West Park ym Madrid

West Park ym Madrid

El West Park ym Madrid Mae'n un o ysgyfaint prifddinas Sbaen. Mae wedi ei leoli yn ardal Moncloa-Aravaca, i'r gogledd-orllewin o'r ddinas ac mae'n meddiannu arwynebedd bras o gan hectar.

Mae wedi'i fframio gan Avenida de Séneca i'r gogledd, Paseo Pintor Rosales i'r dwyrain, Avenida de Valladolid i'r gorllewin a Calle de Irún i'r de. Maent yn gwasanaethu i fynegi ei du mewn teithiau cerdded o Camoens a Ruperto Chapí, yn ogystal â Strydoedd Francisco a Jacinto Alcántara a La Rosaleda. Gan ei fod yn dod, yn ymyl y cyfagos Casa de campo, o wir ardd cymdogaethau gogleddol y brifddinas, rydyn ni'n mynd i esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am Parque del Oeste ym Madrid.

Hanes byr y Parque del Oeste ym Madrid

Golygfa o llwyn o Parque del Oeste

Golygfa o Parque del Oeste ym Madrid

Cyn creu'r parc gwych hwn, defnyddiwyd yr ardal lle mae wedi'i leoli fel domen sbwriel i'r ddinas. Datblygwyd cam cyntaf y broses drefoli o 1893 gyda chynllun y tirluniwr abraham pedraza. Ond y maer oedd yn gyfrifol am y rhan bwysicaf o'r man gwyrdd hwn Alberto Aguilera.

Comisiynodd greadigaeth derfynol y parc i Celedonio Rodriguez, peiriannydd amaethyddol a oedd yn gweithio fel pennaeth gerddi a pharciau Cyngor y Ddinas. Felly, cyrhaeddodd Barics y Mynydd, nad yw bellach yn bodoli heddiw ac sydd wedi'i ddisodli gan y Teml Debod, y byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen.

Yn ystod y Rhyfel Cartref, daeth y parc yn lleoliad brwydrau a chafodd ei ddinistrio. Am y rheswm hwn, unwaith y byddai'r gwrthdaro drosodd, rheolwr y parc trefol, y tro hwn Cecilio Rodriguez, ymgymerodd â'i adferiad. Iddi hi, roedd yn parchu'r arddull tirlunio yr oedd ei rhagflaenwyr wedi'i roi iddi.

Yn ddiweddarach, roedd y parc hefyd yn meddiannu'r tir a oedd yn gartref i'r barics a grybwyllwyd uchod. Adeiladwyd parc cynorthwyol yno a'r Gardd rosod Ramon Ortiz. Mae gan yr olaf arwynebedd o bymtheng mil o fetrau sgwâr a phob blwyddyn ers 1956 mae'n gartref i'r Cystadleuaeth Ryngwladol Rhosod Newydd y Villa de Madrid.

Disgrifiad o'r parc a gwasanaethau

Byncer yn y Parque del Oeste

Un o'r bynceri yn Parque del Oeste

West Park yn Madrid Mae ganddo gymeriad anferthol a thirwedd. Yn gyffredinol, mae'n ymateb i arddull gardd saesneg At hyn ychwanegir llethrau serth a llwybrau crwm sydd wedi'u hysbrydoli gan geryntau naturiolaidd. Mae ganddo hefyd y gwasanaethau mwyaf cyffredin yn y math hwn o ofod. Mae'r rhain yn cynnwys parcio â thâl, cylchdaith chwaraeon a rasio, ardal bicnic, ardal bwyty a hyd yn oed llwybr botanegol.

Ar y llaw arall, yn yr ardal rhwng Paseo Ruperto Chapí ac Avenida de Séneca, gallwch weld union dri o hyd. Bynceri gwn peiriant Rhyfel Cartref. Hefyd, yn agos iawn mae gennych nant o tua chwe chan metr o hyd y mae llwybr hardd ar ei glannau.

Sut i gyrraedd Parque del Oeste

Gorsaf Pio Principe

Gorsaf Pio Principe

Fel yr ydym eisoes wedi dweud wrthych, mae'r Parque del Oeste ym Madrid i'r gogledd o'r ddinas. Felly, gallwch ei gyrraedd yn eich cerbyd eich hun. Yn wir, mae'r M-30 yn pasio yn agos iawn. Ond, os yw'n well gennych, mae gennych chi ddulliau trafnidiaeth gyhoeddus i ddod yn nes at yr ardal werdd hardd hon.

Gallwch ddewis y bws. Mae rhai o'r llinellau ag arosfannau o amgylch y parc yn yr un, y 21, y 44, yr 82, y 161 neu'r A, C1, C2, G, U ac N28. Ond gallwch hefyd ddefnyddio'r rheilffordd maestrefol, yn benodol yr un o Tywysog Pio. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i ddewis yr isffordd. Mae'r gorsafoedd o amgylch y parc, yn union, Principe Pío, Moncloa a Plaza de España.

Ar y llaw arall, yn ardaloedd Paseo de Moret a Calle Arcipreste de Hita, mae gennych chi gwasanaeth rhentu beiciau i symud o gwmpas yr ardal. Yn olaf, rydym am nodi mai dim ond rhwng 10 am a 18 pm yn y gaeaf a 10 am a 21 pm yn yr haf y mae Gardd Rosyn Ramón Ortiz, yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdani, ar agor. Ac mae hyn yn dod â ni at y pwnc o beth i'w weld yn y Parque del Oeste ym Madrid.

Beth i'w weld yn y Parque del Oeste ym Madrid

Cofeb i Simon Bolivar

Cofeb i Simón Bolívar yn Parque del Oeste

Mae'r ardal werdd wych hon yn eich galluogi i ymarfer chwaraeon ac anadlu awyr iach. Ond mae ganddo atyniadau eraill hefyd. Rydym eisoes wedi sôn am yr ardd rosod a’r bynceri o’r Rhyfel Cartref. Fodd bynnag, mae gennych lawer o bethau eraill i'w gweld. Er enghraifft, y cerfluniau niferus sy'n ei addurno. Rhyngddynt, yr henebion i'r infanta Isabel, Concepción Arenal neu Simón Bolívar. Yr un mor ysblennydd yw'r ffynnon Juan de Villanueva, sydd, fel teyrnged, yn dynwared arddull y pensaer neoglasurol gwych hwn. Ond, hyd yn oed yn fwy diddorol yw'r hyn yr ydym yn mynd i ddangos i chi nesaf.

Y car cebl

Cableway

Car cebl rhwng Casa de Campo a Parque del Oeste

ymuno â'r Taith Gerdded Peintiwr Rosales, a grybwyllwyd eisoes, gyda'r gerllaw Casa de campo, yn fwy penodol, gyda bryn Garabitas. Mae ganddo wyth deg o gabanau gyda lle i saith o bobl ac, ar hyd ei lwybr, mae'n cynnig i chi Golygfeydd godidog o Afon Manzanares, meudwy San Antonio de la Florida a gogledd cyfan Madrid yn gyffredinol

Agorwyd y car cebl ym 1969 ac mae'n gorchuddio pellter o bron i ddau gilometr a hanner ar uchder uchaf o ddeugain metr. Yn gyfan gwbl, mae'n cymryd un munud ar ddeg i gwblhau'r daith a, thrwy gydol ei hanes, mae wedi cael ei defnyddio gan filiynau o bobl. Yn yr un modd, yn nherfynell Paseo de Rosales sydd gennych chi bwyty a maes parcio.

Teml Debod

Teml Debod

Teml Debod, cofeb ragorol yn Parque del Oeste

Ar y cyfan, efallai mai atyniad anferthol mwyaf Parque del Oeste yw'r Teml Debod. Fe'i rhoddwyd i Sbaen gan lywodraeth yr Aifft i ddiolch am y cymorth a roddwyd, yn union, i achub y temlau nubian, a oedd mewn perygl oherwydd adeiladu'r Argae Aswan.

Cyrhaeddodd ein gwlad yn 1968 ac ymgartrefu yn y parc, ger y Plaza de España, yn yr ardal a feddiannir gan y Cuartel de la Montaña. I wneyd hyny, perchid y gogwyddiad oedd ganddo yn ei wlad, hyny yw, o'r dwyrain i'r gorllewin. Ond anos oedd ei drosglwyddo a'i ailadeiladu. Oherwydd ei fod wedi'i ddadosod yn llwyr i'w storio. Roedd mwy na dwy fil o ddarnau a dim ond cynllun drychiad a rhai lluniau a gyflwynodd arbenigwyr yr Aifft i'w cydweithwyr yn Sbaen. Y rhain, dan arweiniad Martin AlmagroRoedd yn rhaid iddynt wneud llawer o waith. Roedd hyd yn oed nifer rhai blociau wedi'u colli. Felly, dilynasant y dechneg a elwir anastylosis. Mae'n cynnwys gosod y cerrig yn eu ffurf wreiddiol a, lle mae amheuaeth, eu rhoi mewn lliw gwahanol i wahaniaethu rhwng yr hen a'r newydd.

Yn olaf, yr heneb ei urddo yn 1972. Mae'n deml gyda mwy na dwy fil o flynyddoedd oed. Fe'i hadeiladwyd trwy orchymyn y brenin Nubian Adijalamani o Meroe fel teyrnged i'r duw Amon o Debod. Gelwir y rhan hon yn Capel y Rhyddhad am yr arysgrifau sydd ynddo. Eisoes yn amser Ptolemaidd, helaethwyd y deml gan roddi mwy o bwys ar Isis.

Hefyd y Rhufeiniaid, ar eu dyfodiad i'r Aipht, a chwanegasant ychwaneg o ranau ati er ei chysegru i'w diwinyddiaeth eu hunain. Felly, mae gan y deml, fel y gallwn ei weld heddiw, nifer o adeiladau. Yr ydym eisoes wedi crybwyll Capel y Rhyddhad neu Adijalamani, sydd wedi ei leoli yn y prif adeilad. Yn yr un peth yno capeli eraill megis yr Osiríaca a hefyd ystafelloedd fel y wabet, lie y purwyd yr offeiriaid, a'r mammisi, cysegredig i ddirgel enedigaeth y duw.

Yn yr un modd, mae gan y gwaith adeiladu eraill dwy blaid eithriedig. Maent yn cael eu galw peilonau. Mae un ohonynt yn dod o'r cyfnod Ptolemaidd ac yn gartref i arysgrifau hieroglyffig, tra bod y llall yn Rufeinig o'r ganrif XNUMXaf CC. Ar y llaw arall, ar deras y prif adeilad, mae gennych a amgueddfa fach cysegredig i hanes y deml yn neillduol ac o Nubia mewn ystyr eang.

Adeiladau eraill yn y parc

Sant Antwn o Fflorida

Un o meudwyau San Antonio de la Florida

Gallwch hefyd weld yn y Parque del Oeste ym Madrid adeiladau eraill fel y Pafiliwn Rosales a'r neb a gartrefa y Ysgol Gelf Francisco Alcantara. Ond pwysicach o lawer yw y meudwyau San Antonio de la Florida (maen nhw'n ddau gystrawen). Nid yw'r rhain yn union yn y parc, ond yn ei allanfa de-ddwyrain. Er bod dwy deml flaenorol, mae'r rhai rydyn ni'n eu hadnabod heddiw oherwydd dyluniad y pensaer Eidalaidd Philip Fontana ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif.

Maent felly yn ymateb i canonau neoglasurol a chael cynllun croes Groeg. Yn yr un modd, mae ganddyn nhw gromen gyda llusern (gorffeniad tiwbaidd agored i adael golau i mewn). Ond efallai yn bwysicach fyth, mae tu mewn un ohonyn nhw wedi'i addurno â nhw ffresgoau gan Francisco de Goya, a gynrychiolodd olygfeydd crefyddol ar gyfer yr achlysur ynghyd â chostubristas eraill. Oherwydd hyd yn oed bryd hynny cynhaliwyd pererindod yn yr ardal, arferiad nad yw wedi'i golli, ers, bob Mehefin 13, mae'r gŵyl San Antonio de la Florida.

I gloi, rydym wedi dangos popeth sydd angen i chi ei wybod am y West Park ym Madrid. Dim ond yn aros i ni eich cynghori, os ydych yn mynd i gwrdd ag ef, dylech hefyd fanteisio ar y cyfle i ymweld â'r ardal gyfagos. Casa de campo, ble mae'r Parc thema. Ac, yn anad dim, i weld eraill Henebion Madrid sy'n agos fel y gwerthfawr Eglwys Gadeiriol Almudena a Palas Brenhinol gyda'i ysblennydd Gerddi Sabatini. Meiddiwch fwynhau'r rhyfeddodau hyn a dweud wrthym am eich profiad.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*