Bwlch Roland

Bwlch Roland

La Bwlch Roland Mae'n un o fympwyon natur sy'n ein synnu gan ei wreiddioldeb a'i harddwch. Mae wedi ei leoli yn y dim llai ysblennydd Parc Cenedlaethol Ordesa a Monte Perdido, y tu mewn i talaith Huesca.

Mae'n hollol unigryw am ei siâp, ond hefyd am nodweddion eraill. Er enghraifft, mae'n y y massif calchfaen uchaf yn Ewrop, sy'n gwneud ei fflora hefyd yn rhyfedd. Beth bynnag, mae Bwlch Rolando yn rhyfeddod o natur yr ydym yn argymell ichi ymweld ag ef. Er mwyn i chi allu ei wneud, rydyn ni'n mynd i esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod amdano.

Beth yw Bwlch Rolando a sut i'w gyrraedd?

Bwlch Roland

Bwlch Roland i'w weld yn agos

Felly, lleolir y Bwlch yn y Pyreneau Aragoneg, gan nodi'r darn rhwng Sbaen y Ffrainc. Yn fwy penodol, fe'i ceir yn y Massif Monte Perdido, tua dwy fil wyth cant o fetrau o uchder. Mae'n fan agored rhwng dau fryn sy'n fwy na chan metr o uchder a thua deugain metr o led sy'n cyflwyno delwedd ysblennydd.

Gallwch gyrraedd yr heneb naturiol hon o Ffrainc a Sbaen. Yn achos y cyntaf, mae'r llwybr ychydig yn symlach. Rhan o Gavarnie, lle mae maes parcio. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi gerdded llwybr hir o ddeuddeg cilomedr a chwe chan metr o gynnydd drychiad. O ran y llwybr o Sbaen, gallwch ddewis sawl llwybr. Ond un o'r prysuraf yw'r un sy'n dechrau o Dyffryn Bujaruelo, lle genir Afon Ara. Yn eich achos chi, mae'n daith hardd, er yn fwy heriol. Ddim yn ofer, mae ganddo hyd o tua thri ar ddeg cilomedr yn unig ar gyfer yr un ffordd a graddiant o fil chwe chan metr.

Yr amser gorau i wneud y llwybrau hyn, yn rhesymegol, yw haf. Gallwch hefyd ddewis hydref cynnar neu ddiwedd y gwanwyn. Ond peidiwch â dewis y gaeaf. Cofiwch fod llawer o ddringo a gall yr eira a'r rhew eich rhoi mewn trafferthion. Ar y llaw arall, fel sy'n digwydd gyda llawer o gopaon Pyrenean eraill, mae gan ffurfio Bwlch Rolando chwedl hardd. Gadewch i ni ei ddweud wrthych.

Chwedl Roland's Gap

Roland

Cerflun er anrhydedd i Roland

Er mwyn egluro'r stori i chi, mae'n rhaid i ni roi ein hunain yng nghyd-destun y goncwest Mwslimaidd ar Benrhyn Iberia. Roedd y Ffrancwyr yn arfer gwneud cyrchoedd ar y cerrynt Navarra y Aragon i adennill tiriogaethau. Digwyddodd un o honynt yn haf y flwyddyn 778 dan arglwyddiaeth Mr Roland, nai i Charlemagne. Ar ôl concro Pamplona a methu â gwneud hynny â Zaragoza, dychwelodd y Ffranciaid i'w gwlad yn wyneb y perygl o gael eu meddiannu gan y gelyn.

Yn y cam o Roncesvalles Ymosodwyd arnynt oddi uchod gan fyddin a oedd, yn ôl rhai ffynonellau, yn Fasgeg ac, yn ôl eraill, yn Arabaidd. Y ffaith yw bod y gwesteiwyr Gallig wedi dioddef trechu ofnadwy a'u dinistriodd bron yn llwyr. Fel y gwyddoch, y digwyddiad hwn yw'r un a adroddir gan y Cân Roldán, cerdd epig o'r XNUMXeg ganrif sy'n cynnwys un o weithiau canonaidd llenyddiaeth Ffrainc.

Y ffaith yw bod y chwedl am ffurfio Bwlch Rolando yn parhau. O'r frwydr ofnadwy, daeth yr arwr Roland i'r amlwg yn fyw a llwyddodd i ddianc i gyfeiriad Ordesa yn cael ei erlid yn agos gan y gelyn. Ei fwriad oedd mynd i Ffrainc. Fodd bynnag, pan gyrhaeddodd yr ardal lle mae'r Bwlch heddiw, gwelodd nad oedd unrhyw dramwyfa. Wedi'i lenwi â chynddaredd, cymerodd ei gleddyf chwedlonol dim llai, bedyddio fel Durandarte, a'i daflu yn erbyn y graig, gan agor y twll anferth a welwn heddyw.

Felly, llwyddodd i weld ei wlad Galig am y tro olaf ers hynny, wedi'i glwyfo fel yr oedd, bu farw yn fuan wedyn. Fel cyd-fynd â'r hanesyn hardd hwn, byddwn yn dweud wrthych fod Durandarte, hyd at ychydig yn ôl, wedi'i hoelio ar graig wrth ymyl eglwys San Miguel yn nhref Rocamadour, tua dau gan cilomedr o Toulouse. Fodd bynnag, yn 2011, cafodd ei echdynnu i fynd ag ef i'r Amgueddfa Cluny ym Mharis, lle gallwch chi ei weld heddiw.

Fodd bynnag, er bod y chwedl hon yn hardd iawn, mae ffurfio'r Breg yn fwy rhyddiaith. Roedd hyn oherwydd prosesau erydiad yn ystod yr oes iâ ddiwethaf. Byddai'r rhain yn rhoi ei siâp U unigryw iddo.

Y fflora a ffawna yn amgylchedd Gap

Capercaillie

Sbesimen o capercaillie

Fel y gallwch chi ddiddwytho, mae'r olygfa o Rolando's Gap yn drawiadol. Ond, hefyd, mae cyrraedd yno yn caniatáu ichi ddarganfod fflora a ffawna hynod yr ardal. O ran y cyntaf, mae'n rhaid i chi gadw mewn cof bod ein damwain ddaearegol bron i dair mil o fetrau uwchlaw lefel y môr. Felly, ychydig o rywogaethau planhigion sy'n addasu iddo.

Felly, ymhlith y planhigion y gallwch eu gweld yn ardal Brecha, mae yna sawl un rhywogaethau alpaidd, ond hefyd eraill fel caneuon bach o y Saxifrage, yn ogystal â pherlysiau o'r genws peiswellt. Fodd bynnag, bydd gennych fwy o ddiddordeb mewn gwybod ei fod yn faes perffaith i arsylwi ar yr enwog edelweiss neu "blodeuyn eira." Mewn gwirionedd, roedd yn symbol o barc Ordesa ac mae wedi'i warchod.

O ran ffawna, mae digon chamois ac iwrch. Maent hefyd yn dechrau gwella y carw y Y grizzly. Yn yr un modd, mae yna famaliaid bach fel y dyfrgi, y llwynog, y genet neu'r gath wyllt. O ran yr adar, gallwch chi werthfawrogi fwlturiaid barfog, eryrod aur a fwlturiaid griffon. Ond hefyd fwlturiaid Eifftaidd, barcudiaid, petris a hyd yn oed poblogaethau bach o capercaillie.

Syniadau ar gyfer eich taith i'r Bwlch

Bwlch Roland

Golygfa arall o Rolando's Gap

Fel yr ydym eisoes wedi dweud wrthych, nid yw'r llwybr i'r Bwlch Rolando yn hawdd naill ai o Ffrainc nac o ardal Sbaen. Maent yn llwybrau hir gyda llawer o anwastadrwydd. Felly, ddim yn addas i bawb. Ond, beth bynnag, rydyn ni'n mynd i gynnig cyngor ymarferol i chi ei wneud.

Yn gyntaf oll, cadwch mewn cof eich bod yn mynd i ardal gyda Tywydd mynydd. Felly, gwisgwch yn gynnes gyda sawl haen o ddillad, siaced sy'n dal dŵr ac esgidiau cerdded. Dylech hefyd roi eli haul a chario gyda chi digon o ddŵr y bwyd ynni rhag i'th nerth pallu. Ni all cwmpawd a dyfais GPS fod ar goll o'ch sach gefn chwaith. Mae'n berffaith ffôn wedi'i wefru'n llawn sydd hefyd yn caniatáu ichi wneud galwadau mewn argyfwng.

Ond, yn anad dim, cyn gadael, gwirio'r tywydd er mwyn peidio â dod ar draws amodau gwael a allai achosi risg. Mewn unrhyw achos, cofiwch bob amser bod y tywydd yn newid yn gyflym yn y mynyddoedd. Felly byddwch yn barod ar gyfer gwahanol senarios.

Ar y llaw arall, unwaith y byddwch wedi cyrraedd y Bwlch, cymerwch amser da i fwynhau'r golygfeydd bendigedig ac i adennill cryfder trwy fwyta. Ar ben hynny, os ydych chi'n ystyried eich hun yn fynyddwr profiadol, oddi yno gallwch chi wneud llwybrau cerdded eraill. Ond gallwch chi aros hefyd. Yn agos iawn at y Bwlch mae gennych a lloches mynydd lle byddant yn cynnig gwely, bwyd a diod i chi. Fodd bynnag, dim ond yn yr haf y mae'n gweithio ac rydym yn eich cynghori i archebu ymlaen llaw i gael lle. Cofiwch fod yna lawer o fynyddwyr sy'n dilyn y llwybr hwn ac eisiau aros yn y cyfleuster.

Beth i ymweld ag ef yn yr amgylchoedd

Mynachlog Boltaña

Mynachlog Boltaña, wedi'i drawsnewid yn westy ar hyn o bryd

I orffen ein herthygl am y ddamwain ddaearegol drawiadol hon, byddwn yn dweud wrthych am rai o'r trefi y gallwch ymweld â hwy yn agos ato. Gan fod llawer o'r trefi hyn yn y Pyreneau Aragoneg Maent yn brydferth ac mae ganddynt dreftadaeth anferthol odidog lle mae'r tai a adeiladwyd gyda'r unigryw arddull poblogaidd o'r ardal.

Ar ben hynny, os ydych chi'n hoffi chwaraeon eira, ychydig gilometrau i ffwrdd mae gennych chi'r Cyrchfannau sgïo ffurfiol a Panticosa. Hyd yn oed wyth cilomedr o'r olaf, mae yna sba enwog ers y XNUMXeg ganrif am briodweddau ei dyfroedd. Mae yna lawer o leoliadau y gallem eich cynghori. Er enghraifft, sabiñánigo, Dieithr o Boltaña, ond rydym wedi dewis dau: Biescas a'r Aínsa hardd.

biescas

Y Torraza

Y Torraza de los Acín

Wedi'i lleoli bron i naw can metr uwchben lefel y môr ac wedi'i bathu gan Afon Gállego, y dref hon yw'r porth i'r Cwm Tena. Yn ei hardal drefol, mae'r cartrefi sy'n ymateb i bensaernïaeth nodweddiadol y Pyrenees Aragoneg a grybwyllwyd uchod yn sefyll allan, gyda'u carreg, eu balconïau ymestynnol a'u simneiau conigol cwtogi.

Ond, yn anad dim, rydym yn eich cynghori i weld y Torraza de los Acín. Mae'n adeilad canoloesol gyda bylchau sydd ar hyn o bryd yn bencadlys y Canolfan Ddehongli'r XNUMXeg Ganrif. Mae'n rhaid i chi hefyd ymweld â'r Eglwys San Salvador, a adeiladwyd tua'r flwyddyn 1200, er ei adnewyddu yn yr XNUMXeg ganrif. Mae'n deml Romanésg hardd sy'n cael ei ategu gan y Eglwys Sant Pedr ac meudwy Santa Elena. Mae'r olaf, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, ar gyrion y dref, ger y cromlechi neolithig o'r un enw. Hefyd gerllaw mae'r caer St Helena, a adeiladwyd yn amseroedd o Philip II i amddiffyn y ffin.

Aínsa, un o'r trefi harddaf yn Sbaen

Ainsa

Tref hardd Aínsa

Wedi'i ddatgan Cymhleth Artistig Hanesyddol Am ei strydoedd canoloesol a'i hadeiladau nodweddiadol, mae gan Aínsa ei chroes dan do fel symbol, sydd wedi'i lleoli y tu mewn i deml o 1665. Gerllaw mae ei chroes dan do. castell, caer o'r XNUMXeg ganrif a ehangwyd yn ddiweddarach ac a restrir fel Ased o Ddiddordeb Diwylliannol. Edrychwch, yn anad dim, ar dwr Tenente, sydd heddiw yn eco-amgueddfa, y maes parêd a'r drws sy'n agor i'r Prif Sgwâr.

Mae hwn yn harddwch wedi'i amgylchynu gan arcedau lle roedd gweisg gwin ar gyfer gwasgu grawnwin. Ac, i'r un cyfnod y perthyn y eglwys Santa Maria, arddull Romanésg. Yn olaf, dylech weld rhai plastai o'r XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif sydd wedi'u gwasgaru ar hyd strydoedd y dref. Ymhlith y rhain, mae'r ty Bielsa, gyda'i ffenestri deuol, a'r ty Arnal, gyda sawl cloriau.

I gloi, rydym wedi egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am y mawreddog Bwlch Roland. Rydym hefyd wedi dangos i chi beth allwch chi ymweld ag ef yn ei amgylchoedd. Rydyn ni eisiau gorffen trwy ddweud wrthych chi am fynd ati hefyd y rhyfeddol Merlen. Meiddio gwybod yr ardal hon o'r Pyreneau Aragoneg. Ni fyddwch yn difaru.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*