Llinell zip Cuenca

Cuenca Zipline

Wedi ei urddo yn Ionawr y flwyddyn hon, y Llinell zip Cuenca Dyma'r hiraf oll Ewrop rhwng dwbl a threfol. Nid yn ofer, gyda'i Mesuryddion 445 wedi rhagori ar fwy na 300 o Toledo, sef y mwyaf o Sbaen.

Mae ei lwybr yn caniatáu ichi hedfan dros ddinas Cuenca, gan gael persbectif arall ar ei phrif henebion. Ond, yn anad dim, gyda'i uchder, pellter a llethr, mae'n darparu a rhuthr adrenalin anaml yn gyfartal. Isod, rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am linell zip Cuenca.

Lleoliad a data technegol llinell sip Cuenca

Disgyniad llinell zip

Mae person yn disgyn ar linell sip

Mae'r atyniad gwych hwn wedi'i leoli ar y Cryman Huécar, y canyon trawiadol y mae'r afon hon wedi'i ffurfio ar gyrion y ddinas. Yn benodol, mae'n mynd o faes parcio'r castell i'r ffordd i'r Ogof Mieri, wrth ymyl lleiandy Sant Paul, sef y safle twristiaid presennol. Felly, afraid dweud bod y golygfeydd o Cuenca mae'r atyniad yn ei gynnig i chi yn ysblennydd.

Fel y dywedasom wrthych, mae gan linell zip Cuenca hyd o 445 metr a graddiant o 67 gyda llethr o 17%. Yn wir, yn ei ran uchaf mae ganddo uchder o Mesuryddion 120 ar y llawr. I ddechrau, y bwriad oedd cyrraedd cyflymder o 90 cilomedr yr awr. Fodd bynnag, am resymau diogelwch, mae wedi'i ostwng i 75, nad yw'n ddrwg ychwaith.

I gyflawni hyn, maent wedi gosod math o barasiwt sy'n gweithredu fel brêc tra'n darparu mwy o hyd i'r profiad o neidio drwyddo. Mae'r amser teithio amcangyfrifedig tua Eiliad 30, er bod hyn yn dibynnu ar bwysau'r defnyddiwr. Ynglŷn â hyn, Ni all fod yn llai na 40 cilogram neu fwy na 120. Ac mae hyn yn ein harwain i siarad â chi am y gofynion y mae atyniad yn eu mynnu.

Gofynion sylfaenol i fwynhau'r llinell sip

Mae bachgen yn neidio ar linell sip

Gall plant neidio ar linell zip Cuenca gyda chaniatâd eu rhieni

Ynghyd â'r pwysau uchaf ac isaf, mae gofynion eraill i roi cynnig ar y llinell zip. Felly, Yr uchder lleiaf yw 120 centimetr a'r uchafswm yw 215. Yn yr un modd, rhaid i bwy bynnag sy'n dymuno gwneud hynny lofnodi a ffurflen caniatâd a derbyn amodau y mae'n cymryd rhan ynddo. Mae'n weithdrefn yn unig a gallwch ei wneud yr un diwrnod o'r naid trwy god QR.

Ar y llaw arall, gall plant dan 18 oed neidio ochr yn ochr â'u rhiant neu warcheidwad yn unig, a rhaid iddynt hefyd lofnodi caniatâd y person ifanc. Yn yr un modd, bydd yn rhaid i chi gyflwyno eich Dogfen Hunaniaeth Genedlaethol ac, yn achos grwpiau o blant, rhaid cael un rhiant neu warcheidwad ar gyfer pob saith ohonynt.

Yn anffodus, ni all pobl sy'n dioddef o glefyd coronaidd y galon gymryd rhan mewn neidio. Ar y llaw arall, gall y rhai sydd â symudedd cyfyngedig wneud hynny. Bydd staff y gweithgaredd yn eich helpu gyda phopeth sydd ei angen arnoch. Byddant hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau i gyfranogwyr eraill am ddiogelwch. Yn wir, dim angen profiad rhai i wneud y naid.

Yn olaf, argymhellir mynd gwisgo'n iawn. Yn benodol, fe'ch cynghorir i wisgo esgidiau neu esgidiau chwaraeon bysedd caeedig a gwaherddir fflip-fflops, clocsiau, esgidiau agored neu sodlau uchel. Ni chaniateir capiau na hetiau ychwaith.

Sut i gyrraedd y gweithgaredd

Zipline neidio

Disgyn ar linell sip

Mae'r naid yn dechrau wrth ymyl maes parcio'r castell Cuenca, y byddwn yn siarad â chi amdano yn nes ymlaen. Gallwch fynd i fyny ato trwy fynd am dro o ganol y ddinas, tra'n edmygu ei harddwch. Ond gallwch hefyd ddewis y bws trefol. Mae llinell 2 yn mynd, yn union, i'r parcio o'r castell. Hyd yn oed ar rai adegau o'r flwyddyn ac o ddydd Mawrth i ddydd Sul, mae gennych fersiwn wreiddiol trên twristiaeth sy'n gwneud y llwybr.

Ar y llaw arall, i gyrraedd Cuenca o Madrid neu Valencia mae gennych chi rheilffyrdd a bysiau cyflym. Fodd bynnag, os yw'n well gennych deithio yn eich cerbyd eich hun, y ffordd sy'n cyrraedd o brifddinas Sbaen yw'r A-40, y dylech ei gymryd ar uchder Tarancón. O'i ran, o Valencia rhaid i chi gymryd y A-3 ac yna dargyfeirio yn Motilla del Palancar ar hyd y CM-220, er y gallwch chi hefyd ei wneud yn Castillo de Garcimuñoz ar y N-420.

amserlenni zipline Cuenca

Llinell zip dros yr afon

Mae'r llinell sip dros geunant Afon Huécar

O ran amserlenni llinell sip Cuenca, y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei ddweud wrthych yw hynny gall amrywio dros amser. Felly, rydym yn eich cynghori i ymgynghori â'r rhai sy'n gyfrifol cyn mynd fel y gallant egluro a oes unrhyw addasiadau wedi'u gwneud.

Wedi dweud hynny, ar hyn o bryd mae'r atyniad yn parhau ar agor, fel rheol gyffredinol, o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 11 a.m. a 17 p.m. O'i ran ef, ar ddydd Gwener mae'n gweithredu rhwng 15.30:18.30 p.m. a 11:14.30 p.m. O ran dydd Sadwrn a dydd Sul, gallwch ei fwynhau rhwng 15.30 a.m. a 17.30:XNUMX p.m. ac o XNUMX:XNUMX p.m. i XNUMX:XNUMX p.m. Yn olaf, ar rai adegau o'r flwyddyn, mae'r amserlenni yn arbennig. Er enghraifft yn Nadolig, y rhan fwyaf o ddyddiau dim ond rhwng 11 a.m. a 14 p.m. y mae'n gweithio.

Gwybodaeth arall o ddiddordeb

Dechrau'r naid

Dechrau disgyniad llinell sip Cuenca

Ynghyd â phopeth yr ydym wedi'i ddweud wrthych, mae yna ffeithiau eraill am linell zip Cuenca y dylech chi eu gwybod. Er enghraifft, rhaid i chi ei gyrraedd gyda pymtheg munud ymlaen llaw fel y gall y rhai sy'n gyfrifol wirio bod popeth yn gywir cyn y naid.

Bydd gennych chi ddiddordeb hefyd yn yr hyn y gallwch chi ei wneud amheuon yn unigol ac ar gyfer grwpiau o hyd yn oed mwy nag un ar ddeg o bobl. Yn yr un modd, mae gennych y posibilrwydd o brynu a cerdyn rhodd fel y gall eraill fwynhau'r gweithgaredd hwn. Ei bris yw ewro 25, yn union fel y mae'r naid yn ei gostio yn gyffredinol. Os nad ydych yn gwybod pryd y bydd y person sy'n cael ei anrhydeddu yn gallu bod yn bresennol, gallwch ei brynu heb ddyddiad. Cyn belled â bod argaeledd, gallwch ddewis y diwrnod sydd orau gennych.

Bydd yr helmed a'r harnais sy'n angenrheidiol i wneud y gweithgaredd yn cael eu darparu i chi gan y rhai sy'n gyfrifol am y llinell sip. Byddant hefyd yn mynd â chi allan ffotograffiaeth er mwyn i chi ei gael fel atgof. Ond, os yw'n well gennych chi recordio gydag a camera fideo eich disgyniad, gallwch ei rentu ar y safle. Byddant yn ei osod ar eich helmed i wneud eich delweddau hyd yn oed yn fwy ysblennydd.

Mae gennych hyd yn oed y posibilrwydd o logi eich naid gyda taith dywys o amgylch dinas hardd Cuenca. Ac mae hyn yn ein harwain i siarad â chi am rai o'r rhyfeddodau y mae'n eu cynnig i chi.

Beth i'w weld yn Cuenca

Lleiandy San Pablo

Hen leiandy San Pablo

Wrth i chi wneud y naid, byddwch yn arsylwi llawer o henebion y dref o olwg aderyn, sy'n brofiad unigryw. Ond rydym hefyd yn eich cynghori i fanteisio ar eich arhosiad yn Cuenca i ddod i'w hadnabod yn well. Nid yn ofer, mae wedi'i ddatgan Dinas Treftadaeth y Byd gan Unesco.

Mae ei gyfadeilad crefyddol yn drawiadol. Ymhlith y llu o eglwysi y gallwch chi ymweld â nhw, mae rhai San Andrés, San Miguel, San Nicolás neu San Pedro. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gweld lleiandy San Pablo (fel y dywedasom wrthych, arhosfan twristiaid ar hyn o bryd), La Merced neu San Felipe Neri, yn ogystal â mynachlogydd y Beichiogi Ffransisgaidd a'r Mamau Benedictaidd.

O ran ei henebion sifil, rydym eisoes wedi sôn am y castell, sydd yn adfeilion ac a oedd yn gadarnle Arabaidd. Yn y rhan sy'n weddill o'r wal mae bwa Bezudo. O'i ran, y Twr Mangana Mae o'r XNUMXeg ganrif a Neuadd y Dref Mae'n adeiladwaith neoglasurol o'r XNUMXfed ganrif. Yn yr un modd, dylech weld adeiladau Archif Hanesyddol y Dalaith, cyn bencadlys yr Inquisition, ysgol San José a Chyngor y Dalaith. Yn yr un modd, mae tŷ Corregidor, o'r XNUMXfed ganrif, ac ysbyty Santiago Apóstol, o'r XNUMXeg ganrif, yn ysblennydd. Ond, ymhlith holl ryfeddodau anferth Cuenca, mae dau yn sefyll allan.

Y tai crog

Tai crog

Y tai crog, symbol Cuenca

Mae'n yr atyniad mwyaf enwog o'r ddinas. Maent yn grŵp o dai a adeiladwyd ers y XNUMXfed ganrif yn uniongyrchol ar geunant Huécar yn y fath fodd fel eu bod yn ymddangos, yn union, yn hongian wrth edau i osgoi cwympo i'r dibyn. Mewn gwirionedd, mae ei falconïau yn edrych allan arno.

Mae'n debyg y byddai ei darddiad mewn hen faenordy. Ond heddiw mae tri yn aros. Mae'r ty morforwyn Tafarn yw hi ar hyn o bryd, tra bod y tai brenin Maent yn gwasanaethu fel pencadlys y Amgueddfa Celf Haniaethol Sbaen, yr ydym hefyd yn argymell i chi ymweld.

Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych fod yna gystrawennau tebyg mewn lleoliadau eraill yn Sbaen. Er enghraifft, yn nhref Malaga o Ronda, am ei boll enwog ; mewn brodor Teruel Albarracin; cy Girona neu yn Burgos Oer.

Eglwys Gadeiriol Cuenca

Eglwys Gadeiriol Cuenca

Ffasâd trawiadol eglwys gadeiriol Cuenca

Dyma gofgolofn fawr arall y ddinas, er nad yw mor enwog â'r tai crog. Dechreuwyd ei adeiladu yn y XNUMXfed ganrif ac mae'n cynrychioli un o'r enghreifftiau cynharaf o'r Gothig yn Sbaen. Mewn gwirionedd, mae ganddi elfennau Romanésg o hyd. Mae ei ffasâd yn drawiadol, gyda thri phorticos fflachlyd a llawr uchaf wedi'i ffurfio gan fwâu mawr, dau dyred bach a ffenestr rosyn.

Y tu mewn, ar y llaw arall, y mae capeli yr Apostolion a'r Marchogion yn sefyll allan, yn ogystal â'r cloestr, yr hwn y gellir ei gyrchu trwy fwa y Dadeni o Jamete. Yn yr un modd, yn ymyl y deml y mae y Palas esgobol, a ddechreuwyd ei adeiladu yn y XNUMXeg ganrif ac sy'n gartref i'r Amgueddfa Esgobaethol.

I gloi, rydym wedi egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am y Llinell zip Cuenca. Ond rydym hefyd wedi dangos i chi y prif henebion y gallwch ymweld â nhw yn y ddinas tra'n manteisio ar eich taith i wneud y naid. Meiddio profi'r rhuthr adrenalin y mae'r gweithgaredd hwn yn ei achosi a darganfod dinas brydferth Castilla La Mancha.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*