Llwybrau trwy Ddyffryn Ordesa

Cwm Ordesa

Gwneud llwybrau trwy ddyffryn Ordesa yn eich galluogi i ddarganfod tiriogaeth mor ysblennydd a gwerthfawr y mae wedi'i dosbarthu fel Treftadaeth y Byd gan UNESCO. Nid yn ofer, ymhellach, ei fod yn graidd canolog y Parc Cenedlaethol Ordesa y Monte Perdido.

Trwy gael eich cynnwys yn hyn, rydych chi'n mwynhau ffigurau amddiffyn fel Gwarchodfa Biosffer, Ardal Gwarchod Adar Arbennig a Safle o Bwysigrwydd Cymunedol. Bydd hyn i gyd yn rhoi syniad i chi o'i werth ecolegol sylfaenol. Er mwyn i chi allu mwynhau'r diriogaeth unigryw hon, rydyn ni'n mynd i ddangos y prif lwybrau trwy Ddyffryn Ordesa i chi. Ond yn gyntaf mae'n rhaid i ni ddod o hyd iddo a darparu rhywfaint o wybodaeth o ddiddordeb i chi.

Ble mae Dyffryn Ordesa?

Mownt coll

Monte Perdido, sy'n cyfyngu'r dyffryn i'r gogledd

Fel y dywedasom wrthych, dyffryn Ordesa yw'r man mwyaf arwyddluniol o'r parc naturiol y mae'n rhoi ei enw iddo ac yr ymwelir ag ef fwyaf. Mae wedi ei leoli yn y Rhanbarth Sobrarbe, sydd wedi'i gynnwys yn y Pyrenees o dalaith Huesca ac y mae eu cyfalaf gweinyddol Boltaña, er y bydd y anferthol a'r hardd yn swnio'n fwy cyfarwydd i chi Ainsa.

Y ffordd i gyrraedd y dyffryn yw ar briffordd. Os ydych chi'n teithio yn eich car eich hun, y pwynt mynediad gorau iddo yw tref Torla. Yn ei dro, i deithio iddo o Huesca, rhaid i chi gymryd y cyfeiriad sabiñánigo gan A-23. Yna mae gennych ddau ddewis arall. Gallwch chi gymryd y N- 260a ac ewch trwy Biescas a Gavín nes cyrraedd. Neu gallwch ddewis y N-260 ac yn myned trwy Fiscal a Borto nes cyrhaedd Torla.

Ar ben hynny, yn y boblogaeth ddiwethaf hon mae gennych a canolfan dderbynfa ymwelwyr. Oddi arno, ni allwch chi gymryd llwybrau trwy ddyffryn Ordesa yn unig. Gallwch hefyd fynd i mewn i'r Bwjaruelo, sydd wedi'i leoli y tu allan i'r parc, ond mae hefyd yn wych.

Yn yr un modd, ar ôl pasio trwy Torla, mae gennych a parcio cerbydau lle gallwch chi adael eich un chi. Fodd bynnag, cofiwch, os yw'n haf neu'n Pasg, mae mynediad i'r parcio yn torri i fyny. Dim ond ar fws rydych chi'n ei ddal yn Torla ei hun y gallwch chi gyrraedd yno a chychwyn eich llwybr trwy'r dyffryn ac sy'n gadael bob pymtheg neu ugain munud.

Sut le yw Dyffryn Ordesa

Sinca rhaeadrau

Rhaeadrau Cinca, sydd ymhlith y harddaf yn yr ardal

Mae'r ardal ysblennydd hon yn cynnwys ardaloedd o ddyffrynnoedd a cheunentydd sy'n gwneud eu ffordd rhwng llwyfandiroedd a chopaon, rhai ohonynt dros dair mil metr o uchder. Maent yn ei gyfyngu Mownt coll, sydd hefyd yn nodi'r ffin â Ffrainc, i'r gogledd; yr Dalfa Sierra i'r de; yr uchod Dyffryn Bujaruelo yn ei gydlifiad â yr un o Ara i'r gorllewin a Sierra de las Sucas a Dyffryn Pineta ac Ceunant Escuaín I'r Dwyrain.

Mae hyn i gyd yn creu basn afon lle mae'r Afon Arazas. Mae hwn yn cael ei eni o'r dŵr o'r copaon sy'n disgyn i'r dyffryn yn y Rhaeadr marchrawn, y byddwn yn siarad â chi amdano yn nes ymlaen oherwydd bod un o’r llwybrau gorau drwy ddyffryn Ordesa yn ei gyrraedd.

Fel y dywedasom wrthych, mae'r ardaloedd uchel yn cynnwys copaon uchel rhwng y chwedlonol Bwlch Roland. I'r de o hyn, mae gennych chi'r Groto Casteret, yn yr hwn y gellir gweld rhaeadrau a cholofnau rhew. Fodd bynnag, mae ar gau ar hyn o bryd. Dim ond gyda chaniatâd arbennig gan reolwyr Parc Ordesa y gellir ymweld ag ef. Yn yr un modd, mae uchder yr ardal ogleddol yn disgyn mewn cyfres o beirannau a dyffrynnoedd rhewlifol, pob un yn fwy trawiadol. Er enghraifft, rhai Soaso a Cotatuero.

O'i ran ef, mae'r ardaloedd isel wedi'u nodi gan Afon Arazas, ac o'i glannau gallwch weld y waliau fertigol trawiadol sy'n ffurfio'r dyffryn. Yn y rhain mae sawl stribed neu silff y mae llwybrau'n rhedeg drwyddynt sy'n cynnig golygfeydd godidog o'r ardal gyfan. Er enghraifft, mae'r Llwybr Helwyr ac Sash Blodau. Fodd bynnag, nid ydynt yn addas ar gyfer pobl â vertigo, gan fod y cyntaf ohonynt yn cyrraedd chwe chan metr o uchder.

Y llwybrau gorau trwy Ddyffryn Ordesa

Canyon Añisclo

Añisclo Canyon

Unwaith y byddwn wedi egluro ble mae wedi'i leoli, sut i gyrraedd yno a'i brif nodweddion, mae'n bryd siarad â chi am y llwybrau gorau trwy Ddyffryn Ordesa. Os meiddiwch eu gwneud, fe welwch golygfeydd godidog a rhai fflora a ffawna unigryw, mor gyfoethog ag y maent yn amrywiol.

O ran y cyntaf, mae mwy na phymtheg cant o rywogaethau wedi'u cyfrif yn yr ardal. Yn yr un modd, mae wyth deg tri ohonyn nhw endemismau'r Pyrenees, hynny yw, brodorol iddo. Yn eu plith, gwyddfid y Pyrenees neu goron y brenin. Mae lilïau, crwynllys, anfarwolion a briallu hefyd yn doreithiog yn yr ardal hon. Yn yr un modd, yn yr ardaloedd isaf fe welwch goedwigoedd ffawydd, ffynidwydd a phinwydd.

Gan fod y ffawna, dywedasom wrthych eisoes fod y dyffryn a'i barc yn cael eu dosbarthu fel Ardal Amddiffyn Arbennig ar gyfer Adar. Mae hyn oherwydd rhywogaethau fel y fwltur barfog, yr eryr aur neu'r fwltur griffon. O'i ran ef, ymhlith mamaliaid, mae llawer o eifr mynydd, marmots a chamois Pyrenean.

Llwybr i'r Cola de Caballo

Muriau dyffryn Ordesa

Muriau trawiadol dyffryn Ordesa

Mae’n un o’r clasuron ac yn cyrraedd y rhaeadr ysblennydd sy’n rhoi ei henw iddo ac yr ydym eisoes wedi sôn amdano. Ewch allan o Dôl Ordesa, lle mae'r maes parcio ac mae ganddo hyd yn fras o un ar bymtheg a hanner cilomedr. Mae ei raddiant tua phedwar can metr wrth iddo redeg i gyfeiriad i fyny.

Mae hyn i gyd yn golygu mai'r amser amcangyfrifedig i'w wneud yw pedair awr a hanner o daith gron, gan ei fod yn gylchol. Mae'r llwybr yn rhedeg ar hyd glan dde Afon Arazas ac yn caniatáu ichi weld rhai o'r rhaeadrau mwyaf trawiadol yn y dyffryn. Er enghraifft, eiddo Arripas neu'r Saif Soaso. Mae'r olaf yn set o rhaeadrau dŵr sydd â harddwch mawr. Ond, yn anad dim, mae gennych chi wobr olaf yr ysblennydd Cynffon ceffyl.

Senda de los Cazadores, un o'r llwybrau mwyaf trawiadol trwy Ddyffryn Ordesa

Llwybr yr Helwyr

Llwybr Helwyr

Rydym hefyd wedi crybwyll y daith hon o'r blaen. Fel pob lleill, mae’n cychwyn o ddôl Ordesa ac, ar ôl croesi’r bont dros yr Arazas, yn mynd â ni i goedwig ffawydd fawreddog. Ar ol dringo serth, cyrhaeddasom y Safbwynt Calcilarruego. Nesaf, byddwn yn dechrau disgyn i Cola de Caballo ei hun i ddychwelyd trwy'r dyffryn i'r man cychwyn.

Mae hyd y llwybr tua deunaw cilomedr a gwahaniaeth cronnus o tua chwe chant o fetrau. Mae ei anhawster yn ganolig ac, o ran yr amser y mae'n ei gymryd i'w wneud, mae rhwng pump a chwe awr yn dibynnu ar ba mor hyfforddedig ydym ni.

Llwybr rhaeadr culfor

Llwybr yn nyffryn Ordesa

Cerdded trwy ddyffryn Ordesa

Mae'n symlach na'r un blaenorol, gan fod ganddo, yn fras, saith cilomedr hir a dau can metr yn anwastad. Mae hefyd yn grwn ac yn cychwyn ar lwybr y goedwig a welwch ar waelod dôl Ordesa. Fe'i gelwir hefyd yn llwybr y rhaeadr, gan ei fod yn mynd trwyddo rhai Arripas, yr Ogof a'r Culfor. Mae'r llwybr allan ar hyd glan dde Afon Arazas, tra bod y dychweliad yn rhedeg ar hyd y chwith. Yn yr un modd, oherwydd ei symlrwydd, mae'n llwybr delfrydol trwy Ddyffryn Ordesa i'w wneud â'ch plant.

Llwybr Belt Racen

Rhaeadr y Cotatuero

Rhaeadr Cotatuero

Mae’n un arall o’r llwybrau mwyaf trawiadol y gallwch ei wneud yn Nyffryn Ordesa ac nid yw’n anodd iawn ychwaith. Mae ganddo hyd o tua naw cilomedr ac fe'i dosberthir fel anhawster canolig. Fodd bynnag, oherwydd yr uchder y mae'n ei gyrraedd, nid yw'n cael ei argymell ar gyfer pobl sy'n dioddef o fertigo.

Mae'r llwybr yn dechrau trwy fynd i mewn i goedwig sy'n mynd â chi at yr alwad Ty Olivan. Wrth ei ymyl, mae esgyniad igam-ogam serth yn dechrau cyrraedd XNUMX metr. Fodd bynnag, mae'n oddefadwy, er yn y gaeaf ac yn y glaw mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i beidio â llithro. Pan gyrhaeddwch y brig, fe welwch uchafbwynt mawreddog y Tozal del Mallo ac, o'i flaen, yr un dim llai prydferth Syrcas Carriata. O'r fan hon mae'r llwybr yn meddalu ac yn caniatáu ichi werthfawrogi golygfeydd hyfryd o'r dyffryn. Byddwch hefyd yn gweld waliau y Tŷ iâr a Uchafbwynt tybaco, yn ogystal â'r hardd Rhaeadr Cotatuero cyn dychwelyd i'r man cychwyn.

Llwybr golygfannau Molar

Tozal del Mallo

Tozal del Mallo Peak

Mae'r daith hon yn cychwyn o Torla, ar lwybr y byddwch yn dod o hyd iddo i'r dde o'r maes parcio, cyn y twnnel. Ymhen tua phum munud, fe ddowch at bont y Glera, ac oddi yno mae'n rhaid i chi barhau tuag at y meudwyaeth Santa Ana. Unwaith y byddwch yn ei gyrraedd, mae'n rhaid i chi barhau â'r llwybr i'r golygfannau i fwynhau golygfeydd bendigedig.

Mae'n llwybr cylchol sydd â thua pymtheg cilomedr o hyd. Am y rheswm hwn ac oherwydd ei wahaniaeth mewn uchder, o fwy na mil o fetrau, mae'n anodd, er nad yn ormod. Yn gyfan gwbl, bydd yn cymryd tua phum awr i chi ei wneud.

Llwybr i raeadr Sorrosal

Rhaeadr Sorrosal

Rhaeadr drawiadol Sorrosal

Dyma'r llwybr symlaf o'r holl lwybrau trwy ddyffryn Ordesa, fel sydd ganddo yn unig saith can metr rhwng taith gron. Rhan o dref Rwy'n egino ac mae taith gerdded fer yn dilyn. Fodd bynnag, ar ôl i chi gyrraedd rhaeadr Sorrosal, gallwch chi wneud y trwy ferrata beth sydd yn eich ceunant.

Beth bynnag, mae'r rhaeadr hon hefyd yn brydferth iawn ac mae'r llwybr yn berffaith i'w wneud gyda'r rhai bach. Dim ond tua ugain munud y bydd yn ei gymryd i gyd ac nid oes ganddo lethr hyd yn oed.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r goreuon i chi llwybrau trwy ddyffryn Ordesa. Fodd bynnag, gallwch chi hefyd wneud eraill o amgylch y parc y mae wedi'i gynnwys ynddo. Er enghraifft, y rhai sy'n mynd i Añisclo canyon neu i ceunentydd Escuaín. Ond, yn anad dim, rydym yn eich cynghori i ymweld â mannau yn yr ardal mor brydferth â'r rhai a grybwyllwyd eisoes. Ainsa o sabiñánigoyn ogystal ag eraill trefi'r Pyrenees Aragoneg. Dewch i ddarganfod yr ardal hardd hon.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*