pontydd Rhufeinig enwog

Pont Alcantara

mae yna lawer pontydd Rhufeinig enwog ledled Ewrop. Mewn gwirionedd, roedd y Lladinwyr yn beirianwyr gwych ac yn adeiladu croesfannau dros afonydd sydd wedi para am ganrifoedd lawer. Diolch i'w arbenigedd, rydym yn dal i fwynhau gweld y pontydd hyn mewn llawer o ddinasoedd heddiw. Ac mae rhai ohonynt yn dal i gael eu defnyddio.

Yn rhesymegol, mae rhan dda o'r cystrawennau hyn i'w cael yn y cerrynt Yr Eidal. Ond y mae rhai mawreddog hefyd mewn manau eraill a ddarostyngwyd i'r tra-arglwyddiaethu Rhufeinig, heb fynd ymhellach, Sbaen. Yn ein gwlad maent hefyd yn cadw traphontydd dŵr fel yr un yn Segovia neu weddillion cystrawennau Lladin eraill megis y Amffitheatr Tarragona a hyd yn oed dinasoedd cyfan fel y Hispalis Seville. Ond heb fod yn fwy diweddar, gadewch i ni siarad am bontydd Rhufeinig enwog. Hefyd, ym mhob man lle maent, byddwn yn cymryd y cyfle i fynd ar daith fer o amgylch eu henebion eraill.

Pont Rufeinig Alcantara

Golygfa o bont Alcantara

Pont Alcantara

Dechreuwn ein taith o amgylch yr hyn sydd efallai'r enwocaf yn Sbaen. Dyma bont Alcántara, sydd wedi'i lleoli yn ninas Cáceres gyda'r un enw ar y Afon Tagus. Mae wedi'i ddyddio tua'r flwyddyn 103 ar ôl Crist ac mae'n dal i sefyll allan heddiw am ei wychder.

Mae'n cynnwys chwe bwa hanner cylch ar uchder gwahanol. Yn eu tro, trefnir y rhain ar bum piler gyda bwtresi uchel. Hefyd, yng nghanol ei lwyfan fe welwch y Bwa Trajan ac wrth ei mynediad o ochr Alcántara y mae teml fechan. Byddwch yn synnu at ei gyflwr cadwraeth perffaith. Fodd bynnag, mae wedi cael ei adfer sawl gwaith.

Roedd yr adeilad hwn yn rhan o'r trwy Norba, a oedd yn cysylltu'r ardal â'r Lusitania ac, yn ei dro, yn cyfleu hyn gyda'r pwysicaf Trwy de la Plata. Mae'r bont bron i ddau gan metr o hyd a bron i drigain metr o uchder.

Ar y llaw arall, gan eich bod yn Alcántara, rydym yn eich cynghori hefyd i ymweld â'r pont Segura, hefyd o gyfnod y Rhufeiniaid, er yn fwy gostyngedig na'r un blaenorol. Rhaid i chi hefyd weld eglwysi o Santa Maria de Almocovar a San Pedro de Alcantara, a adeiladwyd yn y ddeuddegfed ganrif a'r ail ganrif ar bymtheg yn y drefn honno. Ond, yn anad dim, peidiwch ag anghofio ymweld y castell a'i glostir gwaelodolyn ogystal â'r ysblennydd Lleiandy San Benito, gyda'i oriel fawreddog o Carlos V a'i chloestr.

Pont du Gard de Nîmes

pont gard

pont y Gard

Mae dinas Ffrainc o Nimes Roedd yn ddinas Rufeinig bwysig. Wedi'i feddiannu gan y Lladinwyr tua'r flwyddyn 120 CC, fe'i troswyd yn ganolfan bwysig o gyfathrebu. Mae adeiladu Pont du Gard yn dod o fewn y cyd-destun hwn.

Ei brif chwilfrydedd yw'r ffaith nad yw'n adeiladwaith ymreolaethol, ond yn ffurfio uniad â'r adeilad mawreddog. traphont ddŵr a ddug ddwfr i'r ddinas. Fe'i hadeiladwyd yn y ganrif gyntaf ar ôl Iesu Grist ac mae'n cael ei henw o'r afon y mae'n ei hachub. Mae bron yn dri chan metr o hyd a thua hanner can metr o uchder ac wedi'i drefnu ar dair lefel.

Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych iddo gael ei adeiladu heb ddefnyddio morter. Mae ei cherrig, rhai yn pwyso chwe thunnell, yn cael eu dal at ei gilydd gan staplau haearn. Mewn gwirionedd, roedd yn waith peirianyddol cymhleth a oedd angen sgaffaldiau cymhleth i gynnal y strwythur tra roedd yn cael ei godi. A chyfranogiad bron i fil o weithwyr.

Ar y llaw arall, gan eich bod yn Nimes, peidiwch ag anghofio ymweld â henebion eraill o'r cyfnod Rhufeinig. Yn eu plith, y arena neu amffitheatr, a adeiladwyd yn yr un blynyddoedd â'r bont. A hefyd y Maison Carree, teml ysblennydd, a'r Twr Magna, a oedd yn rhan o'r wal ac sydd wedi'i leoli ar Mount Cavalier.

Yn olaf, rydym yn eich cynghori i weld y Eglwys Gadeiriol Basilica Ein Harglwyddes a Sant Castor, gem Romanésg (mae ganddi hefyd rannau Gothig) a adeiladwyd, yn union, ar hen deml Ladin.

pont trier

pont trier

Un o'r pontydd Rhufeinig enwocaf: Trier

Y bont Rufeinig hon yw'r hynaf yn yr Almaen, gan ei bod wedi'i lleoli yn ninas Trier, a leolir yn nhalaith Rhineland-Palatinate. Mae'n croesi afon Moselle ac mae'n chwilfrydig mai dyma'r drydedd a adeiladwyd yno yn y cyfnod Lladin. Yn flaenorol, roedd dau arall wedi'u dymchwel i adeiladu'r un rydyn ni'n ei gyflwyno i chi.

Gan eistedd ar pilastrau cryf, mae'n ffurfio, ynghyd â henebion eraill yn y ddinas, grŵp sydd wedi'i ddatgan yn Safle Treftadaeth y Byd. Ymhlith y rhain, gallwch hefyd eu gweld o gyfnod y Rhufeiniaid megis y Amffitheatr, Y Baddonau Ymerodrol o y Porta Nigra. Ond hefyd yn ddiweddarach fel y mawreddog Eglwys Gadeiriol San Pedro neu eglwys Ein Harglwyddes.

Nid yw'n syndod bod Trier yn un o brifddinasoedd yr hyn a elwir tetraarchaeth. Crëwyd hwn gan Diocletian i arwain yr Ymerodraeth Rufeinig yn y drydedd ganrif ar ôl Crist. Ac mae'n derbyn yr enw hwnnw oherwydd bod ganddi ddau ymerawdwr mawr a dau cesar bach.

pont garreg verona

Pont garreg Verona

Pont Garreg Verona

Yn rhesymegol, os ydym yn sôn am y cyfnod Lladin, fel yr oeddem yn ei ddweud, mae llawer o'r pontydd Rhufeinig enwog wedi'u lleoli yn Yr Eidal. Dyma achos pont garreg Verona, a adeiladwyd i rychwantu'r Afon Adige. Mae'n mesur naw deg pump metr o hyd a phedwar metr o led ac mae ganddo bum arcêd mawr.

Yn y cyfnod Rhufeinig, roedd gan Verona saith pont, er mai'r garreg un yw'r unig un sydd ar ôl. Fodd bynnag, mae dinas Veneto yn cynnig llawer o ryfeddodau eraill i chi. Er enghraifft, y theatr Rufeinig a'r amffitheatr, yn dyddio o'r ganrif XNUMXaf CC neu'r castell san pedro. Yn yr un modd, gallwch ymweld â'r trawiadol Eglwys Gadeiriol, wedi'i orchuddio â marmor gwyn a phinc; yr twr lamberti, o'r canol oesoedd, neu'r poblogaidd Basilica o San Zeno.

Fodd bynnag, mae Verona wedi bod yn gysylltiedig am byth Romeo y Julieta. Gellir ymweld â thŷ'r olaf hefyd, gyda'i falconi enwog, er mai'r gwir yw, yn yr achos hwn, bod ei hanes yn seiliedig ar gymysgedd o ffantasi a realiti.

Pont Aelian

Pont Aelian

Pont Aelius yn Rhufain

Ymhlith y pontydd Lladin niferus y mae'n eu cadw Roma dyma, efallai, y mwyaf adnabyddus ac, heb amheuaeth, un o'r rhai mwyaf ysblennydd. Adwaenir hefyd fel pont Sant Angelo oherwydd ei fod wedi ei adeiladu i gyrraedd y castell homonymous.

O ganlyniad, comisiynwyd y ddau adeiladwaith gan yr ymerawdwr Adriano yn yr ail ganrif ar ol Crist. Mae ganddo hefyd sawl arcêd, ond y peth mwyaf trawiadol amdano yw ei fod wedi'i orchuddio â marmor trafertin. Mae ganddo hefyd nifer o gerfluniau o angylion ar ei ochr balwstradau.

Ar hyn o bryd, mae wedi'i pedestreiddio ac yn cynnig golygfeydd godidog, yn union, o'r castell Sant Angelo. Beth bynnag, fel yr oeddem yn ei ddweud, dim ond un o'r pontydd Rhufeinig niferus yn y Ddinas Dragwyddol ydyw. Rydym hefyd yn eich cynghori i weld y pont Cestius, Y Emilio, Y Fabricio ac, yn anad dim, yr Neronaidd, sy'n cysylltu'r Champ de Mars â'r Fatican ac sydd hefyd yn drawiadol.

Pont Tiberius

Pont Tiberius

Pont Tiberius

Teithiwn yn awr i ddinas Rimini i ddweud wrthych am Bont Tiberius, a gwblhawyd yn y ganrif XNUMXaf ar ôl Crist o dan fandad yr ymerawdwr sy'n rhoi ei enw iddi. Codwyd ef i achub y afon marequia gyda charreg o Istria, er ei bod yn ymddangos yn llymach na phontydd Rhufeinig eraill.

Mae ganddo bum bwa hanner cylch a dwy ffordd enwog o'r cyfnod wedi cychwyn ohoni: yr Emilia, a arweiniodd i Piacenza, a y popilia, a oedd yn mynd i Ravenna. Fel gyda dinasoedd eraill, nid y bont yw'r unig gofeb Rufeinig yn Rimini. Gallwch hefyd ymweld â'r amffitheatr, o'r ail ganrif ar ol Crist, a'r Bwa Augustus, a oedd â cherflun efydd ysblennydd o'r ymerawdwr hwn wedi'i ddinistrio'n anffodus.

Yn yr un modd, mae Rimini yn cynnig henebion gwych eraill i chi fel y Teml Malatesta, yr enw a roddwyd i'r eglwys gadeiriol am gael ei hailadeiladu gan Segismundo Malatesta, a'r castell daeargryn, dyddiedig i'r bymthegfed ganrif.

Pont Rufeinig Merida

Pont Rufeinig Mérida

Darn o bont Rufeinig Mérida

Rydym wedi dewis gorffen ein hadolygiad o'r pontydd Rhufeinig enwog yr un sydd wedi'u lleoli ynddynt Merida, dinas sydd â threftadaeth Ladin drawiadol. Nid yw'n llai na 790 metr o hyd ac mae ganddo 60 arcêd. Fe'i hadeiladwyd yn y ganrif XNUMXaf cyn Crist i groesi'r Afon Guadiana.

I roi syniad ichi o arbenigedd peirianyddol y Rhufeiniaid, byddwn yn dweud wrthych iddo gael ei adeiladu yn un o’r ardaloedd lle mae’r afon yn fwy bas. Mae hyd yn oed yn manteisio ar ynys naturiol ac mae'r gwaelod yn cynnwys diorites, a oedd yn cynnig sylfaen gadarn i'r adeilad.

Mae'r bont hon yn rhan o Ensemble Archeolegol Mérida, sy'n mwynhau'r categori Treftadaeth y Byd. Ymysg y rhyfeddodau sydd yn ei wneyd i fyny y mae y amffitheatr, Y syrcas, Y traphont ddŵr Los Milagros, Y teml Diana neu Bwa Trajan.

Ond, efallai, gem fawr y set yw'r Theatr Rufeinig, a adeiladwyd yn y flwyddyn 15 cyn Crist yn unol â safonau pensaernïol Vitruvian. Yn rhyfedd iawn, ni chafodd ei adennill hyd ddechrau'r ganrif ddiwethaf. Yn y cyfamser, roedd wedi'i orchuddio â daear. Fodd bynnag, heddiw, ar ôl cael ei sicrhau'n briodol, mae'n dal i gynnal y Gŵyl Theatr Glasurol o ddinas Mérida.

I gloi, rydym wedi dangos i chi rai o'r pontydd Rhufeinig enwog sy'n dal i sefyll. Rydym hefyd wedi dangos i chi henebion eraill y gallwch eu gweld yn y dinasoedd lle maent wedi'u lleoli. Fodd bynnag, mae pontydd eraill sy'n werth ymweld â nhw. Er enghraifft, hynny o Salamanca neu hynny o Cangas de Onis, heb adael Sbaen. Ac, y tu allan i'n gwlad, y yr Eurymenton yn yr hen ddinas Roegaidd Aspendos, y o mysis yn nhref Twrcaidd Adana neu'r gan Aquae Flaviae, yn y Chaves Portuguese. Onid yw'n anhygoel bod y rhyfeddodau hyn wedi goroesi ers cymaint o ganrifoedd?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)