Ble i fynd ar wyliau yn Sbaen?

Yr ateb i'r cwestiwn ble i fynd ar wyliau yn Sbaen mae'n lluosog. Hynny yw, nid yw'n cyfaddef un ateb. Mae ein gwlad yn llawn o leoedd swynol i fwynhau diwrnodau i ffwrdd hyfryd. O'r gogledd gyda'i natur werdd, ei thraethau garw a'i gastronomeg blasus i'r de gyda'i hinsawdd ragorol, llawenydd ei phobl a'i thraethau tywodlyd eang, mae'n werth ymweld â Sbaen i gyd.

A hyn i gyd heb sôn am yr hanesyddol Castilla y Aragon, yr heulog Valencia (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am y ddinas hon) neu'r unigol Catalonia. Fodd bynnag, rydyn ni'n mynd i argymell pum cyrchfan i fynd ar wyliau yn Sbaen.

Pum cyrchfan unigryw i dreulio gwyliau bythgofiadwy

Am bopeth yr ydym wedi'i ddweud wrthych, rydym yn mynd i wneud ymdrech synthesis i argymell pump o'r lleoedd lle gallwch fwynhau profiadau bythgofiadwy. gwyliau yn Sbaen. Byddwn yn sicrhau eu bod yn perthyn i bob cornel o'n gwlad a'u bod mor gynrychioliadol â phosibl o'i amrywiaeth gyfoethog.

San Sebastián ac arfordir Gwlad y Basg

Mynydd Igeldo

Monte Igueldo

Byddwn yn cychwyn ar ein hargymhellion yng ngogledd Sbaen. Gallem ddweud wrthych am y cofeb Santander, o'r hanesyddol Asturias neu o'r gwerthfawr Arfordiroedd Galisia. Ond fe wnaethon ni ddewis prifddinas Guipuzcoa oherwydd, yn ein barn ni, mae'n un o'r dinasoedd harddaf yn Sbaen.

Nid yw'n gyd-ddigwyddiad ei fod wedi bod yn un o'r cyrchfannau gwyliau yr ymwelwyd â hwy fwyaf trwy gydol ein hanes. Y gwerthfawr Bae La Concha, gyda'i draeth, yn lle ymdrochi hyd yn oed ar gyfer breindal ac mae llawer o'i adeiladau'n ymateb i'r ysblander hanesyddol hwnnw.

Gallwch chi gychwyn eich ymweliad â San Sebastián erbyn hen ran, gyda'i borthladd pysgota a'i strydoedd coblog cul yn llawn tafarndai lle gallwch chi arogli'r enwog pintxos. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn ymweld â basilica Baróc trawiadol Santa María del Coro ac eglwys Gothig San Vicente. Fe welwch hefyd amgueddfeydd San Telmo, ar hanes Gwlad y Basg, a'r Llynges. Hefyd, peidiwch ag anghofio mynd i fyny i'r mownt Urgull, lle gallwch chi werthfawrogi golygfeydd rhyfeddol o'r bae.

Fodd bynnag, efallai hyd yn oed yn fwy enwog yw'r mynydd arall ym mhen arall La Concha. Rydym yn siarad â chi am mynydd Igueldo, lle mae gennych chi barc difyrion yn yr arddull, yn ogystal â'r dirwedd epoque belle gyda roller coaster pendro. I gyrraedd yno, gallwch ddefnyddio'r hen ffolig, sydd wedi bod yn rhedeg ers 1912.

Yn olaf, mae'n rhaid i chi weld yr alwad yn San Sebastián ardal ramantus, sy'n cyd-fynd ag ardal ehangu'r ddinas ac sy'n cynnwys adeiladau o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel hen adeilad y Gran Casino, Theatr Victoria Eugenia neu'r Gwesty María Cristina. Fodd bynnag, efallai mai'r adeiladwaith mwyaf arwyddluniol o'r rhan hon o'r ddinas yw'r eglwys gadeiriol y bugail da, a adeiladwyd ym 1897 yn dilyn y canonau neo-Gothig.

Arfordir y Basg

Tref Getaria

Getaria

Ond nid yw'r rhyfeddodau y mae gwyliau yn Guipúzcoa yn eu cynnig i chi yn gorffen yn San Sebastián. Rydym yn eich cynghori i ymweld â'r trefi cyfagos ar arfordir Gwlad y Basg. Ac yn anad dim, Hernani, y mae ei ganolfan hanesyddol yn Safle o Ddiddordeb Diwylliannol; Azcoitia, gyda nifer o gystrawennau coffaol megis ei dai twr; Hondarribia, gyda'i waliau mawreddog neu bentrefi pysgota bach fel Getaria lle byddwch chi'n dod o hyd i draethau godidog.

Córdoba a'i threfi, ymhlith y lleoedd hanfodol i dreulio gwyliau da

Mosg Cordoba

Mosg y Cordoba

Os ydych chi'n pendroni ble i fynd ar wyliau yn Sbaen, rydyn ni nawr yn mynd i ddweud wrthych chi am gyrchfan y dylech chi ymweld ag ef o leiaf unwaith yn eich bywyd. Cyfeiriwn at y Córdoba hanesyddol, gyda'i draddodiad Caliphate a'i henebion rhyfeddol. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad mai hi yw'r ddinas gyda'r nifer fwyaf o deitlau ohoni Treftadaeth y Byd y byd.

Wedi'i sefydlu gan y Rhufeiniaid yn yr ail ganrif CC, mae gan Córdoba nifer o henebion o bob cyfnod, er ei fod yn byw trwy ei anterth o dan lywodraeth Fwslimaidd, pan oedd yn brifddinas y Caliphate.

Mae'r theatr, y bont a'r deml Rufeinig, ymhlith cystrawennau eraill, yn perthyn i'r cyfnod Lladin. Ond symbol gwych y ddinas yw'r enwog Mosg, a adeiladwyd yn yr XNUMXfed ganrif ar weddillion hen eglwys Visigoth. Ar ei ben ei hun, byddai'n ddigon o reswm ichi ymweld â Córdoba.

Hyd yn oed heddiw hi yw'r trydydd mwyaf yn y byd ar ôl Mecca a mosg Istanbul, er ei bod bellach yn eglwys gadeiriol Gatholig. Ymhlith yr hyn y gallwch chi ei weld ynddo mae'r Patio de los Naranjos, clochdy'r Dadeni, y drysau niferus fel y Postigo del Palacio neu Santa Catalina a'r ystafell hypostyle enwog. Ond hefyd y côr, y prif allor neu'r ysblennydd macsura.

Fel y gwnaethoch ddyfalu efallai, nid y Mosg yw'r unig heneb o'r oes Fwslimaidd y gallwch ei gweld yn Córdoba. Mae'r melinau Guadalquivir neu'r baddonau Caliphate hefyd yn perthyn iddo. Ond pwysicach yw'r mawreddog Medina Azahara.

Wedi'i leoli tua wyth cilomedr o Córdoba, wrth droed Sierra Morena, yn ddinas palatîn hynafol a adeiladwyd gan y caliph Abderramán III. Er gwaethaf ei oedran, mae wedi'i gadw'n dda iawn. Ymhlith y rhyfeddodau y gallwch chi eu gweld ynddo mae'r Portico Fawr, yr adeilad basilica uchaf, yr Ystafell Gyfoethog neu dŷ Jafar.

Trefi Córdoba

Almodóvar del Río

Golygfa o Almodóvar del Río

Gan eich bod yn Córdoba, rydym yn eich cynghori i ymweld â threfi fel Montilla, gydag olion ei hen gastell; Llwybr, gyda'i olion Arabaidd, a Priego, gyda'i gymdogaeth La Villa a'i Balconi Adarve. Ond hefyd Baena, gyda'i olion archeolegol; Zuheros, lle mae Ogof yr Ystlumod; Almodóvar del Río, gyda'i heglwys o'r XNUMXeg ganrif, a Hornachuelos, gyda'i balas a'i erddi yn Moratalla, a elwir yn «The Versailles of Córdoba».

Y Murcia anhysbys, lle arall i fynd ar wyliau yn Sbaen

Trapería stryd Murcia

Murcia (calle Trapería), cyrchfan wych i fynd ar wyliau yn Sbaen

Nid yw Murcia ymhlith y lleoedd mwyaf twristaidd yn ein gwlad. Fodd bynnag, mae ganddo lawer i'w gynnig i chi. Ac nid ydym yn sôn am ei draethau rhyfeddol yn unig, yn enwedig y rhai sydd wedi'u lleoli yn amgylchoedd Aberystwyth La Manga del Mar Menor, na'i hinsawdd gynnes a dymunol.

Mae gan brifddinas y dalaith ei hun gyfadeilad coffaol rhagorol. Ei hen dref, o amgylch y Sgwâr Cardinal Belluga, mae ganddo ddiddordeb enfawr. Mae yna y eglwys gadeiriol santa maria, sy'n cyfuno arddulliau Gothig, Dadeni ac, yn anad dim, arddulliau Baróc. Yn ogystal, ei chlochdy ysblennydd, 93 metr o uchder, yw symbol y ddinas.

Wrth ymyl yr eglwys gadeiriol, mae'r hen Seminary Mawr San Fulgencio a Palas esgobol, y ddau o'r XNUMXfed ganrif. Ond dylech chi hefyd gerdded trwy strydoedd cerddwyr y ganolfan, fel y Llestri Arian a'r Trapería. Yn y cyntaf, gallwch weld sawl adeilad modernaidd fel hen siop adrannol La Alegría de la Huerta, tra yn yr ail, mae Palas Almodóvar a Gran Casino yn sefyll allan.

Ar y llaw arall, un arall o'r adeiladau mwyaf perthnasol yn Murcia yw'r Mynachlog Santa Clara la Real, y mae olion y Alcázar Dilyn, palas Arabaidd o'r drydedd ganrif ar ddeg, ac mae hynny'n cynnig amgueddfa o gelf gysegredig ac Andalusaidd i chi.

Yn fyr, rydym hefyd yn eich cynghori i weld yn ninas Segura ei palasau ac adeiladau modernaidd. Ymhlith y cyntaf, mae rhai o deulu Pérez-Calvillo, Vinader, Fontes ac Almudí. Ac, o ran yr olaf, tai Diaz-Cassou, Almansa, Guillamón a Marchnad Verónicas.

Dinas Rodrigo

Dinas Rodrigo

Cyngor Dinas Ciudad Rodrigo

Rydym wedi dweud wrthych am leoedd i fynd ar wyliau yn Sbaen sydd i'r gogledd, i'r de a'r dwyrain. Rydyn ni nawr yn mynd i'w wneud o dref hardd sydd i'r gorllewin. Cyfeiriwn at Ciudad Rodrigo, a ddatganwyd i gyd Cymhleth Artistig Hanesyddol.

Ni chewch eich synnu gan y gydnabyddiaeth os dywedwn wrthych fod ei threftadaeth goffaol yn cychwyn ar ei phen ei hun rhagfuriau, sy'n dal i gael eu cadw bron yn gyfan heddiw. Eisoes y tu mewn i'r ddinas, mae gennych chi ryfeddodau fel ef castell Harri II, wedi'i ddyddio yn y bedwaredd ganrif ar ddeg; y Neuadd y Dref, Arddull y Dadeni, neu'r Ysbyty Passion.

Ond mae ganddo hefyd Ciudad Rodrigo gyda phensaernïaeth grefyddol bwysig. Mae'n sefyll allan ynddo eglwys gadeiriol santa maria, Gwaith Romanésg o drosglwyddo i Gothig ac y mae ei Brif Gapel yn gartref i allor ysblennydd Sbaenaidd-Fflemeg. Fe ddylech chi hefyd ymweld ag eglwysi San Andrés a San Cristóbal a'r ysblennydd Capel Cerralbo, Arddull Herreriano, yn ogystal â lleiandy San Agustín a Seminary San Cayetano.

Yn olaf, gan ddychwelyd i bensaernïaeth sifil, rydym hefyd yn argymell ymweld â thai Vázquez a Cadena a phalasau Marchioness Cartago a'r Águila yn Ciudad Rodrigo.

Trefi Soria

Calatañazor

Stryd yn Calatañazor

Rydyn ni nawr yn teithio i gefn gwlad Sbaen i gynnig taith trwy drefi Soria, rhai ohonyn nhw ymhlith y rhai harddaf yn y wlad. Rydyn ni'n siarad â chi am drefi fel Burgo de Osma, gyda'i Eglwys Gadeiriol ysblennydd o Santa María de la Asunción, ei hen Ysbyty de San Agustín a'i gastell, y mae olion ohono wedi'u cadw.

Ond rydym hefyd yn cyfeirio at drefi fel Catalañazor, sy'n cadw ei holl swyn canoloesol; Medinaceli, gyda'i gastell, ei balas ducalïaidd a'i eglwys golegol, neu Almazán, gyda'i dreftadaeth Romanésg wych.

A hyd yn oed eraill sy'n llai adnabyddus Yanguas, sydd hefyd â chastell mawreddog; Rello, yn swatio ar graig galchfaen, neu Monteagudo de las Vicarías, sydd, yn absenoldeb castell, â dau: La Raya a'r Palacio de la Recompensa. Hyn i gyd heb anghofio rhyfeddodau naturiol fel Vinuesa, wedi'i leoli wrth droed copa Urbión a'r Laguna Negra enwog.

I gloi, rydym wedi dweud wrthych am bum lle ble i fynd ar wyliau yn Sbaen. Ond mae cyfoeth ac amrywiaeth ein gwlad mor fawr fel y gallem gynnig llawer mwy i chi. Er enghraifft, y gwerthfawr Costa Brava, taith o amgylch y Trefi Cadiz (dyma chi erthygl amdanynt), dinas goffa Burgos neu'r Rías Galisia Altas y Bajas. Onid ydych chi'n meddwl eu bod nhw'n gyrchfannau hyfryd?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*