Pa anifeiliaid sydd yng Ngwarchodfa Affrica Sigean

Gwarchodfa Affrica Sigean

Cyn egluro pa anifeiliaid sydd yng Ngwarchodfa Affrica Sigean, rhaid inni ddweud wrthych, oherwydd efallai nad ydych yn ei wybod, nad yw'r gofod naturiol hwn yn Affrica, ond yn Ewrop ac yn agos atom. Yn benodol, mae wedi'i leoli yn rhanbarth Ffrainc o Languedoc-Roussillon, tua phymtheg cilomedr o Narbonne.

Mae'n un o'r pum sw mwyaf yn y wlad gyfagos, ond mae'n llawer mwy na hynny. Oherwydd iddo gael ei eni gyda'r alwedigaeth o gysgodi anifeiliaid gyda phrotocolau o integreiddio yn yr amgylchedd naturiol a ffermio helaeth, tra'n eu hamddiffyn a'u cadw fel rhywogaeth. Nawr, rydyn ni'n mynd i wneud ychydig o hanes ac yna byddwn yn dangos i chi pa anifeiliaid sydd yng Ngwarchodfa Affrica Sigean.

Ychydig o hanes Gwarchodfa Natur Sigean

Gwarchodfa Sigean

Golygfa banoramig o Warchodfa Affrica Sigean

Ganed y warchodfa hon ar fenter naturiaethwyr Daniel de Montfreid y Paul de La Panouse sydd, gyda chefnogaeth yr awdurdodau rhanbarthol, wedi dyfeisio parc anifeiliaid unigryw oherwydd ei faint a’r ffordd o wneud pethau. Maent yn dewis ei osod mewn ardal fawr o garrigue toreithiog mewn fflora a ffawna.

Felly, agorodd y warchodfa ei ddrysau ar Ebrill 8, 1974. Ers hynny, nid yw wedi rhoi'r gorau i dyfu, gan gynnal rhywogaethau newydd a warchodir gan rhaglenni bridio Ewropeaidd. Mae llawer ohonynt mewn perygl o ddiflannu ac yn dod i'r parc i gael eu cadw. Mae hyn yn wir, er enghraifft, o nothingness Affricanaidd: y Arth Tibetaidd.

O ran pa anifeiliaid sydd yng Ngwarchodfa Affrica Sigean, byddwn yn dweud wrthych fod ganddi, ar hyn o bryd naw cant o rywogaethau o famaliaid, chwe chant o ymlusgiaid a dwy fil o adar. Fodd bynnag, mae'r rhain yn ffigurau bras, gan fod yr anifeiliaid yn byw mewn rhyddid ac, yn ogystal, mae yna nifer o adar mudol. Oherwydd ei agosrwydd at arfordir Môr y Canoldir, mae'r ardal yn fan teithio i'r adar hyn, sy'n manteisio ar byllau Sigean i stopio.

Anifeiliaid yng Ngwarchodfa Affrica Sigean

Flamingos

Flamingos yng Ngwarchodfa Affrica Sigean

Byddai’n amhosibl dweud wrthych fesul un am yr holl rywogaethau y gallwch eu gweld yn y warchodfa hon. Fel y dywedasom, yn gyfan gwbl amcangyfrifir hynny tua thair mil a phum cant wedi'i ddosbarthu gan ei estyniad o dri chan hectar. Felly, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi'r rhai mwyaf cynrychioliadol a lleiaf disgwyliedig ar gyfandir Ewrop.

Mamaliaid

Lycaon

Sbesimen o gi gwyllt yn y warchodfa

Soniasom hefyd fod gan y warchodfa hon tua naw cant o rywogaethau o famaliaid yn ei chyfleusterau. Felly, ni allwn ddweud wrthych am bob un ohonynt. Fodd bynnag, ymhlith y mwyaf cynrychioliadol y mae'r llewod, gwahanol fathau o antelop a sebra, gazelles, tsimpansî, dromedaries, mwncïod gibraltar, watusis y rhinos gwyn.

Ond, ynglŷn â pha anifeiliaid sydd yng Ngwarchodfa Affrica Sigean, mae'n fwy chwilfrydig dod o hyd i famaliaid fel y wallaby gwddf coch. Mae'n amrywiaeth o gangarŵ Awstralia sy'n cyrraedd uchder o 70 centimetr a phwysau o rhwng 13 a 18 cilogram, yn dibynnu a yw'n wryw neu fenyw. Hefyd, byddwch chi'n synnu meercatiaid, yn pwyso dim ond 900 gram a 35 centimetr o uchder. Yn eu hachos nhw, maen nhw'n mongooses bach sy'n dod o anialwch Affrica y Kalahari a'r Namib.

Mae hefyd yn chwilfrydig iawn saimiri Bolivia, a elwir yn boblogaidd fel y mwnci gwiwer, sydd hyd yn oed yn llai, yn anaml yn fwy na 31 centimetr. A beth i'w ddweud am potamocwr coch, math o faedd gwyllt a all gyrraedd 115 cilogram o bwysau a 80 centimetr o uchder ar ei wywon. Yn ei achos ef, mae'n dod o goedwigoedd cyhydeddol yn Affrica.

Am ei ran, y lyaon, a elwir hefyd yn gi gwyllt neu gi hyena oherwydd ei debygrwydd i'r rhain, hefyd yn bresennol yn Sigean. Mae'n gigysydd sy'n tarddu o'r paith a'r safana ac yn cyrraedd tua 75 centimetr o uchder gyda phwysau o 30. Fodd bynnag, mae'n sefyll allan yn bennaf am ei glustiau mawr.

Beth bynnag, gallem barhau i siarad am rywogaethau chwilfrydig ymhlith yr anifeiliaid i'w gweld yng Ngwarchodfa Affrica Sigean. Felly, byddem yn crybwyll y nile conch, bovid bron i fetr o uchder; o eland, gyda'i gyrn llym; o byfflo gorrach, sydd, er gwaethaf ei enw, yn cyrraedd 300 cilogram o bwysau; o asyn gwyllt Somalïaidd, sy'n cyrraedd hyd at 250 neu'r enfawr kudu gwych, sy'n dod o'r savannas ac mae ganddo uchder croes o 1,60 metr.

Ymlusgiaid

alligators

alligators Americanaidd

Llai niferus na'r mamaliaid yw'r ymlusgiaid Sigean. Fodd bynnag, mae gan y warchodfa tua chwe chant o rywogaethau o'r math hwn. Ddim ar goll yn eu plith, y enfawr a ffyrnig alligator Americanaidd, a all gyrraedd mwy na chwe metr o hyd a 450 cilogram mewn pwysau. Hefyd yn bresennol mae'r rhai sydd heb fod yn llai brawychus Boa constrictor a'i amrywiad, y coeden madagascar boayn ogystal â'r igwana cyffredin ac crwban ysbwriel african, a all gyrraedd 100 cilogram mewn pwysau.

Ond hefyd yn yr achos hwn, gallwch weld mwy o rywogaethau ymlusgiaid chwilfrydig yng Ngwarchodfa Sigean. Yn eu plith, byddwch yn synnu gan y crocodeil corrach sydd, er gwaethaf ei enw, yn cyrraedd metr a hanner o hyd ac 80 cilogram. Ond mwy o syndod yw'r graddfeydd esgyrnog sy'n gorchuddio ei gorff, yn enwedig ei wddf. Oherwydd hyn, fe'i gelwir hefyd yn grocodeil arfog. Wrth ymyl hyn, gallwch chi hefyd weld y crocodeil trwyn african.

Llai hysbys yw y monitor nile, y fadfall fwyaf yn Affrica, gan gyrraedd 2,4 metr o hyd a 15 mewn pwysau. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych ei fod yn nofiwr rhagorol oherwydd ei gynffon siâp padl a'i wrthwynebiad mewn apnoea (tua thri deg munud).

Fodd bynnag, efallai ei fod yn cymryd y deisen ymhlith ymlusgiaid Sigean y cameleon pedwar-corn, a enwyd felly oherwydd bod ganddo ddau gorn uwch ei geg ac amryw eraill ar ei wddf. Mae'n pwyso tua dau gant o gram ac yn mesur tua 35 centimetr. Ond, yn yr un modd fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych fod ei dafod yn cyrraedd dwywaith maint ei gorff. Nid yw'n syndod, gan ei fod yn ei arf hela. Mae ei berthynas yn cameleon parson, y mwyaf yn y byd, gan ei fod tua 70 centimetr.

Adar ymhlith yr anifeiliaid yng Ngwarchodfa Affrica Sigean

tantalwm affrig

Tantalus Affricanaidd yn pysgota yn Sigean

Adar yw'r mwyaf niferus yn Sigean. Fel y dywedasom wrthych, maent o gwmpas y dwy fil o rywogaethau, mae yn wir fod llawer o honynt yn myned trwodd ar eu hymfudiad blynyddol. Sut y gallai fod fel arall, os ydym yn sôn am warchodfa Affricanaidd, mae yna nifer dda o estrys. ond gallwch weld hefyd emws, eu perthnasau Awstralia, sy'n cyrraedd bron i ddau fetr o uchder ac yn gallu rhedeg ar 48 cilomedr yr awr. Ac yn yr un modd, eu cefndryd o Dde America, y Rhes.

Hefyd, mae gennych chi yn Sigean cain fflamingos y Peunod, pelicans y colomennod cwta. Nid oes prinder o wahanol fathau o adar dŵr fel y hwyaden gribog, Y pengoch brown o los suirirís deuliw a gwynwyneb, na gwahanol fathau o Twrceg megis y cribog coch neu'r llwyd gorllewinol.

Ar y llaw arall, hefyd ymhlith yr adar mae rhai hynod yn y warchodfa. Mae'n achos o tantalwm affrig, aderyn hirgoes o deulu'r crëyr sydd â ffordd chwilfrydig o bysgota. Wrth droi mwd y morlynnoedd gydag un o'i goesau, mae'n cyflwyno ei big hir agored i'r dŵr. Pan fydd yn synhwyro bod ysglyfaeth yn mynd heibio, mae'n ei gau'n sydyn, gan ei gipio.

Mae gan big yr un mor bwerus y pigyn african. Ag ef, mae'n gallu nid yn unig i dorri cragen y malwod, ond hefyd i dorri'r cyhyr sy'n eu clymu iddo. Dyma sut mae'n bwydo. Ac i'r un teulu ag y perthyn tantalum marabou, aderyn mawr sy'n bwydo ar ffosynnod a mamaliaid bach. Gellir dweud yr un peth am jaribou, sy'n cael ei nodweddu gan big hir a lliwgar o harddwch mawr a maint metr a hanner.

Wrth gwrs, os ydym yn siarad am gopaon chwilfrydig, efallai y palmwydd yn cymryd y trympedwr cornbil, sy'n ddyledus am ei enw i fawredd ohono. A gellir dyweyd yr un peth am ei berthynas, y cyrn llwyd, gyda'i arfbais o blu, yn ogystal â'r llwybig african, a enwyd am ei big siâp llwy. Gydag ef, mae'n symud dŵr a llaid o'r morlynnoedd i gael ei ysglyfaeth.

gyrrwr pentwr cyffredin

Sbesimen o martinet cyffredin

O'i rhan hi, y bach cornchwiglen pigog yn trigo yn Sigean yn ystod ei ymfudiadau, fel ei berthynas, y armada, sy'n amddiffyn ei chywion trwy esgyniadau pigfain ar ei adenydd. Mae'r fwltur tywyll yn gofalu am lanhau tiriogaeth carrion, er bod ei berthynas, y fwltur palmwydd well gan y ffrwythau, yn enwedig y cnau y palmwydd Affricanaidd. fwltur arall, y brith, yn cael ei warchod yn Sigean, gan ei fod mewn perygl difrifol o ddiflannu.

Rhywogaethau eraill o adar megis cyffredin a chrëyr Abdim, Y ibis moel, Y craen coronog, Y gyrrwr pentwr cyffredin neu parot llwyd Maen nhw'n cwblhau'r rhestr o adar y gallwch chi eu gweld yn y sw hardd Ffrengig hwn.

I gloi, nawr rydych chi'n gwybod pa anifeiliaid sydd yng Ngwarchodfa Affrica Sigean, wedi'i leoli yn y Languedoc. Ond, yn bwysicach fyth, mae'r rhywogaethau hyn yn byw yno yn lled-rhyddid ac yn cael eu hamddiffyn, gan fod llawer mewn perygl o ddiflannu. Rhennir y parc yn sawl ardal, pob un ag anifeiliaid penodol fel nad ydynt yn niweidio ei gilydd. Ac mae'r ymweliad yn cynnwys taith awr mewn car ac un arall ar droed o tua dwy a hanner. Hwyl i nabod y Gwarchodfa Affrica Sigean.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*