Glampio yng Nghatalwnia

Sefydliad glampio

El glampu yng Nghatalonia Mae'n cynnig posibiliadau di-ri i chi ac mae pob un ohonynt yn odidog. Allwch chi ddychmygu cwympo i gysgu yn ystyried y sêr, aros mewn parc naturiol neu, yn fyr, gorffwys pellter byr o'r traethau prydferthaf yn y Costa Brava?

Gallwch wneud hyn i gyd os dewiswch y glampu yng Nghatalonia fel opsiwn llety ar gyfer eich gwyliau. Nesaf, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi rai o'r cyfleusterau gorau o'r math hwn y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn y tiroedd Môr y Canoldir hynny. Ond yn gyntaf ni fydd yn brifo esbonio i chi beth mae'r math hwn o lety yn ei gynnwys.

Beth yw'r glampu?

caban glampio

caban o glampu

Er ei fod yn swnio’n newydd i chi, mae’n fath o lety sydd wedi bodoli ers mwy na chan mlynedd. Os byddwn yn dweud wrthych ei fod yn cael ei adnabod hefyd fel gwersylla moethus, bydd yn llawer cliriach beth ydyw. Yn wir, mae'n ymwneud â mwynhau holl fanteision cysgu wrth wersylla yng nghanol natur, ond heb roi'r gorau i gysuron gwesty.

Yn wir, yr enw yw cyfuniad o eiriau gwersylla y hudoliaeth. Mae'n arferiad sydd wedi lledaenu i bob un o'r pum cyfandir. Fodd bynnag, mae yna gwahanol ddulliau yn dibynnu ar sut le yw'r llety. Yn yr ystyr hwn, gallwn siarad am ofodau o glampu yn cynnwys cabanau pren, tai coed neu gartrefi modur.

Ond fe welwch chi hefyd rai mwy gwreiddiol, sy'n cynnig eu pebyll saffari eu hunain, tipis Indiaidd neu yurts Asiaidd. Mae'r olaf yn ystafelloedd cysgu silindrog sy'n nodweddiadol o nomadiaid Canolbarth Asia. Gallwch hyd yn oed ddod o hyd i iglŵs Eskimo. Yn yr un modd, sefydliadau o glampu Maent fel arfer yn cynnig gwahanol weithgareddau sy'n ymwneud â natur. Er enghraifft, teithiau cerdded neu feicio mynydd, canŵio neu ddringo. Dyma un o fanteision ei ddewis fel opsiwn ar gyfer gwyliau, ond mae yna rai eraill.

Mae'n twristiaeth teuluolWel, yn ogystal â chysylltu plant â natur, mae'r lleoedd hyn yn cynnig gweithgareddau chwareus a hyd yn oed llyfrgelloedd plant. Mae hefyd yn ffordd ecolegol o dreulio'ch gwyliau. Mewn gwirionedd, maen nhw fel arfer yn adeiladu eu llety gyda deunyddiau o fyd natur ei hun ac yn defnyddio ynni adnewyddadwy.

Mae'r holl fanteision hyn ac eraill yn cynnig busnes i chi glampu yng Nghatalonia. Nesaf, rydyn ni'n mynd i gynnig rhai o'r rhai mwyaf prydferth a diddorol.

Cabanes Dosrius, i gysylltu â natur

Tu mewn i gaban

Tu mewn i gaban mewn sefydliad glampu

Fe welwch y lle hwn yn llawn Montnegre a Pharc Naturiol y Coridor, a leolir yn nhalaith Barcelona. Mae'n cynnwys cabanau naturiol wedi'u gosod ar bennau coed pinwydd du, fwy na phum metr uwchben y ddaear. Os arhoswch ynddyn nhw, byddwch chi'n deffro yn gwrando ar yr adar yn canu wrth eich ymyl tra bod pelydrau cyntaf yr haul yn cyrraedd eich wyneb.

Ar y llaw arall, gwersyll ydyw mwyaf parchus o natur. Mae'r llety wedi'i wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu ac nid oes ganddyn nhw drydan a dŵr rhedeg hyd yn oed. Yn yr un modd, mae brecwast yn ymddangos bob bore yn hongian mewn basged.

Fel y gwelwch, yn yr achos hwn mae'n fath o glampio heb unrhyw foethusrwydd. Ond mae hefyd yn brofiad unigryw o gysylltiad â natur yn ei gyflwr cyntefig. Yn wir, gallwch chi gymryd nifer o lwybrau heicio trwy Montnegre. Felly, y rhai sy'n arwain at brig Turó Gros neu tan noddfa coridor.

Dyddiau Coedwig

Pebyll

pebyll gwersylla

Mae sefydliad wedi'i enwi gyda'r enw arwyddocaol hwn. glampu yng Nghatalonia a leolir yn nhalaith Lleida. Yn fwy penodol, mae wedi'i leoli yn ardal ddinesig Cyrff ac yn cynnig un math o lety yn unig i chi: y pebyll.

Fodd bynnag, mae ganddynt bob cysur. Maent wedi'u hangori i'r ddaear ac mae ganddynt arwynebedd defnyddiol o bum metr sgwâr ar hugain. Yn ogystal, wrth ymyl pob un mae ystafell ymolchi bren â chyfarpar perffaith ac mae ganddyn nhw ddodrefn gardd hyd yn oed. Maent wedi'u goleuo â lampau solar a, rhag ofn i'r tymheredd ostwng, mae ganddynt stofiau. Gallwch hefyd ychwanegu pabell fach arall atynt os byddwch yn teithio gyda'ch plant.

O ran y gweithgareddau y gallwch eu gwneud yn yr ardal, mae'n ddigon i ni ddweud wrthych y byddwch yn y rhanbarth Solsonés, hynny yw, yn ardal ogleddol y Catalaneg cyn Pyrenees. O ganlyniad, mae llwybrau cerdded yn doreithiog. Er enghraifft, gallwch chi gymryd y llwybr sy'n mynd i'r Cronfa ddwr Llosa del Cavall neu hyd yn oed sef San Ponç, lle gallwch chi caiac.

Y Garrofer

pabell glampio

Siop fawr glampu

Fe welwch y sefydliad arall hwn glampio yng Nghatalonia tua phum munud a deugain o Barcelona, yn nhref hardd a thwristaidd iawn o Sitges. Yr oedd arloeswr mewn twristiaeth awyr agored moethus, ers iddo gael ei greu yn 1962. Yn yr un modd, roedd yn un o'r rhai cyntaf i sefyll allan am gynnig math cynaliadwy o wyliau. Mewn gwirionedd, mae wedi'i ardystio Biosffer, sy'n ei adnabod.

Yn eich achos chi, mae'n cynnig y ddau i chi llofftydd wedi'i wneud o bren gyda chynteddau llydan fel cromenni neu gwpolas. Ond mae ganddyn nhw bob math o bebyll gwersylla hefyd, o tipis Indiaidd i bebyll saffari. Mae'r holl letyau hyn wedi'u hintegreiddio'n berffaith ymhlith coed pinwydd ac mae ganddynt yr holl gysuron.

Yn ogystal, mae ganddo gampfa, cyrtiau tenis padlo a chwaraeon aml, pyllau nofio a maes chwarae, yn ogystal ag archfarchnad fach ac ardal barbeciw. Mae ganddo fwyty hyd yn oed, Sinia, yn arbenigo mewn reis a physgod wedi'u grilio.

Gwersylla L'Estartit

wagen glampio

Cert wedi'i drawsnewid yn ystafell wersylla wreiddiol

Fel y gwyddoch, L'Estartit Mae'n un o ardaloedd mwyaf prydferth ac unigryw y Costa Brava. Mae'n gyrchfan haf ddatganoledig ym mwrdeistref Torroella de Montgrí. Yn yr un modd, mae wedi'i leoli dim ond un cilomedr o archipelago y Ynysoedd Medes. Felly, os ydych yn hoffi sgwba-blymio, sefydlu glampu yng Nghatalonia yr ydym yn ei gynnig yn awr yn berffaith i chi. Yn ogystal, mae wedi'i leoli dim ond can metr o'r dref a thri chant o'r traeth. Er gwaethaf y pellter byr i'r pwyntiau hyn, os arhoswch yno, fe'ch cewch eich hun yng nghanol y dyffryn wrth droed y Montgrí massif.

Mae’n cynnig tri math o lety i chi: el lletya, Y porthdy mini a pod. Mae'r ddau gyntaf yn dai pren bach wedi'u hamgylchynu gan goed ac yn edrych dros geunant. Mae gan y rhai mwyaf le ar gyfer dau oedolyn a dau blentyn ac mae ganddyn nhw eu hystafell ymolchi, offer, dodrefn a hyd yn oed gwresogi neu aerdymheru eu hunain. O'i ran ef, y pod Mae'n gaban crwn sydd hefyd â'r holl gysuron a hyd yn oed cyntedd neu deras sy'n edrych dros y môr. Yn yr un modd, mae ardal chwarae i blant a mannau hamdden eraill.

Yn fyr, hyn glampu Mae'n cynnig yr holl gysur sydd ei angen arnoch chi a'r lleoliad gorau fel y gallwch chi fwynhau'r môr a'r mynyddoedd. O ran yr olaf, gallwch fynd ar nifer o deithiau o amgylch yr uchod Montgrí massif. Er enghraifft, yr un sy'n mynd â chi i'r castell o'r un enw neu i ogof y Cau del Duc, wedi byw ers y Paleolithig Isaf.

Gwersylla Torre de la Mora

cromen llety

Cromen neu gromen, sy'n gwasanaethu fel ystafell mewn llawer o letyau glampu

Teithiwn yn awr i dalaith Tarragona, yn fwy penodol i'r Arfordir Aur, i ddangos i chwi y sefydliad arall hwn o glampu yng Nghatalonia. Fe'i cewch o fewn gofod naturiol gwarchodedig sy'n cwmpasu o goedwig Marquesa i'r Punta de la Mora. A hefyd ar y rheng flaen o draethau tywod gwyn braf wedi'u hamgylchynu gan glogwyni ysblennydd.

O ran llety, mae ganddo y ddwy babell a byngalos, cartrefi symudol neu driganos. Mae'r enw hwn wedi'i roi ar bebyll gwersylla mawr sydd â phob cysur. Yn ogystal, mae gennych chi hefyd lai o faint ac am gost is.

Mae offer y gwersyll hwn yn cynnwys a Parc dwr gyda dau bwll nofio enfawr i oedolion sy'n adio i naw cant metr sgwâr ac un arall i blant o bum cant. Mae ganddo hefyd faes chwarae, campfa a chwrt chwaraeon a hyd yn oed golff mini.

Yn ogystal, fel gwasanaethau, mae ganddo archfarchnad fach, ardal golchi dillad ac ardal wefru ar gyfer cerbydau trydan. Mae hefyd yn cynnig blychau blaendal diogel, gwerthiant tocynnau a chyfnewid llyfrau. Ac, os ydych chi eisiau bwyta neu yfed rhywbeth, mae gennych chi bwyty, bariau a hyd yn oed a lori bwyd.

Fel pe na bai hyn i gyd yn ddigon, mae'n cynnig gwibdeithiau caiac i chi gyda hyfforddwyr a chyflwyniad i syrffio padlo. Ond, os yw'n well gennych chi weithgareddau tir sych, gallwch chi wneud hynny llwybrau cerdded neu feicio godidog trwy goedwigoedd La Marquesa a Punta de la Mora y soniwyd amdanynt uchod.

Cyrchfan Traeth Tamarit

Tipis Indiaidd

Tipis Indiaidd mewn sefydliad glampu

Rydym yn gorffen ein taith o amgylch y sefydliadau gorau yn glampu yng Nghatalonia heb adael talaith Tarragona na'r Arfordir Aur. Fel y mae ei enw'n nodi, mae'r un rydyn ni'n delio ag ef nawr wedi'i leoli yn nhref brydferth Môr Tamarit, tref fechan lle dylech ymweld â'i hen dref ganoloesol. Mae wedi'i gadw'n dda iawn ac yn sefyll allan y castell ac eglwys Santa María.

Ond, gan ddychwelyd i'r sefydliad dan sylw, mae'n cynnig tri math o lety: Coco Melys, storfa gyda dwy ystafell; porthdy saffari, gyda'i deras ei hun, a ceintia, sydd hyd yn oed ag ystafell fwyta fawr. Ar y llaw arall, o ran ei gyfleusterau, mae ganddo bwll nofio gyda llithren, cyrtiau chwaraeon, archfarchnad, ardal hamdden gyda gweithgareddau i blant a gwasanaethau lletygarwch.

O ran yr olaf, mae ganddo fariau tapas, dau fwyty, siopau tecawê a hyd yn oed a clwb traeth i ti gael diod. Yn olaf, mae'n cynnig gweithgareddau gyda monitor i oedolion. Er enghraifft, ioga neu pilates.

I gloi, rydym wedi dangos i chi rai o'r sefydliadau gorau yn glampu yng Nghatalonia. Fel y gwelsoch, mae gennych nhw yn y mynyddoedd ac yn ymyl y môr. Meiddio eu darganfod a mwynhau eu cyfuniad o natur a moethusrwydd.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*