Mordaith trwy ffiordau Norwy

Mordaith Fjord

Gwnewch fjords fordaith Norwyaidd Mae'n ddewis arall godidog os ydych am fwynhau tirweddau bendigedig o rhewlifoedd, mynyddoedd eira a rhaeadrau amhosibl. Ond hefyd os ydych chi am brofi gweledigaeth Aurora borealis neu y hanner nos Haul.

Ychydig o deithiau sydd mor drawiadol â hwylio drwy'r ffiordau tawel yng nghanol natur drawiadol. Mewn gwirionedd, mae'n un o'r ffefrynnau ar gyfer teithwyr mordaith, sydd naill ai wedi'i wneud eisoes neu wedi'i gynllunio. Er mwyn eich annog i brofi mordaith trwy ffiordau Norwy, rydyn ni'n mynd i ddangos popeth sydd angen i chi ei wybod am y math hwn o daith.

Pa mor hir yw mordaith o'r dosbarth hwn?

Mordaith yn Bergen

Llong fordaith yn Bergen, a elwir y porth i ffiordau Norwy

Fel arfer mae'r daith yn para rhwng saith ac wyth diwrnod. Dyma'r amser lleiaf i ddod i adnabod rhyfeddodau natur hyn yn dda. Fodd bynnag, mae yna fordeithiau pum niwrnod. Ac, i'r gwrthwyneb, mae posibilrwydd o cadwyn dwy deithlen yn uno pedwar diwrnod ar ddeg o deithio.

Hefyd, mae mordeithiau sy'n cynnwys porthladdoedd Nordig eraill, yn ychwanegol at y Norwyaid. Er enghraifft, Copenhagen o Stockholm. Bydd y rhain yn eich galluogi i adnabod priflythrennau hardd eraill. Ond ein cyngor ni yw bod o leiaf un graddfeydd chwe deg y cant sydd ym mhorthladdoedd Norwy.

Rydym hefyd yn argymell eu bod yn cynnwys Oslo, prifddinas y wlad. Mae bron pob un o'r mordeithiau hyn yn ei wneud, ond mae'n well ichi wneud yn siŵr. Mae'n ddinas hardd sydd, fel y byddwn yn gweld, yn cynnig llawer i chi ymweld â hi.

Beth yw'r dyddiadau gorau ar gyfer mordaith fjord Norwyaidd?

Naeroyfjord

Golygfa o'r fjord o Naeroyfjord

Yr amser perffaith i chi fynd ar un o'r mordeithiau hyn yw yr un sy'n mynd o fis Mai i fis Medi. Mae'r tymor uchel yn cynnwys misoedd o Mehefin, Gorffennaf ac Awst, pan fydd y tymheredd yn gynhesach a'r dyddiau'n hirach. Dyna pryd y gallwch chi fwynhau'r natur Norwyaidd fwyaf trawiadol. Yn ogystal, mae haul canol nos yn cael ei werthfawrogi yn ei ysblander 21eg Mehefin.

Hefyd y misoedd o Mai a Medi Mae'r rhain yn ddyddiadau da ar gyfer eich mordaith trwy'r ffiordau Norwyaidd. Mae'r tymheredd yr un mor ddymunol, er na ddylech ymddiried yn eich hun. Mae'r tywydd yn yr ardaloedd hynny hefyd yn ansefydlog, felly gall oeri mewn ychydig funudau. Yn ogystal, yn y misoedd hyn mae'r tymor isel yn digwydd, felly prisiau yn rhatach. Fodd bynnag, peidiwch â disgwyl bargeinion mawr. Mae mordaith trwy ffiordau Norwy yn ddrud.

Unwaith y byddwn wedi egluro wrthych pryd i fynd ar fordaith o'r math hwn a pha mor hir y dylai bara, mae'r amser wedi dod i ganolbwyntio ar yr hyn y mae'r profiad gwych hwn yn ei gynnig i chi. sef, pa fjords a stopovers na all fod ar goll ar eich mordaith.

Fjords hanfodol ar eich mordaith

Sognefjord

Sognefjord, a elwir brenin y ffiordau

Nid yw damwain naturiol ryfeddol y fjord yn ddim amgen na dyffryn arfordirol wedi'i gerfio gan rewlif y mae'r môr wedi mynd i mewn iddo gan greu math o lyn. Mae'r canlyniad, yn union, yn fath o lagŵn wedi'i amgylchynu gan glogwyni ysblennydd. Mae rhai ohonynt yn cyrraedd dyfnder mawr, sy'n caniatáu llywio llongau mordaith.

Mae dros fil o ffiordau oddi ar arfordir de-orllewin Norwy, ar lan Môr y Gogledd. Yn benodol, maent wedi'u rhannu'n bedwar maes. Y cyntaf o'r rhain yw Rogaland ac yn cynnwys yr alwad Rock Pulpud neu Preikestolen, sy'n cael ei ystyried yn un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn y byd. Yr ail yw bod o hordalandpa le y mae dinas Bergenwedi'i amgylchynu gan alwadau saith mynydd, y byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen. O'i ran ef, y trydydd maes yw Cân Fjordane a'r pedwerydd o Mwy og Romsdal, gyda mynyddoedd a rhaeadrau trawiadol.

Ond yn bwysicach yw ein bod yn siarad â chi am y prif ffiordau y mae'n rhaid i chi eu gweld. Eu brenin yw Sognefjord, sydd yn y trydydd parth o'r rhai a grybwyllwyd. Ac rydyn ni'n rhoi'r teitl hwn iddo oherwydd dyma'r mwyaf yn Norwy a'r ail yn y byd ar ôl hynny eiddo Scoresby yn yr Ynys Las. Mae'n ymestyn dim llai na 204 cilometr i mewn i'r penrhyn Llychlyn, tuag at ddinas Skjolden, eisoes yn y Parc Cenedlaethol Jotunheimen. Mae gan y ffiord drawiadol hon glogwyni sydd dros fil o fetrau o uchder ac mae lled ei fraich o'r môr bron yn bum cilometr ar gyfartaledd. O ran dyfnder y dyfroedd, mae'n cyrraedd 1308 metr yn y rhan fwyaf mewnol.

Dim llai trawiadol yw'r fjord o Naeroyfjord, sydd wedi'i leoli i un ochr i'r un blaenorol. Ond mae'n llawer llai na hyn, yn mesur tua dwy ar bymtheg cilomedr o hyd. Fodd bynnag, mae hefyd yn cynnig tirweddau hyfryd i chi. Ynghyd â hyn, mae wedi'i ddatgan Treftadaeth y Byd y fjord o Geiranger, sy'n enwog am ei rhaeadrau. Rhwng y rhain, y rhai o'r saith chwaer, a leolir gyferbyn â'i gilydd ar bob ochr i'r fjord, a yr un o'r Veil, yn drawiadol pan gaiff ei oleuo gan yr haul.

Yn olaf, mae'n hanfodol bod eich mordaith trwy'r ffiordau Norwyaidd yn cynnwys storfjord, sydd wedi ei leoli yn y rhanbarth o mwy haul. Gyda'i gant a deg cilomedr o hyd, dyma'r pumed yn Norwy ac fe'i nodweddir gan ei hynysoedd a'i glannau llethrog.

Prif ddinasoedd ar fordaith trwy ffiordau Norwy

Mordaith yn Oslo

Llong fordaith yn Oslo, o flaen Castell Akershus

Ond mae mordaith trwy ffiordau Norwy nid yn unig yn caniatáu ichi fwynhau tirweddau hyfryd ac unigryw. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi gwrdd dinasoedd a threfi hardd, llawer yn nodweddiadol o arfordir y wlad. Rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r rhai na all fod ar goll ar eich taith i chi. Yn eu plith mae Oslo, lie y mae llawer o'r mordeithiau hyn yn ymadael, ond hefyd Bergen o Alesund.

Oslo, man ymadael ar gyfer mordeithiau

Palas Storio

Adeilad storio yn Oslo

Sefydlwyd prifddinas hardd Norwy yn yr XNUMXeg ganrif gan y Brenin Harold Hardrade, er nad oedd yn gyfalaf hyd y XIV. Am ganrifoedd fe'i galwyd Cristnogaeth a'i symbol mawr yw y Castell Caer Akershus. Wedi'i adeiladu rhyw saith can mlynedd yn ôl, fe'i hadnewyddwyd yn yr XNUMXeg ganrif yn dilyn canoniaid y Dadeni. Ar hyn o bryd, mae'n gweithredu fel mawsolewm i frenhinoedd Norwy a hefyd yn gartref dwy amgueddfa: sef y Gwrthsafiad a'r Lluoedd Arfog.

Dim llai prydferth yw'r Palas Brenhinol, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif gyda llinellau clasurol. Y tu mewn, mae'r Ystafell Adar yn sefyll allan, a elwir felly oherwydd bod ganddi luniau o adar ar ei waliau. I'r un cyfnod y perthyn y Adeilad storio, sy'n gartref i senedd Norwy ac sydd â hanner cylch mawr yn y blaen.

O ran y dreftadaeth grefyddol, mae'n werth tynnu sylw ato cadeirlannau y Gwaredwr a Sant Olaf, y baróc cyntaf a'r ail neo-Gothig. O'i rhan hi, y eglwys Romanésg Gamle Aker Dyma yr adeilad hynaf yn y ddinas, fel yr adeiladwyd hi yn yr XNUMXeg ganrif, a sef y drindod, yr un mor neo-Gothig o'r XNUMXeg ganrif, yw'r fwyaf yn Oslo.

O ran amgueddfeydd, mae'n sefyll allan eiddo pobl Norwy, gyda chant a hanner o dai traddodiadol a'r eglwys erwydd gôl, sydd yn dyddio yn ol i'r flwyddyn 1200. Ond efallai y Amgueddfa Llongau Llychlynnaidd y y Kon-Tiki, sy'n gartref i rafft yr anturiaethwr enwog Thor Heyerdahl. Fodd bynnag, mae dwy oriel gelf yn fwy gwerthfawr: y Amgueddfa Munch ac Oriel Genedlaethol.

Bergen, porth i ffiordau Norwy

Caer Bergenhus

y gaer bergenhus

Prifddinas talaith hordaland, yn stop gorfodol ar unrhyw fordaith drwy'r ffiordau Norwyaidd. Ynddo mae'n rhaid i chi ymweld â'r briggen neu’r hen dref, gyda’i thai pren nodweddiadol o’r XNUMXfed ganrif sy’n dynwared y rhai canoloesol a ddinistriwyd gan dân. Fodd bynnag, yr adeilad hynaf yn y dref yw'r eglwys Romanésg Santa Maria, sy'n dyddio o'r XII.

Mae hefyd yn ganoloesol Eglwys gadeiriol St. Olaf, er iddo gael ei ddiwygio yn helaeth yn y XNUMXeg ganrif. Ond un arall o symbolau'r ddinas yw'r mawreddog gaer bergenhus, y mae rhai o'u hadeiladau yn dyddio'n ôl i'r XNUMXeg ganrif. Ar y llaw arall, mewn cymdogaethau fel nygardshoyden gallwch weld tai neoglasurol y XIX ac eraill o arddull art deco.

Fodd bynnag, y peth mwyaf prydferth am Bergen yw ei farchnad awyr agored, a ddelir yn y porthladd. A hefyd yr halio sy'n mynd i fyny Mynydd Floyen, ar y pryd un o'r saith mynydd enwog sy'n amgylchynu'r ddinas. Ar ei ben mae golygfan sy'n cynnig golygfeydd hyfryd o arfordir Norwy.

Alesund, gem y art nouveau

Alesund

Golygfa o borthladd Alesund

Ystyrir y dref hon hefyd yn bwynt mynediad i fjord of Geiranger. Gallem ei ddiffinio fel y ddinas o art nouveau. Ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif, dioddefodd dân dinistriol a'i gadawodd yn adfeilion. Wrth ei hailadeiladu, dilynwyd yr arddull bensaernïol honno yn y rhan fwyaf o'i hadeiladau. Felly, mae Alesund cofeb yn ei chyfanrwydd.

Fodd bynnag, mae gan y dref hefyd dai pren a gafodd eu hachub rhag y tân. Fodd bynnag, ei symbol gwych yw'r safbwynt mynydd alasga, y gallwch chi ddringo trwy fwy na phedwar cant o risiau, ond hefyd mewn car. Mae'r golygfeydd o'r ddinas, yn eistedd ar saith ynys, yn ysblennydd.

Geiranger

Geiranger

Geiranger gyda'i amgylchedd naturiol trawiadol

Yn parhau tuag at y fjord o Geiranger fe welwch y dref o'r un enw, wedi'i rhestru fel Treftadaeth y Byd. Hefyd, fe'i hystyriwyd cyrchfan twristiaeth orau yn Sgandinafia gan y tywysydd mawreddog Lonely Planet. Mae'n bentref Norwyaidd traddodiadol gyda'i dai pren a'i eglwys fechan. Fodd bynnag, mae ei amgylchoedd yn fendigedig, gyda lleoedd fel y mynydd dalsnibba. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod ganddo bum gwesty neu ei fod, bob blwyddyn, yn derbyn mwy na chant a hanner o longau mordaith.

I gloi, rydym wedi dangos popeth sydd angen i chi ei wybod i wneud a fjords fordaith Norwyaidd. Rydyn ni eisiau eich atgoffa bod gennych chi hefyd ryfeddodau naturiol trawiadol o'r math hwn mewn gwledydd eraill fel Gwlad yr Iâ, Yr Alban a hyd yn oed NZ y Canada. Meiddio adnabod y lleoedd unigryw hyn.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*