Coronavirus: A yw'n ddiogel teithio mewn awyren?

Os oes rhaid i chi hedfan yn rheolaidd, siawns nad ydych chi erioed wedi meddwl a yw, gyda'r coronafirws, yn ddiogel teithio mewn awyren? Mae'r cwestiwn hwn hefyd yn un o'r rhai a godir amlaf heddiw oherwydd y gwyliau'r haf, pan fydd miliynau o bobl yn cynllunio taith i fwynhau gorffwys haeddiannol ar ôl y misoedd hyn o gymaint o straen, dyma erthygl gydag awgrymiadau cyffredinol i'ch helpu chi i baratoi'ch teithiau yn yr amser cythryblus hwn. 

Mewn ymateb, byddwn yn dweud wrthych ie, gyda'r coronafirws mae'n ddiogel teithio mewn awyren. Fodd bynnag, gan fod yn rhaid profi'r hawliadau, rydyn ni'n mynd i esbonio'r rhesymau pam y gallwch chi hedfan yn gymharol rwydd. Ac rydym yn dweud perthynas oherwydd nid yw firoleg yn wyddor fanwl gywir. Ni all unrhyw un warantu eich bod yn hollol rhydd o heintiad. Yn hytrach, yn ôl arbenigwyr, teithio mewn awyren sydd gennych chi cyn lleied o siawns â phosibl o'ch heintio.

Coronafirws: mae teithio mewn awyren yn ddiogel

Er bod llawer yn hysbys eisoes am y clefyd newydd hwn, mae yna bethau i'w darganfod amdano o hyd. Heb fynd ymhellach, nid ydym hyd yn oed yn gwybod beth oedd ei darddiad. Er hyn i gyd, y peth gorau yw ein bod yn gadael i'r arbenigwyr siarad am y cwestiwn, os yw'r coronafirws, ei bod yn ddiogel teithio mewn awyren.

Yn wir, bu llawer o ganolfannau arbenigol sydd â gofal am astudio’r mater. Fodd bynnag, oherwydd ei bri enfawr, rydym yn mynd i egluro barn ymchwilwyr y Menter Iechyd Cyhoeddus yr Iwerydd, organeb o'r Prifysgol Harvard sy'n ymroddedig i astudio, yn union, risgiau iechyd teithio awyr.

Mae'r rhain wedi rhoi'r rheswm i'r cwmnïau hedfan, sydd wedi amddiffyn diogelwch teithio awyr ers amser maith. Yn ôl arbenigwyr Harvard, mae'r tebygolrwydd o ddal y clefyd mewn awyren yn "Bron ddim yn bodoli".

I ddod i'r casgliad hwn, buont yn gweithio gyda chwmnïau hedfan mwyaf blaenllaw'r byd, ond hefyd gyda'r meysydd awyr prysuraf ac, wrth gwrs, gyda gwirfoddolwyr a wirfoddolodd i deithio. Hyn i gyd er mwyn cynnig gweledigaeth gynhwysfawr o beryglon hedfan.

Un o gyd-gyfarwyddwyr corff Harvard, Leonard marcus, wedi dweud bod y peryglon o drosglwyddo firaol mewn awyren yn cael eu lleihau yn fawr gan nodweddion y dec hedfan, y systemau awyru a chylchrediad aer a'r defnydd o fasgiau. Er mwyn ei egluro'n well, mae'n angenrheidiol ein bod ni'n siarad â chi am sut mae'n cylchredeg yn yr awyr mewn awyrennau.

Sut mae'r aer yn cylchredeg yng nghaban awyren

Talwrn awyren

Talwrn awyren

Mae arbenigwyr wedi astudio'n drylwyr y system llif aer y tu mewn i awyrennau. A'i gasgliad yw bod llai o debygolrwydd ein bod ni'n agored i Covid-19 ynddynt nag "mewn lleoedd eraill fel archfarchnadoedd neu fwytai."

Mae gan gabanau awyrennau ddyluniad arbennig sydd bob amser yn cadw'r aer yn lân. Mewn gwirionedd, mae'r tu mewn iddo yn cael ei adnewyddu bob dwy neu dri munud, sy'n golygu ei fod yn gwneud hynny tua ugain gwaith yr awr. Mae'n diarddel yr awyr y mae'r teithwyr yn ei ddiarddel a Mae'n disodli'r un ffres sy'n dod o'r tu allan a hefyd gydag un arall sydd eisoes wedi'i buro.

I wneud hyn, mae'n defnyddio gwahanol elfennau. Y pwysicaf yw'r llwybr a ddilynir gan yr aer sy'n mynd i mewn i'r caban. Mae'n ei wneud oddi uchod ac yn cael ei ddosbarthu ar ffurf dalennau fertigol ym mhob rhes o seddi. Yn y modd hwn ac wrth ymyl y seddi eu hunain, mae'n creu rhwystr amddiffynnol rhwng y rhesi a'r teithwyr. Yn olaf, mae'r aer yn gadael y caban trwy'r ddaear. Mae un rhan yn cael ei ddiarddel i'r tu allan, tra bod rhan arall yn mynd i system buro.

Mae gan y system hon Hidlwyr HEPA (Arestio Gronynnol Effeithlonrwydd Hight), yr un rhai a ddefnyddir yn ystafelloedd llawdriniaeth ysbytai, sydd yn gallu cadw 99,97% o ronynnau biolegol halogedig fel firysau a bacteria.

Ar ôl ei buro, mae'r aer hwn yn cael ei gyfuno 50% ag aer arall o'r tu allan sydd, yn ei dro, dan bwysau, wedi'i gynhesu a'i hidlo hefyd. Yn olaf, mae popeth yn ôl yn y caban teithwyr. Ond nid yw'r rhagofalon a gymerir gyda'r aer y tu mewn i'r awyren yn gorffen yno. Yn berchen trefniant eistedd, sydd i gyd wedi'u lleoli yn yr un cyfeiriadedd, yn cyfyngu ar ryngweithio wyneb yn wyneb rhwng teithwyr yn ystod yr hediad.

Yn fyr, mae'r cyfuniad o'r system puro aer hon, defnyddio masgiau a'r rheoliadau diheintio a weithredir gan y cwmnïau hedfan yn caniatáu lleihau'r pellter rhwng teithwyr. Yn ôl cwmni Airbus, fel hyn, dim ond 30 centimetr o wahanu rhyngddynt sy'n cyfateb i ddau fetr mewn lleoedd caeedig eraill. Ond mae cwmnïau hedfan yn dal i gymryd mesurau eraill i warchod diogelwch eu teithwyr.

Mesurau ataliol eraill ar awyrennau yn erbyn Covid-19

Awyren mewn maes awyr

Awyren mewn maes awyr

Mewn gwirionedd, mae cwmnïau hedfan yn cynnwys eu holl bersonél a chyfleusterau wrth atal heintiau coronafirws. Maent wedi mabwysiadu'r holl ganllawiau a osodwyd gan y Asiantaeth Diogelwch Hedfan Ewrop ac maent wedi dilyn argymhellion awdurdodau iechyd pob gwlad i hedfan i'r cyrchfannau hynny. Maent hefyd wedi hyfforddi eu gweithwyr, ar lawr gwlad ac yn yr awyr, yn yr protocolau hylendid a argymhellir gan y Sefydliad Iechyd y Byd.

Yn yr un modd, cwmnïau hedfan wedi atgyfnerthu glanhau a diheintio eu hawyrennau, felly hefyd y cwmnïau sy'n gyfrifol am feysydd awyr. Ac mae hefyd wedi creu protocolau newydd gyda'r nod o amddiffyn y teithiwr o'r eiliad y maen nhw'n mynd â'r awyren nes iddyn nhw adael y maes awyr.

Ac mae hyn yn ein harwain i siarad â chi am gwestiwn pwysig arall ynghylch y coronafirws a diogelwch teithio mewn awyren. Mae'n ymwneud â'r hyn y gallwn ei wneud i osgoi cael ein heintio pan fyddwn yn hedfan.

Awgrymiadau i atal lledaeniad coronafirws pan fyddwn yn hedfan

I egluro'r camau y gallwch eu cymryd osgoi cael Covid-19, mae'n rhaid i ni wahaniaethu ein hymddygiad yn y maes awyr a'r hyn y mae'n rhaid i ni ei ddilyn unwaith yn yr awyren. Mewn un lle ac mewn man arall mae'n rhaid i ni roi cyfres o strategaethau ar waith.

Yn y maes awyr

Maes awyr

Maes awyr Düsseldorf

Mae'r awdurdodau iechyd eu hunain wedi argymell dilyn sawl canllaw gyda'r nod o leihau heintiau mewn meysydd awyr o'r amser rydyn ni'n mynd i mewn iddyn nhw nes i ni fynd â'r awyren. Yn ogystal â gwisgo y mwgwd bob amser, mae'n bwysig ein bod yn y ciwiau rydyn ni'n eu cadw pellter o ddau fetr gyda phobl eraill.

Yn yr un modd, pan fyddwch chi'n danfon eich tocyn, fe welwch fod y cwmnïau hedfan wedi gosod sganwyr fel nad oes raid i chi ei roi i bersonél daear. Maen nhw'n gwisgo menig, ond fe allai cyswllt rhwng eu dwylo fod yn beryglus. Yn gyffredinol, cwmnïau hedfan maent wedi symleiddio'r gweithdrefnau dogfennol fel rhagofal yn erbyn y coronafirws.

Mae'r awdurdodau iechyd hefyd yn cynghori ein bod yn rhoi ein heiddo personol (waled, ffôn symudol, oriawr, ac ati) mewn bagiau llaw. Fel hyn, byddwn yn osgoi eu rhoi ar yr hambwrdd plastig, fel y gwnaethom o'r blaen.

Yn olaf, maen nhw hefyd yn argymell cario gel hydroalcoholig Am ddwylo. Ond, yn yr achos hwn ac oherwydd mesurau diogelwch yn erbyn terfysgaeth, rhaid iddynt fod yn boteli bach, tua 350 mililitr, yn union fel pan fyddwn yn cario colognes neu gynhyrchion eraill. O ran hylendid dwylo, mae'n gyfleus eich bod yn eu golchi cyn ac ar ôl pasio'r rheolaeth.

Ar yr awyren

Y tu mewn i awyren

Teithwyr yng nghaban awyren

Yn yr un modd, unwaith y tu mewn i'r awyren, gallwn gymryd rhai rhagofalon i osgoi lledaenu'r firws. Y pwysicaf yw cadwch y mwgwd ymlaen ar bob adeg. Ond mae'n syniad da hefyd peidiwch â bwyta nac yfed yr hyn y mae'r hostesses yn ei gynnig inni.

Mewn gwirionedd, tan yn ddiweddar iawn y cwmnïau hedfan eu hunain nad oeddent yn rhoi bwyd na diod fel rhagofal. Yn yr ystyr hwn, mae'n bwysig eich bod chi'n cario digon o ddŵr neu ddiodydd meddal o'r cartref, yn enwedig os ydych chi'n mynd i hedfan yn hir.

O ran bwyd a diod, fe'ch cynghorir hefyd i fynd ag ef i mewn bag tryloyw. Nid yw hyn yn gysylltiedig â'r hediad, ond â rheolaeth y maes awyr. Os ydych chi'n eu cario yn eich bagiau llaw, bydd yn rhaid i chi eu tynnu fel y gall diogelwch weld beth mae'n ei olygu. Ar y llaw arall, gyda chynhwysydd tryloyw, byddwch yn osgoi'r weithdrefn hon.

Ar y llaw arall, cyn teithio mewn awyren neu unrhyw ddull arall o deithio, mae'n rhaid i chi sicrhau o'r gofynion sy'n gysylltiedig â Covid-19 y byddant yn gofyn ichi yn y gyrchfan rydych chi'n mynd iddi. Fel arall, efallai y gwelwch nad ydych yn cael dod i mewn i'r wlad heb brawf neu fod yn rhaid i chi wneud cwarantîn. Mae'n bwysig eich bod yn gwirio'r wybodaeth ar ofynion gwlad ar gyfer coronafirws.

I gloi, ynglŷn â chwestiwn os gyda'r coronafirws mae'n ddiogel teithio mewn awyren, mae'r arbenigwyr yn cytuno i ateb yn gadarnhaol. Yn ôl iddyn nhw, mae awyrennau'n fannau diogel i ni oherwydd eu cyfansoddiad eu hunain ac oherwydd y systemau puro aer y maen nhw'n eu hymgorffori. Mae gan yr olaf hidlwyr HEPA sy'n gallu cadw 99,97% o firysau a bacteria. Mewn gwirionedd, yn ôl astudiaeth a gomisiynwyd gan y IATA (Cymdeithas Cludiant Awyr Rhyngwladol), ers dechrau 2020, dim ond 44 achos o Covid-19 sydd wedi'u cysylltu â theithio awyr. Hynny yw, isafswm ffigur os ydym yn ei gymharu â lleoedd risg eraill.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*