Priflythrennau Asia

asia dyma'r cyfandir mwyaf poblog a mwyaf yn y byd. Mae'n gyfoethog, yn amrywiol o ran pobl, ieithoedd, tirweddau, crefyddau. Mae yna wledydd mor wahanol i'w gilydd ag Israel a Japan, Rwsia a Phacistan neu India a Korea. Ond heddiw byddwn yn siarad am ba rai, yn fy marn i, yw'r gorau priflythrennau Asia.

Rwy'n cyfeirio at ddinasoedd cosmopolitan Tokyo, Beijing, Taipei, Seoul a Singapore. Mae pob un yn cynnig ei hun, mae ganddo ei hanes, ei ddiwylliant, ei hynodrwydd. A wnaethon ni eu darganfod?

Beijing

Beijing neu Peking yw prifddinas Gweriniaeth Pobl Tsieina a hi yw'r brifddinas genedlaethol fwyaf poblog ar y blaned, gyda'i bron 21 miliwn. Mae yng ngogledd y wlad ac mae ganddo 16 o ardaloedd gwledig, maestrefol a threfol.

Dyma'r calon y wlad ar lefel wleidyddol a diwylliannol ac oherwydd ei faint mae'n wirioneddol megacity. Y tu ôl i Shanghai, hi yw'r ail ddinas fwyaf poblog ac ar ôl y chwyldro economaidd diwethaf mae'n gartref i bencadlys y cwmnïau Tsieineaidd pwysicaf ledled y byd.

Hefyd, Beijing Mae'n un o'r dinasoedd hynaf yn y byd, gyda mwy na thair mil o flynyddoedd o fodolaeth. Nid hi oedd yr unig brifddinas ymerodrol yn y wlad, ond roedd yn un o'r pwysicaf a'r gwydn. Mae bryniau o'i amgylch ac mae ei orffennol cain i'w weld heddiw yn temlau, palasau, parciau, gerddi a beddrodau. Amhosib anwybyddu'r Dinas Forbidden, y Palas Haf, y Beddrodau Ming, yr Wal Fawr neu Gamlas y Grand.

La UNESCO wedi datgan saith safle yn Beijing fel Treftadaeth y Byd (rhai yw'r rhai y soniasom amdanyn nhw o'r blaen), ond y tu hwnt i'r lleoedd ysblander hynny mae'r ddinas ei hun, gyda'i strydoedd a cymdogaethau traddodiadol, y cytiau, mae'n rhyfeddod.

Y tu hwnt i'w atyniadau i dwristiaid a'i foderniaeth bresennol, yn canolbwynt trafnidiaeth bwysicaf yng ngogledd y wlad. Mae ganddo drenau cyflym i ddinasoedd fel Shanghai, Guangzhou, Kowloon, Harbin, Mongolia Fewnol ac ati. Agorodd Gorsaf Reilffordd Beijing ym 1959 ond mae gorsafoedd eraill wedi'u hadeiladu yn ystod y degawdau canlynol, wrth i'r system reilffordd gael ei hehangu a'i moderneiddio. Mae metro hefyd, gyda 23 llinell a bron i 700 cilomedr o hyd.

Yn ogystal, mae priffyrdd a ffyrdd sy'n gadael y ddinas ac eraill sy'n symud y tu mewn. Mae'r ffyrdd hyn yn grwn, maen nhw'n mynd o amgylch y ddinas gan ystyried y Ddinas Forbidden fel ei chanol hi. Ac yn amlwg, yn y ddinas mae'r maes awyr rhyngwladol. Mae'n werth dweud hynny o 2013 Os ydych chi'n dod o wledydd fel Brasil, yr Ariannin, yr Undeb Ewropeaidd neu Japan, ymhlith eraill, caniateir i chi a Fisa 72 awr i ymweld â'r ddinas.

Tokio

A yw Prifddinas Japan, yn llythrennol, yw prifddinas neu ddinas y dwyrain, ac mae yng nghanol y dwyrain o ynys Honshu, yn rhanbarth Kanto. Ydy o canolfan wleidyddol, cymdeithasol, addysgol, ddiwylliannol ac economaidd y wlad.

Mae gan Tokyo boblogaeth o gwmpas 40 miliwn o bobl (Mae gan wlad fel yr Ariannin, er enghraifft, gyfanswm poblogaeth o 46 miliwn ac mae fil gwaith yn fwy helaeth), felly mae yna lawer o bobl mewn gofod bach.

Pentref pysgota o'r enw Edo ydoedd yn wreiddiol, ond daeth yn bwysig yn yr Oesoedd Canol, ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif. Am y ganrif ganlynol roedd yn ddinas a oedd o ran ei phoblogaeth eisoes wedi'i chymharu â dinasoedd yn Ewrop. Nid oedd hi bob amser yn brifddinas Japan, bu Kyoto am amser hir, Nara yr un peth, ond yn 1868 daeth yn brifddinas yn ddiffiniol.

Tokio dioddefodd ddaeargryn mawr ym 1923 ac yna y Bomiau'r Ail Ryfel Byd. Dechreuodd ei newid a'i dwf mawr yn y 50au, law yn llaw ag adferiad economaidd y genedl.

Nid yw Tokyo wedi bod yn brin o ddigwyddiadau chwaraeon rhyngwladol fel y Gemau Olympaidd (er y bydd Gemau Olympaidd 2020 yn cael eu hanghofio), ac er nad oes ganddo drysorau pensaernïol gwych sydd wedi goroesi cymaint o gyflafan, y gwir yw mai ei foderniaeth yw ei hatyniad gorau.

Peidiwch ag anghofio ymweld â'r Twr Tokyo, y Tokyo Skytree, strydoedd Shibuya, ceinder Ginza, Roppongi Hills ...

Seoul

A yw prifddinas De Korea a'r ddinas fwyaf yn y wlad hon. Mae ganddo boblogaeth o bron 20 miliwn o bobl ac mae ganddo economi gref iawn. Dyma bencadlys cwmnïau fel LG, Samsung, Hyundai ...

Mae gan Seoul hanes gyda sawl pennod drist ers hynny goresgynnodd y Siapaneaid y wlad a gwnaethant ei atodi i'w ymerodraeth ym 1910. Yna cafodd ei gorllewinoli, dymchwelwyd sawl adeilad, a waliau, a dim ond ar ddiwedd y rhyfel y cyrhaeddodd yr Americanwyr i'w ryddhau. Yn 1945 enwyd y ddinas yn Seoul, er na fyddai ei bywyd yn dawel oherwydd yn y 50au roedd y Rhyfel Corea.

Ar ei hôl, ar ôl yr ymladd rhwng De Koreans ac Americanwyr yn erbyn Gogledd Koreans a Sofietiaid, dioddefodd y ddinas lawer o ddifrod. Gwaethygwyd y dinistr gan lifogydd ffoaduriaid, felly enillodd boblogaeth yn gyflym iawn. Dechreuodd ei dwf trefol ac economaidd yn y 60au. Heddiw Mae 20% o gyfanswm y boblogaeth yn byw yma o Dde Korea.

Mae'n ddinas gyda gaeafau oer a hafau crasboeth. Fe'i rhennir yn 25 gu, ardaloedd, o wahanol feintiau. Un yw'r Gangnam enwog a glywsom ar y pop Corea hwnnw ychydig flynyddoedd yn ôl. Yna mae gan Seoul ddwysedd poblogaeth sydd ddwywaith dwysedd Efrog Newydd.

Mae ganddo safleoedd hanesyddol i ymweld â nhw, y sector rhwng De Korea a Gogledd Corea, y Parth Demilitarized enwog, amgueddfeydd, adeiladau traddodiadol, cymdogaethau hardd a llawer o fywyd nos.

Singapore

Mae'n wlad ac ar yr un pryd yn brifddinas. Mae'n wladwriaeth ynys, dinas-wladwriaeth sydd yn Ne-ddwyrain Asia. Mae'n brif ynys ac mae ganddi oddeutu 63 o ynysoedd neu ynysoedd llai felly maen nhw'n adio i'r wyneb.

Mae llawer o bobl yn byw yma ac mae'n gyrchfan amlddiwylliannol sydd wedi pedair iaith swyddogol: Maleieg, Saesneg, Mandarin Tsieineaidd a Tamil. Sefydlwyd Singapore Modern ym 1819, fel rhan fasnachol o'r Ymerodraeth Brydeinig ar y pryd. Yn yr Ail Ryfel Byd roedd y Japaneaid yn byw ynddo, yna daeth yn ôl i reolaeth Lloegr ac yn olaf enillodd ei hunan-feistrolaeth ym 1959, yn y broses dadwaddoliad Asiaidd ar ôl y rhyfel.

Er gwaethaf ei bwyntiau negyddol, diffyg tir, adnoddau naturiol, daeth yn un o'r Pedwar Teigr Asiaidd ac felly fe ddatblygodd ar gyflymder ysgafn. Mae ei system lywodraethu yn seneddol unochrog ac mae'r llywodraeth yn rheoli popeth cryn dipyn. Mae plaid sengl wedi dyfarnu tynged Singapore am byth.

Wrth gwrs, mae'n gymdeithas geidwadol iawn. Mae rhyw o'r un rhyw yn anghyfreithlon, O leiaf am y tro. Mae yna lawer o filiwnyddion hefyd, cyfradd ddiweithdra isel ac ers cryn amser bellach mae yna lawer o dwristiaeth hefyd. Mewn gwirionedd, y ddinas yw'r bumed ddinas yr ymwelir â hi fwyaf yn y byd a'r ail yn rhanbarth Asia a'r Môr Tawel.

Taipei

A yw prifddinas Taiwan neu Weriniaeth Tsieina. Mae i'r gogledd o'r ynys ac mae ganddo a poblogaeth fras o ddwy filiwn neu fwy o bobl, gan gyfrif yr ardal fetropolitan. Mewn gwirionedd, mae'r enw'n cyfeirio at y set gyfan hon.

Yn amlwg, mae'n y calon wleidyddol, economaidd a diwylliannol y wlad ac un o ddinasoedd pwysicaf Asia. Mae popeth yn mynd trwy Taipei a'i feysydd awyr a'i systemau rheilffordd. Yn ogystal, mae ganddo sawl cystrawen boblogaidd, sy'n enwog naill ai'n bensaernïol neu'n ddiwylliannol, fel adeilad enwog Taipei 101 neu Gofeb Chiang Kai-shek.

Ond hefyd Mae gan Taipei farchnadoedd, mae ganddo amgueddfeydd, strydoedd, sgwariau, parciau. A hanes, yn naturiol. Mae wedi bod yn gysylltiedig â China erioed, mewn gwirionedd heddiw mae Gweriniaeth Pobl Tsieina yn parhau i hawlio'r ynys fel un ei hun, ond hefyd meddiannwyd ef gan y Japaneaid ym 1895. Ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, dychwelodd China i'w reoli, ond ar ôl rhyfel cartref Tsieineaidd yr enillodd y comiwnyddion ynddo, bu'n rhaid i'r cenedlaetholwyr ymfudo o'r tir mawr a gwneud hynny i Taiwan.

Y wlad wedi cael coups ac unbenaethau ac argyfyngau economaidd gorfododd hynny ei thrigolion i ffoi i gyrchfannau eraill. Yn waeth, yn y '90au dechreuodd oes wleidyddol arall ac er 1996 mae sawl plaid ac etholiad cenedlaethol.

Mae gan Taipei a hinsawdd drofannol llaith felly gwell dianc rhag yr hafau sy'n annioddefol. Mae wedi ei amgylchynu gan fynyddoedd ac mae ganddo afonydd a thwristiaeth yn arbennig yn ymweld â'r Cofeb Chiang Kai- Shek, yr un a sefydlodd Taiwan ar ôl colli'r rhyfel cartref, y Neuadd Gyngerdd Genedlaethol, y theatr genedlaethol, ei themlau amrywiol, a gwyliau diwylliannol, y Sgwâr Rhyddid, yr Amgueddfa Genedlaethol, yr hynaf yn y wlad ac a sefydlwyd gan y Japaneaid ...

Taipei 101 yw skyscraper blaenllaw Taipei. Cafodd ei urddo yn 2004 a hwn oedd y talaf yn y byd ers cryn amser nes i'r Burj Khalifa gael ei adeiladu. Cael 509 metr o uchder ac ar ddiwedd y flwyddyn mae tân gwyllt yn dipyn o olygfa.

Rwyf wedi dewis y rhain dros brifddinasoedd eraill yn Asia oherwydd mai rhan y cyfandir hwn yr wyf yn ei hoffi fwyaf. Nid oes unrhyw beth fel teithio yma i deimlo'n bell o'n diwylliant a'n credoau. Ac fel maen nhw'n dweud, mae anwybodaeth yn cael ei wella trwy ddarllen ac mae hiliaeth yn cael ei wella trwy deithio.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*