. Mae rhan fwyaf trefol y ddinas yng nghanol yr ynys, ond mae'r pen deheuol yn dal i fod yn eithaf garw a llai poblog, tra bod y rhan ogleddol yn gwarchod y bryniau coediog a rhai pentrefi pysgota.

Roeddwn i yno yn 2019, ar fy nhaith olaf i Japan cyn-bandemig, a rhaid imi ddweud nad oeddwn yn hoff iawn o ddinas Naha. Ac eithrio'r brif stryd, nid oes llawer i'w weld ac os symudwch ychydig ar fws, gan chwilio am glowniau cyfagos, gwelwch fod y ddinas braidd yn drist ac nad yw mewn cyflwr cystal â'r rhai a welwch yng nghanol Japan.

Fe gyrhaeddon ni mewn awyren o Faes Awyr Haneda ac o'r maes awyr lleol fe wnaethon ni gymryd y monorail sydd, er nad yw'n gwneud taith wych, yn dod â chi'n agosach at bwyntiau pwysicaf Downtown Naha. Roedd ein gwesty tua 400 metr o orsaf ac er ein bod yn meddwl bod y siopau ar gau am y penwythnos, na, roeddent yn aros felly bob dydd roeddem yn aros felly roedd yn ymddangos fel sector ysbrydion yn fwy na dinas fyw.

Roeddem yn chwilio am westy a oedd yn agos ato y brif rhodfa, y Kokusaidori neu Calle Internacional, fel y byddai'r cyfieithiad. Wedi cywilyddio dau gilometr o hyd ac yn croesi canol Naha gan ddechrau fwy neu lai yn yr orsaf fysiau ganolog a neuadd y dref.

Mae ganddo siopau o bob math, bariau, gwestai a bwytai ar y ddwy ochr, i gyd mewn steil tref traeth. Mae rhai enfawr ac eang hefyd ar agor orielau wedi'u gorchuddio yn llawn siopau sydd yn eu tro yn agor i sawl cangen arall, ac i mewn yno gallwch chi golli ychydig amser yn chwilio am fargeinion neu'n dianc o'r haul: Mutsumidori a Hondori.

Ac os ewch chi i Naha yn yr haf byddwch chi'n marw o wres. Roeddem ni'n llythrennol yn meddwl am y môr ond mae'n boeth ofnadwy. Aethon ni hefyd i chwilio am nos ond ychydig iawn sydd yna mewn gwirionedd. Roeddem yn meddwl oherwydd ei bod yn hinsawdd drofannol ein bod yn mynd i ddod o hyd i siopau a bwytai ar agor tan yn hwyrach ond na, cau popeth yn gynnar ac am hanner nos gallwch fynd i gysgu.

Mewn gwirionedd mae'r symudiad wedi'i ganoli mewn 200 neu 300 metr, dim llawer mwy, mae "bywyd" yn dechrau dirywio po fwyaf y byddwch chi'n cerdded ac er bod adeiladau masnachol newydd mae'n ymddangos bod y siopau yr un fath ag yn y '70au neu'r' 80au. Yn y prynhawniau, pan fydd pobl yn dychwelyd o wibdeithiau a'r traeth, mae mwy o bobl ac mae'n bryd siopa am anrhegion neu gael hufen iâ. y brand lleol mwyaf poblogaidd yw Sêl Las ac mae'n flasus iawn. Gallwch hefyd roi cynnig ar y cig lleol, mae yna lawer o farbeciws sy'n ei hyrwyddo.

Heb os, y gorau y mae'r brif ynys yn ei gynnig o ran twristiaeth yw'r Acwariwm Churaumi, yw'r acwariwm gorau yn y wlad ac ar ôl bod ar gau am fisoedd lawer oherwydd y firws corona, fe agorodd eto fis Hydref y llynedd. Mae'r lle yn dyddio o'r '70au, ond yn 2002 cafodd ei ailgynllunio'n llwyr. Beth yw'r gorau? Yr enfawr Tanc Kuroshio, un o'r mwyaf yn y byd. Fe'i enwir ar gyfer cerrynt Kuroshio sy'n gyfrifol am yr amrywiaeth hyfryd o fflora a ffawna morol ar yr ynysoedd.

Y tu mewn i'r tanc mae yna lawer o amrywiaeth o rywogaethau, gan gynnwys siarcod morfil a stingrays. Handsome! Mae gan yr acwariwm dri llawr, gyda'r fynedfa ar y trydydd llawr a'r allanfa ar y cyntaf. Mae pwll lle gallwch chi gyffwrdd â physgod a gweld arddangosfa hyfryd o gwrel byw. Mae'r llwybr y mae'r lle yn ei gynnig yn mynd â chi i Danc Kuroshio a dyma lle rydych chi'n aros y rhan fwyaf o'r ymweliad oherwydd bod y golygfeydd yn wych a gyda lwc gallwch chi weld sut mae'r pysgod yn cael eu bwydo. Mae yna hefyd sinema theatr gyda thafluniad o fywyd morol yr ynysoedd.

Y gwir yw mai'r tanc yw'r gorau o'r acwariwm, ond os ydych chi'n hoff o fywyd morol, ni fydd y gweddill yn eich siomi chwaith. Nid oes prinder o pyllau awyr agored gyda dolffiniaid, crwbanod môr, a manatees. Sut mae cyrraedd yma? Y peth gorau yw rhentu car a mynd ar eich pen eich hun oherwydd 90 cilomedr o ganol Naha, ond gallwch chi hefyd mynd ar fwss, gan ddefnyddio Gwennol Maes Awyr Okinawa neu'r Yanbaru Express neu'r bws 117. Mynediad yw 1880 yen.

Rwy'n hoff iawn o hanes ac un o'r pethau a'm denodd i Japan erioed oedd ei hanes ymledol a'i chyfranogiad yn yr Ail Ryfel Byd, felly mae fy niddordebau yno. Felly, ymwelais â'r Cofeb ryfel. Okianawa oedd golygfa brwydrau mwyaf gwaedlyd Rhyfel y Môr Tawel, fel y'i gelwir ac amcangyfrifir bod tua 200 mil o bobl, hanner sifiliaid, ynghyd â 12.500 o Americanwyr, wedi marw yn y gwrthdaro a barhaodd rhwng Ebrill a Mehefin ym '45.

Mae'r cof am y rhyfel yn drwm ac mae bob amser yn bresennol felly mae amgueddfeydd, cofebion a henebion ym mhobman. Mewn gwirionedd, cymerodd amser hir i'r ymerawdwr allu gosod troed ar yr ynys oherwydd nad oedd pobl hyd yn oed eisiau ei weld. Y brif gofeb yw'r Parc Coffa Heddwch sydd ar ben deheuol yr ynys, gyda'r amgueddfa'n rhoi mewnwelediad i'r rhyfel a'r frwydr yn iawn.

Mae yna hefyd gasgliad mawr o blaciau cerrig sy'n dwyn enwau milwyr a sifiliaid sydd wedi cwympo, gan gynnwys Taiwanese a Koreans a oedd yn labrwyr gorfodol neu'n gaethweision i'r Japaneaid. Ychydig gilometrau i ffwrdd yw'r Heneb Himeyuri yn atgoffa rhywun o fyfyrwyr ysgol uwchradd benywaidd a oedd yn gweithio yn y fyddin, mewn ysbytai a gloddiwyd allan o'r graig yn y bryniau mewn amodau enbyd, ac a fu farw, ar y cyfan.

Yn yr ystyr hwn, rwy'n argymell yn fawr ymwelwch â Barics Tanddaearol Llynges Japan. Gallwch gyrraedd yno ar fws, gan fynd ag ef yn Nherfynell Bysiau Naha. Mae'r lle hwn o dan y ddaear ac mae'n cynnwys a rhwydwaith o dwneli o sawl metr, gyda darnau, grisiau ac ystafelloedd o wahanol feintiau, a wasanaethodd fel pencadlys llynges Japan yn ystod y rhyfel.

Fe welwch y gofod lle'r oedd y generadur pŵer, eraill lle roedd swyddfeydd yn gweithio, grisiau sy'n cysylltu coridorau ar wahanol uchderau ac ystafell y mae ei waliau'n cadw olion y shrapnel y penderfynodd rhai milwyr ladd eu hunain cyn iddynt gael eu trechu. Mae'n wirioneddol gyffrous cerdded o gwmpas yma. Roeddem yn lwcus a dim ond pedwar oedden ni a groesodd y llwybr. Nid oedd yn boeth o gwbl, ond ni allem helpu ond dychmygu sut roedd cannoedd o filwyr wedi cydfodoli yn y coridorau tynn hynny.

Pris mynediad yw 600 yen ac mae ar agor bob dydd rhwng 9 am a 5pm. Mae'n werth chweil. Safle arall sy'n glasurol yn Okinawa yw'r Castell Shuri. Yn anffodus fe aeth ar dân yn fuan ar ôl ein hymweliad ym mis Hydref 2019, ond mae cynlluniau ar gyfer cwblhau'r ailadeiladu yn 2026. Yn y cyfamser gallwch fynd i weld sut mae'r safle'n cael ei weithio arno. Yn anffodus mae hynny'n digwydd llawer gydag adeiladau hanesyddol yn Japan, maen nhw wedi'u gwneud o bren a cherrig, felly mae'n anodd iawn dod o hyd i adeilad gwreiddiol a hen iawn.

Shuri yw enw prifddinas wreiddiol Teyrnas Ryuku ac mae'r castell ar restr UNESCO o Treftadaeth y Byd. Castell adfeiliedig arall yw'r Castell Nakagusuku ac mae yna hefyd y Gerddi Shikinaen, sef y gerddi brenhinol neu Tamaudun, y mawsolewm brenhinol. I wybod y diwylliant lleol y gallwch chi ymweld ag ef Byd Okinawa neu Ryukyu Mura. Os ydych chi'n hoff o gelf mae yna Amgueddfa Prefectural Okinawa, os ydych chi'n hoff o gerameg gallwch gerdded a siopa o amgylch y Ardal Tsuboya.

Pentref America Mae'n ganolfan fasnachol ger canolfannau America, ond os nad ydych chi yn Okinawa i weld Americanwyr gwell, peidiwch ag ymweld â hi. Os ydych chi'n hoff o binafal, byddaf yn dweud wrthych fod gan Okianawa blanhigfeydd o'r ffrwyth hwn a'i fod yn gynhyrchydd gwych. Maen nhw'n hynod felys a suddiog! Mae'r Parc Pîn-afal Nago yw'r mwyaf. Ac fel y gwyddoch yn dda, Mae Japaneaid yn yfwyr cwrw mawray mae'r brand lleol Orion. Gallwch hyd yn oed ymweld â'r ddistyllfa ar daith hwyliog iawn.

Y gwir yw mai'r peth gorau y gallwch chi ei wneud ar brif ynys Okinawa yw aros yn Naha, rhoi cwpl o ddiwrnodau i'r ddinas a rhentu car i fynd ar daith o amgylch yr ynys, os nad ydych chi'n pasio i ryw ynys fwy trofannol arall. Gyda'r car mae gennych ryddid i symud a gallwch fynd i'r ynysoedd bach sydd wedi'u cysylltu gan bontydd ac sy'n brydferth iawn. Yn ein hachos ni, fe aethon ni ag awyren i Miyakoshima, ynys hardd a throfannol lle gwnaethon ni dreulio pum diwrnod gwych… yn boeth iawn.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*