Bwyd nodweddiadol Aguascalientes

La bwyd nodweddiadol Aguascalientes mae'n gyfoethog ac amrywiol iawn. Mae hyn yn bennaf oherwydd hanes talaith Mecsico, ond hefyd oherwydd nifer o gynhyrchion ei amaethyddiaeth a ryseitiau hynafol sy'n dyddio'n ôl i'r cyfnod cyn-Columbiaidd.

Mae'r amgylchiad cyntaf yr ydym wedi sôn amdano yn gysylltiedig â'r ffaith bod Aguascalientes wedi'i sefydlu fel stop ar y llwybr a oedd yn cysylltu'r rhanbarth canolog â phrifddinas y Ficeroyalty Sbaen Newydd, hynny yw, gyda Dinas Mecsico ei hun (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am y ddinas hon), wedi'i adeiladu ar yr hen Tenochtitlan. Roedd yn diriogaeth enfawr a oedd yn cwmpasu eiddo Sbaenaidd Gogledd America, rhanbarth canolog y cyfandir, a hyd yn oed ynys Cuba a'r rhai sy'n agos ati. Ond, heb ragor o wybodaeth, rydyn ni'n mynd i siarad â chi am bopeth sy'n gysylltiedig â bwyd nodweddiadol Aguascalientes.

Bwyd nodweddiadol Aguascalientes: Cyfosodiad o Fecsico

O'r hyn yr ydym newydd ei egluro ichi, prydau nodweddiadol Aguascalientes yw synthesis o gastronomeg Mecsicanaidd. Mae'n wir ei fod yn cael ei wneud mewn ffordd frodorol ac ychwanegu mwy o gynhwysion. Ond, cyn canolbwyntio ar fwyd nodweddiadol y wladwriaeth hon, gadewch i ni siarad ychydig am ei hanes a'i hynodrwydd. Ddim yn ofer, mae cysylltiad agos rhwng gastronomeg, tir ac esblygiad hanesyddol.

Idiosyncrasi Aguascalientes a'i berthynas â'r gegin

Tirwedd Aguascalientes

Tirwedd o Aguascalientes

Fel yr oeddem yn dweud, sefydlwyd Aguascalientes fel stop yn y llwybr arian, a oedd yn cysylltu mwyngloddiau Zacatecas gyda'r Ciudad de México. Mae wedi'i leoli ychydig i'r gogledd o ardal y Shallows, sy'n cyfuno'r llwyfandir mawr a'r gwastadeddau â mynyddoedd hyd at ddwy fil metr o uchder.

Mae'n rhanbarth ffrwythlon iawn, felly ni chymerodd hi hir i ffermwyr a masnachwyr ymgartrefu yno, gan greu sector amaethyddol llewyrchus. Diolch iddo, yn ogystal, cyfoethogwyd gastronomeg yr ardal.

Cyfrannodd hinsawdd Aguascalientes ei hun yn ddwys at hyn. Mae'n cyflwyno tymereddau ysgafn trwy gydol y flwyddyn, gyda chyfartaleddau oddeutu 17 gradd Celsius. Nid ydynt fel arfer yn mynd o dan bump nac yn fwy na deg ar hugain. O'i ran, mae'r glaw yn brin, ond mae ganddo afonydd, argaeau a thechnegau dyfrhau hynafol sy'n cywiro'r amgylchiad hwn.

Canlyniad hyn oll yw amaethyddiaeth sy'n cynhyrchu corn, gwenith, chili, tatws, tomato, afocado, grawnwin a ffa, yn bennaf. Mae'r llysiau hyn i gyd i'w cael yn gastronomeg Aguascalientes, yn ogystal â'r cig a gynhyrchir gan ei sector da byw cryf. Mae gan y rhanbarth fuchesi gwartheg a moch pwysig, ond hefyd geifr a defaid.

Ar ôl i ni ddweud wrthych chi am ddeunyddiau crai bwyd nodweddiadol Aguascalientes a'i amodau hanesyddol rhyfedd, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar ei seigiau nodweddiadol, y byddwch chi'n caru rhai ohonyn nhw.

Prydau nodweddiadol o Aguascalientes

Yn y wladwriaeth ac yn bennaf yn ei phrifddinas, y traddodiadol ciniawau, sydd, fel mae'r enw'n awgrymu, yn gwasanaethu gwahanol fathau o byrbrydau ar gyfer cinio. Yn eu tro, dognau bach o tacos, enchiladas, flautas, tamales, tostadas neu pozole, hynny yw, paratoadau traddodiadol ledled Mecsico. Ond yn fwy nodweddiadol o Aguascalientes yw'r seigiau y byddwn yn siarad amdanynt isod.

Cyw Iâr San Marcos

Cyw iâr wedi'i grilio

Cyw iâr wedi'i goginio eisoes

Fe'i gelwir hefyd Cyw iâr Aguascalientes, yw un o seigiau traddodiadol y wladwriaeth. Fe'i paratoir fel arfer, fel yr awgryma ei enw, yn y FArdal San Marcos, a ystyrir y pwysicaf ym Mecsico. Mae'r dathliad hwn yn dyddio'n ôl i 1828 ac yn cael ei gynnal mewn ardal o naw deg hectar.

Ymhlith ei brif atyniadau mae'r Pencampwriaeth Genedlaethol Charrería a digwyddiadau cerddorol. Ond ei eicon yw'r Gardd San Marcos, llwybr cerdded hyfryd gyda balwstradau lle cynhelir llawer o weithredoedd y ffair.

Ond, gan fynd yn ôl at gyw iâr Aguascalientes, mae'n cael ei baratoi trwy sugno'r cig ac yna ychwanegu saws wedi'i wneud â ffrwythau. Mae hwn yn rhyfeddod melys sy'n cynnwys siwgr, sinamon, eirin gwlanog, gellyg, tomatos a bricyll. Yna mae popeth wedi'i goginio gyda'i gilydd ac mae'r dysgl yn barod i gael ei hachub.

Pupurau wedi'u stwffio ar ffurf afocado

Pupurau wedi'u stwffio

Pupurau chili Aguacala

El Chile Mae'n gynhwysyn sylfaenol mewn gastronomeg Mecsicanaidd. Mae'r rhywogaeth hon o bupur yn cael ei fwyta ledled y wlad. Ond mae gan Aguascalientes ei ffordd nodweddiadol o'i wneud sy'n ei wahaniaethu oddi wrth ranbarthau eraill.

I ddechrau, mae'n chili mawr sy'n cael ei wagio y tu mewn a'i lenwi. Y cynhyrchion a ddefnyddir ar gyfer hyn yw cig eidion daear a phorc, nionyn, biznaga, garlleg a guava sy'n rhoi cyffyrddiad melys iddo. Oherwydd mai un o nodweddion nodweddiadol y chili aguacalestense yw hynny nid cosi.

Menudo, bwyd nodweddiadol arall o Aguascalientes y mae'n rhaid i chi roi cynnig arno

Dysgl Menudo

Y bach

Er y gallai ei ymddangosiad roi rhywfaint o gymwysterau i chi, rydym yn eich sicrhau bod menudo yn ddysgl flasus y mae'n rhaid i chi roi cynnig arni os ymwelwch ag Aguascalientes. Mae'n cyfateb i'n coronau, ond gyda pharatoi gwahanol.

Yn wir, mae ganddo rannau o stumog y fuwch, ond hefyd esgyrn, coesau, nionyn oregano, garlleg, pupurau chili sych a thomato. Gyda hyn i gyd, saws o'r enw cawl bol. Felly, peidiwch â chael unrhyw gymwysterau o ran blasu'r hyfrydwch hwn.

Y birria

Y birria

Y birria, clasur o fwyd nodweddiadol Aguascalientes

Mae hwn hefyd yn ddysgl gig. Mae'n cael ei wneud gyda chig dafad neu borc wedi'i goginio ar y barbeciw. Yna ychwanegir pupurau coriander, nionyn a chili. Gyda'r cynhwysion hyn a'r sudd sy'n dod oddi ar y cig, mae cawl yn barod y mae tomato yn cael ei ychwanegu ato.

Ond yr hyn fydd yn eich synnu fwyaf yw ei goginio. Fe'i gwneir mewn cynhwysydd metel sy'n cael ei roi mewn ffynnon wedi'i llenwi â gorchuddion pren o'r blaen. Rhoddir dail mwdlyd a phridd ar ei ben a'i adael am oddeutu pedair awr. Yn olaf, mae'r cig yn cael ei weini ynghyd â'r cawl uchod ac yn cyd-fynd ag ef Tortillas corn. Yn fyr, dysgl yr un mor flasus.

Mochyn sugno rhost

Porc rhost

Carnitas moch sugno rhost

Mewn gwirionedd, mae'r mochyn sugno neu'r mochyn ifanc yn rhyfeddod gastronomig sy'n cael ei fwyta ledled y byd. Heb fynd ymhellach, mae'r dysgl hon yn enwog ledled Castile (dyma erthygl amdani dinas Castilian Toledo). Ond mae gan bobl Aguascalientes eu ffordd unigryw eu hunain o'i chymryd.

Ar ôl i'r cig gael ei rostio, caiff ei falu a'i weini yng nghwmni guacamole wedi'i gymysgu â'r sudd cyntaf ei hun. Ar ôl gwneud hyn, maen nhw'n ei yfed ar blât neu y tu mewn i taco. Fel y gwyddoch, mae hwn yn a tortilla corn stwffio a lapio. Fel chwilfrydedd, byddwn hefyd yn dweud wrthych fod y ffordd olaf hon o'i fwyta yn aml yn dod â'r partïon nos i ben, pan ddaw'n amser mynd adref.

Y gorditas wedi'u stwffio

Stwffio Chubby

Mae chubby wedi'i stwffio

Mae gan y dysgl hon ei tharddiad mewn bwyd stryd, fel burritos neu, yn union, y tacos. Fodd bynnag, mae wedi dod yn ddanteithfwyd o gastronomeg Mecsico yn gyffredinol ac Aguascalientes yn benodol.

Mae hefyd yn cael ei wneud gyda bara corn ar ffurf tortilla. Yna mae'n cael ei stwffio â phorc, cyw iâr neu gig eidion a lliw haul. Mae'r olaf yn salad coeth sy'n cael ei baratoi gyda nionyn, finegr, bresych a moron. Yn olaf, ychwanegir saws melys neu sbeislyd i weddu i'r ystafell fwyta.

Y losin

Fflan o gaws a guava

Fflan gaws Guava

Mae losin yn bwysig iawn ym mwyd nodweddiadol Aguascalientes. Yn eu plith, gallem ddyfynnu'r rholyn hufen a menyn, ef condisin raisin a choconyt wedi'i gratio o y plisgyn, sy'n amrywiaeth o fara melys.

Fodd bynnag, rydym am ddyfynnu'r fflan caws guava am fod yn flasus iawn. Ei gynhwysion yw wyau, llaeth cyddwys, caramel a chaws hufen. Ond cyfraniad gwreiddiol yr ardal yw'r guava, ffrwyth coeth sy'n tyfu mewn digonedd yn Aguascalientes.

Diodydd nodweddiadol Aguascalientes

Mead

Gwydraid o medd

Ni allem orffen ein taith o amgylch bwyd nodweddiadol Aguascalientes heb ddweud wrthych am eu diodydd. Ymhlith y rhai nad oes ganddynt alcohol, rydym yn eich cynghori i roi cynnig ar y medd, sy'n cael ei dynnu o'r maguey, planhigyn cyffredin arall yn yr ardal. A hefyd ef Uvate melys, sy'n cael ei wneud gyda grawnwin, sinamon a siwgr.

O'i ran, ymhlith diodydd alcoholig mae gennych frandi, gwirodydd sy'n deillio o ddarnau ffrwythau a brandi. Ond yn anad dim, mae'r colonche, a elwir hefyd nos.

Mae'n wirod o darddiad cyn-Columbiaidd sy'n cael ei wneud o eplesu nopal a gellyg pigog eraill. Yn nodweddiadol, mae'r gellyg pigog coch, felly mae gan y ddiod y lliw hwn. I wneud hyn, mae sudd y planhigion hyn yn cael ei goginio am ddwy neu dair awr ac yna'n cael ei adael i eplesu am sawl diwrnod. Y canlyniad yw neithdar melys, pefriog sy'n blasu'n wych.

I gloi, rydym wedi dangos i chi rai o seigiau nodweddiadol Aguascalientes, talaith Mecsicanaidd sydd â bwyd blasus ac sy'n syntheseiddio'r unochrog â dylanwadau o rannau eraill o'r wlad. Fodd bynnag, gallem grybwyll llawer o ryseitiau eraill. Er enghraifft, pocholas, sy'n cael eu gwneud â chig cyw iâr daear wedi'i dylino fel stêc a'i weini â ffa a reis. Neu hefyd y tenderloin mewn saws chile morita, sef porc yng nghwmni saws o'r math hwnnw o chili ac sydd â'r anrhydedd o gael ei ystyried yn ddysgl fwyaf ysblennydd yn y wladwriaeth. Yn fyr, dysgl arall o fwyd nodweddiadol Aguascalientes yw'r cig tatemada, sydd â phupur chili a man geni ac sydd, ar ôl mudferwi, yn cael ei weini â reis, ffa ac, wrth gwrs, tortillas corn. Onid ydych chi'n meddwl eu bod nhw'n seigiau blasus?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*