Profion cofleidiol sy'n ofynnol gan wledydd

Gwybod y Profi covid sy'n ofynnol yn ôl gwlad wedi dod yn wybodaeth hanfodol ar ôl blwyddyn o bandemig. Mae gennych ddiddordeb mewn cael y wybodaeth ddiweddaraf amdanynt, yn enwedig os oes rhaid teithio'n aml ar gyfer busnes neu i ymweld â pherthnasau.

Oherwydd bod gan bob gwlad gyfradd wahanol o heintio gan y clefyd ers hynny mae brechlynnau'n mynd yn araf, ni ellid sefydlu patrwm cyffredin ar y gofynion angenrheidiol i deithio. Ni fu hyd yn oed yn bosibl rhoi hyn ar waith yn y Yr Undeb Ewropeaidd, y mae eu gwladwriaethau hefyd yn wahanol yn yr angen neu beidio â gwneud profion i ymweld â'u priod diriogaethau. Ar gyfer hyn i gyd, rydyn ni'n mynd i adolygu'r profion Covid angenrheidiol yn ôl gwlad.

Profion cofleidiol sy'n ofynnol yn ôl gwlad: o'r hanfodol i'r rhai a argymhellir

Byddwn yn cychwyn ein hadolygiad gyda'r Undeb Ewropeaidd ei hun, gan fod y cenhedloedd sy'n ei ffurfio ymhlith y rhai yr ymwelir â hwy fwyaf. Yna, byddwn yn dadansoddi'r sefyllfa mewn rhannau eraill o'r byd, yn enwedig yn y gwledydd sy'n derbyn y nifer uchaf o deithwyr.

Profi covid yn yr Undeb Ewropeaidd

Mae gan daleithiau'r Undeb Ewropeaidd rai gofynion eithaf llym wrth dderbyn ymwelwyr. Mae ehangiad cryf y pandemig yn eu tiriogaethau yn ei gynghori fel hyn. Mewn gwirionedd, yn ychwanegol at y profion cyfatebol neu'r profion PCR, maent fel arfer yn gofyn am ddogfennau eraill. Yn y dyfodol agos, mae hefyd yn cael ei ystyried i weithredu a Pasbort Covid. Gawn ni weld y rheolau yn ôl gwlad.

Yr Almaen

Ystyriwch Sbaen ardal risg uchel. Felly, mae ei fesuriadau yn o'r llymaf. Os ydych chi'n teithio o'n gwlad, bydd yn rhaid i chi gyflwyno PCR negyddol a gynhaliwyd 48 awr cyn cyrraedd. Yn ogystal, bydd yn rhaid i chi gofrestru mewn a cofnod digidol ac, unwaith yn y wlad, arbed a Cwarantîn 10 diwrnod sy'n cael eu gostwng i 5 os ydych chi'n cyflwyno prawf Covid negyddol.

Gwlad Belg

Nid yw'n caniatáu hedfan o Sbaen ar hyn o bryd. Os gwnewch hynny o wlad arall, bydd yn rhaid ichi gyflwyno PCR negyddol a gynhaliwyd hyd at 72 awr cyn ichi gyrraedd. Yn yr un modd, rhaid i chi wneud a affidafid electronig nad ydych yn dioddef o'r afiechyd ac yn llenwi a Lleoliad Teithwyr. Yn olaf, byddant yn mynnu a Cwarantîn 7 diwrnod.

Cycler thermol

Cycler thermol neu beiriant PCR

Ffrainc

Mae ein cymdogion yn caniatáu inni ddod i mewn i'w gwlad, ond bydd yn rhaid i chi hefyd gyflwyno PCR negyddol gydag oedran uchaf o 72 awr a gorchuddio a datganiad cywir nad oes gennych Covid. Yn yr un modd, rhag ofn y byddwch chi'n cyflwyno symptomau ar y ffordd neu ar ôl cyrraedd, bydd yn rhaid i chi gyfyngu eu hunain.

Yr Eidal

Roedd yn un o'r gwledydd a ddioddefodd ffrewyll y clefyd gyntaf ac mae hefyd yn caniatáu mynediad i Sbaenwyr. Ond, os ydych chi am ymweld â rhyfeddodau fel Roma o FlorenceRhaid i chi hefyd gyflwyno PCR negyddol a wnaed ar y mwyaf 48 awr cyn teithio a bydd yn rhaid i chi lenwi affidafid cyn cychwyn ar y daith. Hefyd, os oes gennych symptomau, bydd yn rhaid i chi ynysu'ch hun.

Yr Iseldiroedd, ymhlith y llymaf o ran profion Covid sy'n ofynnol gan wledydd

Fel y dywedwn wrthych, ymhlith y cenhedloedd sy'n caniatáu teithio o Sbaen, dyma un o'r llymaf o ran gofynion. Oherwydd eu bod yn gofyn i chi am brawf PCR hyd at 72 awr oed, yn ogystal â llenwi a ffurflen sgrinio meddygol ar y ffordd allan ac ar y ffordd yn ôl a gofynion eraill.

Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw symptomau er gwaethaf hyn i gyd, byddant yn eich atal rhag dod i mewn i'r wlad. Ac, os caiff ei sbarduno pan fyddwch wedi cyrraedd, bydd yn rhaid ichi arbed Cwarantîn 10 diwrnod.

Portiwgal

Gallwch hefyd deithio i'n cymydog gorllewinol os dymunwch, ond gyda chyfyngiadau amrywiol. Rhaid i chi gyflwyno PCR negyddol a'i gynnal yn y 72 awr cyn i chi ddod i mewn i'r wlad.

Rhaid i chi hefyd gwmpasu a cerdyn lleoliad teithwyr Ac, os yw Sbaen ar lefelau o fwy na 500 o achosion fesul 100 o drigolion (nad yw hynny'n wir ar hyn o bryd), rhaid i chi arbed a Cwarantîn 14 diwrnod. Ar y llaw arall, os ewch chi i Madeira o Azores, byddant hefyd yn gofyn ichi lenwi a holiadur epidemiolegol.

Brechlyn ar gyfer covid

Mae person yn derbyn y brechlyn Covid

Profion cofleidiol sy'n ofynnol gan wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd

Rydym yn dod o hyd i fwy o amrywiaeth o alwadau mewn cenhedloedd nad ydynt yn perthyn i'r gofod Ewropeaidd cyffredin. Mewn rhai gwledydd nid oes angen prawf, ond byddwn yn rhoi’r rheini o’r neilltu. Dewch i ni weld pa rai sydd angen rhyw fath o ofyniad.

Y Deyrnas Unedig

Dechreuwn gyda'r wladwriaeth sydd newydd adael yr Undeb Ewropeaidd ac sydd ag un o'r cyfraddau brechu uchaf yn y byd. Gallwch ymweld ag ef os dymunwch, ond bydd yn rhaid i chi lenwi a ffurflen lleoliad teithwyr ar ôl ichi gyrraedd. Yn ogystal, yn dibynnu ar yr eiliad epidemiolegol y mae, efallai y bydd angen i chi wneud a Cwarantîn 10 diwrnod.

Rwsia

Yn y wlad hon, hefyd, mae brechu wedi datblygu llawer. Fodd bynnag, ddim yn caniatáu mynediad teithwyr o Sbaen. Ar y llaw arall, os byddwch chi'n cyrraedd o le arall, byddwch chi'n gallu dod i mewn i'r wlad, ond bydd yn rhaid i chi gyflwyno PCR negyddol a wnaed 72 awr cyn ichi gyrraedd neu ar ddyddiad sy'n agosach ato.

Y Swistir, un arall o'r rhai mwyaf heriol o ran profion Covid sy'n ofynnol gan wledydd

Mae gwlad y Swistir yng nghanol yr Hen Gyfandir ac, er nad yw'n perthyn i'r Undeb Ewropeaidd, mae'n rhan o Ardal Schengen. Fe wnaeth y cytundeb hwn ddileu ei ffiniau allanol, fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae'r Swistir yn gyfyngol iawn o ran derbyn teithwyr.

Gallwch fynd iddo, ond rhaid i chi gyflwyno PCR negyddol a gynhaliwyd 72 awr cyn cyrraedd. Unwaith y byddwch chi yno, bydd yn rhaid i chi wneud a Cwarantîn 10 diwrnod Gellir lleihau hynny i 7 rhag ofn y cewch PCR arall. Hefyd, mae'n rhaid i chi gwblhau a cerdyn olrhain cyswllt.

Tsieina

Mae'r wlad y daeth y pandemig ohoni hefyd yn gyfyngol iawn o ran derbyn ymwelwyr. Os ydych chi am deithio i China, bydd angen i chi gyflwyno PCR ac a IGM (canfod imiwnoglobwlin) negyddol wedi'i wneud 48 awr cyn ichi gyrraedd. Yn ogystal, mae'n rhaid eu bod wedi'u cynnal gan labordy yn yr gwynwr a ddarperir gan lysgenhadaeth y wlad.

Dim ond yr un hon, bydd yn rhaid iddo roi a tarjeta a phan gyrhaeddwch China, bydd yn rhaid i chi wneud hynny ailadrodd PCR a llenwi a ffurf iechyd. Rhag ofn bod yr un cyntaf yn bositif, bydd yn rhaid i chi basio a Cwarantîn 14 diwrnod.

Prawf Covid-19

Prawf Covid-19

Unol Daleithiau

Mae gwlad Gogledd America yn gwahardd mynediad i'w thiriogaeth i deithwyr sydd wedi mynd heibio y 14 diwrnod cyn i chi gyrraedd Sbaen. Os ydych chi'n teithio o genedl arall, bydd yn rhaid i chi gwmpasu a ffurflen wybodaeth a hefyd a datganiad iechyd cyn gadael. Yn ychwanegol, mae gan bob gwladwriaeth ei chyfyngiadau ei hun.

Moroco

Ein cymydog i'r de wedi atal hediadau o Sbaen. Rhag ofn i chi gyrraedd o wlad arall, bydd yn rhaid i chi gyflwyno PCR negyddol hyd at 72 awr cyn y daith. Yn ogystal, rhaid ei ysgrifennu yn Ffrangeg, Saesneg neu Arabeg. Yn olaf, pan gyrhaeddwch, byddant yn gofyn am eich cerdyn iechyd teithwyr.

Awstralia

Er ei fod yn ein gwrthgodau, efallai y bydd angen i chi neu eisiau teithio i Awstralia. Yn yr achos hwnnw, byddwn yn dweud hynny wrthych nid yw wedi'i awdurdodi o Sbaen. Os byddwch chi'n gadael o genedl arall, byddan nhw'n gofyn i chi am un datganiad teithio a gellir eich gorfodi i basio a Cwarantîn 14 diwrnod.

Brasil

Er gwaethaf ei bod yn un o'r gwledydd sy'n cael eu taro galetaf gan y pandemig, mae Brasil yn caniatáu ichi deithio o Sbaen. Fodd bynnag, rhaid i chi gyflwyno PCR negyddol a gynhaliwyd hyd at 72 awr cyn eich taith a llenwi a ffurf iechyd.

Mecsico

Os ydym yn siarad am y profion Covid angenrheidiol gan wledydd, Mecsico yw un o'r rhai lleiaf heriol. I deithio yno, dim ond yr alwad y bydd yn rhaid i chi ei gwmpasu Holiadur adnabod ffactor risg mewn teithwyr ar ôl ichi gyrraedd.

Cuba

Mae cenedl y Caribî, sydd mor hanesyddol gysylltiedig â Sbaen, yn caniatáu ichi fynd i mewn os ydych chi'n dod o'n gwlad. Fodd bynnag, mae'n eithaf heriol o ran gofynion. Bydd yn rhaid i chi gyflwyno PCR wedi'i wneud 72 awr cyn teithio.

Ar ôl ichi gyrraedd, rhaid i chi lenwi a datganiad iechyd ac mae'n bosibl y gwnânt hynny PCR arall. Yn ogystal, mae'n rhaid i chi dalu a cyfradd 30 doler yr UD ac, os yw'r PCR diwethaf a nodwyd yn gadarnhaol, fe'ch gorfodir i gydymffurfio unigedd.

Yr Ariannin

Mae'r wlad hon hefyd wedi cael ei tharo'n wael gan y pandemig. Mewn gwirionedd, am y foment gwaharddir teithio o Sbaen. Os gwnewch hynny o wlad arall, bydd yn rhaid ichi gyflwyno PCR negyddol gyda hyd at 72 awr a llofnodi a affidafid iechyd. Yn olaf, rhaid i chi gyfrannu prawf bod gennych yswiriant mae hynny'n cwmpasu'r costau iechyd posibl a achosir gan Covid rhag ofn y byddwch chi'n datblygu'r afiechyd.

Canolfan Covid-19

Canolfan ganfod Covid-19 yn Seland Newydd

Japan

Roedd yn un o'r cenhedloedd cyntaf, ar ôl China, i gael ei heffeithio gan y pandemig. Efallai mai dyna pam ei fod yn llym iawn wrth dderbyn teithwyr o wledydd eraill. Yn achos y rhai o Sbaen, nid ydynt yn caniatáu mynediad os ydynt wedi treulio'r 14 diwrnod diwethaf yn ein gwlad.

India

Mae hediadau o Sbaen wedi’u hatal, o leiaf, tan 30 Ebrill. Os ydych chi'n teithio o wlad arall, bydd yn rhaid i chi gyflwyno PCR negyddol yn Saesneg a gwneud hyd at 72 awr cyn i chi gyrraedd. Hefyd, efallai y cewch eich gorfodi i gynilo Cwarantîn 14 diwrnod.

Peru

Hefyd mae gan wlad yr Andes gwaharddir hediadau o Sbaen, o leiaf tan ganol mis Ebrill. Os byddwch chi'n cyrraedd o le arall, bydd yn rhaid i chi gyflwyno PCR negyddol a wnaed 72 awr cyn y daith. Bydd angen i chi uwchlwytho a hefyd adroddiad negyddol a gorchudd a affidafid iechyd hefyd trwy gydol y 72 awr cyn i chi hedfan i mewn y ddolen hon.

I gloi, rydym wedi gwneud adolygiad o'r Profion cofleidiol sy'n ofynnol gan wledydd. Fel y gallwch weld, os ydych chi am fynd ar daith, byddwch chi'n destun llawer o gyfyngiadau. Ac nid yw hyn yn mynd i wella nes bod y brechiad yn enfawr. Ond o leiaf gallwch chi barhau i deithio, nad yw'n beth bach.

 

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*