Gwisg nodweddiadol Veracruz

Mae gwisg nodweddiadol Veracruz yn ymateb, ar y naill law, i swbstrad ymreolaethol y wladwriaeth Fecsicanaidd hon ac, ar y llaw arall, i ddylanwad y gwladychwyr Sbaenaidd. Mae'n wir bod pob tref yn ardal Veracruz a hyd yn oed y wlad i gyd cael eu rhai eu hunain dillad nodweddiadol, ond mae yna siwt sy'n diffinio'r wladwriaeth gyfan a'i chyfalaf.

Gan fod Veracruz ar arfordir dwyreiniol Aberystwyth Mecsico ac mae ganddo hinsawdd drofannol gynnes, rhaid i'w ddillad nodweddiadol fod, trwy rym, yn ysgafn ac nid yn gynnes iawn. Ni ellir goddef tymereddau cyfartalog sy'n uwch nag ugain gradd trwy gydol y flwyddyn gyda dillad cynnes. Ond mae yna lawer o elfennau eraill sydd wedi pennu'r gwisg nodweddiadol o Veracruz. Os ydych chi am eu hadnabod, rydym yn eich gwahodd i barhau i ddarllen.

Hanes gwisg nodweddiadol Veracruz

Y peth cyntaf y dylem dynnu sylw atoch chi yw bod talaith Veracruz hefyd yn defnyddio'r siwt charro a Cwpwrdd dillad Tehuano. Yr olaf oedd yr un a ddefnyddiodd menywod Zapotec yn nhalaith Oaxaca ac anfarwolwyd ef gan yr arlunydd Frida khalo mewn llawer o'i luniau. Ond mae hyn a'r cyntaf wedi dod yn symbolau byd Mecsico. Felly, ni fydd yn syndod ichi eu bod hefyd yn nodweddiadol o Veracruz.

Er gwaethaf popeth yr ydym newydd ei egluro ichi, gelwir gwisg nodweddiadol rhagoriaeth par Veracruz siwt jarocho, sy'n dod o'r hyn a elwir Sotavento Veracruzano, hynny yw, o ranbarth y wladwriaeth a enwir felly sy'n ymestyn i'r de o'r un un. Hefyd, mae gan y wisg hon hanes diddorol iawn.

Dywedir i'r menywod cyntaf gyrraedd gyda'r Sbaenwyr i'r Basn Papaloapan roeddent yn arfer gwisgo'r dillad a ddygwyd o Benrhyn Iberia. Roedden nhw Gwisgoedd arddull Andalusaidd neu Levantine wedi'i wneud â ffabrigau tywyll a thrwm. Ond yn yr ardal hon o Veracruz, fel y dywedasom wrthych, mae'n boeth iawn ac, ar ben hynny, lleithder sy'n dominyddu. Felly, nid oedd y dillad a ddygwyd o Sbaen yn briodol, gan ei fod wedi'i wneud ar gyfer hinsoddau oerach.

Roedd siwtiau'r menywod hyn yn cynnwys sgertiau lliwgar, ffedog wedi'i frodio, siôl les, hosanau cotwm, ac esgidiau melfed. Yn ogystal, cawsant eu haddurno â medalau ynghlwm wrth y gwddf gan rubanau o sidan neu felfed ei hun.

Gwisg draddodiadol Veracruz i ferched

Gwisg nodweddiadol Veracruz i ferched

Fodd bynnag, roedd menywod brodorol yn gwisgo sgertiau blodeuog a blowsys gyda les bobbin ac ysgwyddau wedi'u gollwng, yn ogystal ag esgidiau ar ffurf clocsiau. Roedd y Sbaenwyr yn deall sut mwy priodol y dillad hwn ar gyfer hinsawdd Veracruz a dechreuon nhw gefnu ar y ffrogiau roedden nhw wedi dod â nhw o Sbaen.

Fel cymysgedd o wisgoedd lleol gyda rhai dylanwadau Sbaenaidd, mae'r siwt jarocho, a fabwysiadodd hefyd ffurfiau tebyg ar gyfer dynion. Roedd, felly, proses synthesis rhwng ffasiwn penrhyn a phroses y Sotavento Veracruzano. Yn ogystal, ychwanegwyd ategolion ac addurniadau ato.

Ar ôl i ni wneud ychydig o hanes, mae'n bryd egluro'n bendant ac yn fanwl sut beth yw gwisg nodweddiadol Veracruz.

Sut mae'r siwt jarocho

Yn rhesymegol, i ddisgrifio gwisg nodweddiadol Veracruz, mae'n rhaid i ni wahaniaethu rhwng dillad i ferched a dillad dynion. Fodd bynnag, mae gan y ddau ddau enwadur cyffredin: lliw gwyn a ffabrigau ysgafn yn briodol ar gyfer gwres.

Y wisg Veracruz nodweddiadol ar gyfer menywod

Mae'r dillad jarocha i ferched yn hyd yn oed yn fwy coeth na'r hyn a fwriadwyd ar gyfer dynion, ers hynny mwy o les, brodwaith ac addurniadau. Elfennau sylfaenol y wisg hon yw'r canlynol:

 • Blows o bob math nightgown gwyn wedi'i wneud o gotwm a "rhwyll" ar yr ysgwyddau a'r frest. Mae hyn yn golygu, yn y rhannau hynny, bod ganddyn nhw frodwaith ar ffurf grid. Yn ogystal, mae wedi'i orffen yn y gwddf gyda barrette wedi'i wneud â rhuban sidan.
 • Petticoat hefyd yn wyn a hefyd wedi'i griddio ar y gwaelod sy'n cael ei ddefnyddio fel cefndir.
 • a sgert hir iawn ac eang yn hedfan dros y petticoat sy'n gorchuddio'r fferau ac sydd hefyd fel arfer yn wyn. Yn yr un modd, mae wedi ei addurno â brodwaith ac fel arfer wedi ychydig o lud.
 • Ffedog yn fyrrach mewn melfed du ac wedi'i frodio â blodau tôn coch a hefyd les cyrliog. Mae wedi'i glymu i'r waist trwy gyfrwng a rhuban sidan ac ar ei fand gwasg mae a bandana wedi'i wneud o gotwm, hynny yw, hances fawr wedi'i gwneud o ffabrig printiedig dau liw.
 • a mantilla neu siôl y gellir ei gwneud o les neu tulle wedi'i frodio. Fe'i gosodir ar yr ysgwyddau sydd ynghlwm wrth y frest trwy gyfrwng a loced neu gameo i dynnu sylw at rwyll y gwn nos oddi tano.
 • Un siôl neu'r ail siôl wedi'i gwneud yn gywrain ag edau sidan ac mae hynny wedi'i gyfuno â'r rhuban sy'n addurno'r gwallt.
Menyw gyda gwisg nodweddiadol o Veracruz

Dynes yn gwisgo'r wisg jarocho

Ynghyd â'r uchod i gyd, mae gwisg nodweddiadol Veracruz i ferched yn cynnwys ategolion gwahanol y steil gwallt penodol. O ran yr olaf, mae'n cynnwys bynsen a dwy bleth sydd wedi'u haddurno â hetress fel crib, a elwir hefyd cachirulo. Yn olaf, mae'r gwallt wedi'i addurno â gardenias neu rosod sy'n cael eu gosod ar un ochr neu'r llall o'r pen yn dibynnu ar statws priodasol yr unigolyn. Os yw hi'n sengl, maen nhw'n mynd i'r chwith, ond os yw hi'n briod, maen nhw'n mynd i'r dde.

O ran ategolion gwisg nodweddiadol Veracruz i ferched, a ffan hongian o'r gwddf trwy gyfrwng a mwclis. Tlys teulu yw hwn fel rheol. Gellir ei wneud o aur neu berlau, ond hefyd cwrel neu filigree. Yn olaf, mewn rhai achosion mae croeshoeliad hefyd yn gwisgo croeshoeliad o amgylch y gwddf gan ruban melfed.

Gwisg nodweddiadol Veracruz i ddynion

Llawer haws mai'r uchod yw'r gwisg nodweddiadol Veracruz ar gyfer dynion. Fodd bynnag, mae hefyd yn brydferth iawn ac, fel y dywedasom wrthych, mae'n sefyll allan am liw gwyn yr holl ddillad. Yn yr achos hwn, y pwysicaf yw'r canlynol:

 • Un pants o ffabrig ffres sy'n cyrraedd y traed, hynny yw, yn wahanol i wisgoedd nodweddiadol eraill, nid yw'n baggy na hyd pen-glin.
 • a guayabera neu grys gyda llewys hir, yn rhydd a hefyd wedi'i wneud o ffabrig ysgafn gyda bagiau ar y blaen. Mae ganddo hefyd bledion hefyd i roi cyffyrddiad o geinder iddo.
 • Teipiwch esgidiau loot a lliw du neu wyn.
 • Het palmwydd gyda phedwar hollt yn ei ardal uchaf (yr hyn a elwir yn "gerrig").
 • Palliate neu hances fawr mewn lliwiau llachar, coch a du yn ddelfrydol, o amgylch y gwddf.

Fel yr esboniom i chi a gallwch dynnu o'n disgrifiad, mae gwisg nodweddiadol Veracruz i ddynion yn llawer llai cywrain na'r hyn i fenywod. Fodd bynnag, yn cyfuno'n berffaith â hyn.

Grŵp o ddinasyddion Veracruz gyda'r wisg nodweddiadol

Grŵp o ddinasyddion Veracruz gyda'r wisg nodweddiadol

Pryd mae'r wisg jarocho nodweddiadol yn cael ei defnyddio

Yn gyffredinol, defnyddir y wisg jarocho yn unrhyw ddigwyddiad gwerin neu wyliau sy'n cael ei ddathlu yn nhalaith Veracruz. Mae llawer o grwpiau dawns traddodiadol yn ei ddefnyddio, yn union, i ddehongli'r Maent yn jarocho neu zapateado. Mae dau fath o ddawnsiau: cwpl yn swnio a'r hyn a elwir "O'r domen" am ddawnsio mewn grwp.

Chwaraeir gyda'r gerddoriaeth sy'n cyd-fynd â hi offerynnau yr un mor draddodiadol fel y jarana, gitâr fach; yr requinto, o'r un teulu â'r un blaenorol; y delyn, y tambwrîn ac ên asyn, yr olaf ar gyfer offerynnau taro. Trwy bob un ohonynt yn cael eu dehongli alawon o darddiad gwerinol, rhai ohonynt wedi dod yn enwog ledled y byd. Er enghraifft, La Bamba, Yr hustler o Y surop gwallgof.

Maent hefyd yn cael eu dehongli huapangos, alawon mewn llofnod amser teiran yn tarddu o'r rhanbarth, a hyd yn oed rhythmau o darddiad Affro-Caribïaidd fel y danzón enwog o Giwba.

Ar y llaw arall, bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn gwybod pryd mae'r dathliadau hyn yn digwydd. Felly, rhag ofn eich bod yn bwriadu ymweld â Veracruz, gallwch wneud i'ch taith gyd-fynd â nhw. Un o'r dyddiadau a nodir yw y carnifal o ddinas Veracruz ei hun, a ddisgrifir fel "y hapusaf yn y byd."

Ond mae byd Jarocho wedi dod o hyd i lety yn ninas Jaltipan, o dalaith Veracruz ei hun. Ar ddiwedd y flwyddyn mae'r dref hon yn trefnu'r Gŵyl Fandango, sy'n dwyn ynghyd artistiaid cerddoriaeth boblogaidd o bob cwr o'r wlad a hyd yn oed dramor. Felly, ni all synau a dawnsfeydd y jarocho fod yn absennol yn y digwyddiad hwn.

Yn yr un modd, mae gan draddodiad Jarocha wreiddiau dwfn yn ninas Córdoba, a elwir hefyd Lomas de Huilango, i'r pwynt ei fod yn trefnu a Cyfarfyddiad Mab Jarocho sy'n cynnwys sioeau gyda gwisg nodweddiadol Veracruz. Ond hefyd weithgareddau eraill fel gweithdai, cyfarfodydd, cynadleddau a hyd yn oed swyddogaethau gala i ddiogelu'r diwylliant traddodiadol hwn o wladwriaeth Veracruz.

Y ddawns jarocho

Dawns Jarocho

Yn olaf, byddwn yn dweud wrthych am ddinas Aberystwyth Tlacotalpan, sydd wedi'i leoli'n union ar derfynau basn Papaloapan, lle, fel rydyn ni wedi dweud wrthych chi, y cafodd y wisg jarocho ei geni. Yn y dref hardd hon, y mae ei chanolfan hanesyddol wedi'i datgan Treftadaeth ddiwylliannol y Ddynoliaeth, yn cael ei ddathlu ar Cyfarfod Jaraneros a Decimistas. Mae'n ŵyl sy'n ymroddedig i ddiogelu'r holl ymadroddion cerddorol sydd wedi'u grwpio yn y mab jarocho ac mae ymhlith y digwyddiadau llên gwerin pwysicaf ym Mecsico i gyd.

I gloi, rydym wedi egluro ichi beth yw gwreiddiau gwisg nodweddiadol o Veracruz, yn ogystal â'r dillad sy'n ei gwneud yn iawn i ferched a dynion. Ac, yn yr un modd, beth yw'r dathliadau mwyaf poblogaidd i'w wisgo. Beth bynnag, mae'n un o'r dillad traddodiadol gyda yn fwy gwreiddio ac yn cael ei werthfawrogi'n fwy ledled gwlad Mecsico.

 

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*