Pum rheswm i ymweld â'r Delta Ebro

Genau yr Ebro

rydym yn mynd i gynnig pum rheswm i ymweld â delta Ebro, un o'r lleoedd harddaf ar arfordir Tarragona. Wrth geg yr afon hon, sef y fwyaf yn Sbaen, mae gwaddodion yn cronni o'r ddau cadwyn o fynyddoedd Cantabriaidd fel o'r Pyrenees a system Iberia.

Maent wedi ffurfio ardal o fwy na thri chant cilomedr sgwâr sy'n treiddio bron i ddau ar hugain i Fôr y Canoldir, gan greu ecosystemau gwahanol, pob un o'r rhain. gwerth ecolegol enfawr. Mewn gwirionedd, yn ôl maint, dyma'r trydydd yn y basn morol hwnnw ar ôl hynny yr un o'r Nîl y y rhône. Dyma hefyd y gwlyptir mwyaf yn Catalonia ac un o'r hynaf Ewrop, yn ail yn unig i eiddo y Camargue yn Ffrainc y Donana's, yr un modd, yn Sbaen. Ar gyfer hyn i gyd, rydyn ni'n mynd i roi pum rheswm i chi ymweld â'r Ebro delta.

Am ei werth ecolegol anfesuradwy

Yr Enchanted

Morlyn Encanyssada

Ar ôl popeth yr ydym newydd ei esbonio i chi, byddwch yn deall gwerth ecolegol mawr y delta Ebro.Yn 1962 fe'i dosbarthwyd eisoes fel ardal o bwysigrwydd rhyngwladol mwyaf ymhlith gwlyptiroedd Ewro-Affricanaidd. Ugain mlynedd yn ddiweddarach, daeth y Cyngor Ewrop ei ddatgan ardal o bwysigrwydd Ewropeaidd gan lystyfiant eu hamgylcheddau hallt. Ac yn 1987 cafodd ei gydnabod yn Ardal Amddiffyn Arbennig ar gyfer Adar.

Ond nid yw'r gydnabyddiaeth sy'n dangos i ni ei bwysigrwydd amgylcheddol enfawr yn gorffen yn y fan honno. Yn 1993, ychwanegwyd at y Confensiwn Ramsar ac, dair blynedd yn ddiweddarach, cafodd y Siarter Ewropeaidd ar gyfer Twristiaeth Gynaliadwy. Fe'i rhestrir hefyd fel Parc naturiol ac yn olaf, eisoes yn 2013, cyhoeddwyd ei ecosystemau Môr y Canoldir Gwarchodfa Naturiol y Biosffer.

O ran yr olaf, mae gan y delta Ebro dri yn bennaf. Un ohonyn nhw yw'r coedwig glan yr afon, gyda'i lystyfiant nodweddiadol wedi'i ffurfio gan rodfeydd, llwyni gwern a choed tamarisg. Gallwch ddod o hyd iddo, er enghraifft, yn y ynys buddha, sydd wedi'i leoli yn rhan ddwyreiniol y delta. Gyda'i filoedd o hectarau, dyma'r fwyaf yng Nghatalwnia i gyd.

Yr ail yw'r un sy'n cynnwys ei ardaloedd lled hallt, hynny yw, lagynau gyda gwelyau cyrs a gwelyau cyrs. Rhyngddynt, Las Ollas, Camlas Viejo, Alfacada, Platjola ac Encanyssada. Yn olaf, mae'r drydedd uned dirwedd yn cynnwys symud twyni. Dyma hefyd y mwyaf sensitif yn yr ardal oherwydd ei fod yn dibynnu ar ei agosrwydd at y môr, y gwyntoedd a gweithredoedd dynol. Felly, mae angen amddiffyniad arbennig. Maent yn ardaloedd y mae llystyfiant yn galw psamoffilia sy'n addasu i'r arwynebau hyn. Mae planhigion fel hallt a chrafanc y gath hefyd yn ffynnu.

Ar y llaw arall, fel yr ydym wedi dweud wrthych, mae'r Ebro delta yn faes pwysig iawn i adar. Mae ganddo bron i gant o rywogaethau sy'n byw ynddo. Ond, yn gyfan gwbl, gan gyfrif y rhai sy'n cyrraedd yn eu mudo, gallwch weld yn y delta a tri chant chwe deg ymhlith y saif y fflamingos.

Am ei draethau hardd

Traeth Trabucador

Traeth Trabucador, un o'r rhesymau i ymweld â'r Ebro delta

Un arall o'r pum rheswm dros ymweld â'r Ebro delta yw ei draethau hardd. Efallai mai'r enwocaf a mwyaf trawiadol yw sef y Trabucador. Mae'n fraich enfawr o dywod sy'n gwahanu Môr y Canoldir oddi wrth tu mewn arall sy'n ffurfio'r Bae Alfaques. Mae'n sefyll allan am ei thywod euraidd a'i dyfroedd tawel. Ond, yn anad dim, mae'n cynnig hyfryd i chi machlud. Hefyd, oherwydd ei fod yn agos at y Morlyn y Tancada, yn eich galluogi i weld nifer o rywogaethau o adar.

Mae hefyd yn ysblennydd traeth Punta del Fangar. Oherwydd ei ddimensiynau, mae'n debyg i anialwch yng nghanol y dyfroedd ac yn parhau i fod yn eithaf gwyllt. Fodd bynnag, mae'n drefol traeth Ruimar, sydd â llwybrau cerdded trwy ei dwyni hardd a'r holl wasanaethau. Mae hefyd wedi'i leoli wrth ymyl y Morlyn El Garxal.

Mae hefyd yn cynnig gwasanaethau amrywiol Traeth Arenal, sy'n agos iawn at Blister a'i ran harddaf yw yr un sydd nesaf i'r lagŵn Bassa de les Olles. O'i ran, yr un o'r Delights mewn i San Carlos de la Rápita ac yn dal y faner las. Yn ogystal, mae'n cael ei baratoi ar gyfer pobl â symudedd cyfyngedig i gael mynediad ato.

Oherwydd ei weithgareddau a'i gwibdeithiau, y trydydd o'r pum rheswm dros ymweld â delta Ebro

Ty Chwip

Casa de Fusta, amgueddfa adaregol ddilys

Mae yna lawer o weithgareddau y gallwch chi eu gwneud yn y delta Ebro, ac mae'r rhan fwyaf o'i draethau yn cynnig y posibilrwydd i chi rhent caiacau a chychod hamdden eraill. Hefyd, gallwch chi rhentu beiciau mewn trefi fel Tref Delta. Dyma un o'r ffyrdd gorau o fynd o gwmpas yr ardal, oherwydd nad yw'n llygru ac oherwydd y nifer o lwybrau y gallwch eu cymryd. Yn ogystal, mae gennych yr opsiwn i ddewis beiciau modur pedair olwyn. Fodd bynnag, gallwch hefyd rentu a cwch i hongian allan i fynd ar daith o amgylch y delta. Hwn oedd y dull traddodiadol o gludo yn yr ardal ac, fel y mae'r enw'n awgrymu, cwch tywys gyda rhwyf hir neu ddraenog ydoedd.

Gweithgaredd cyffredin iawn arall yn yr ardal yw'r gwylio adar. Mae yna sawl cwmni sy'n cynnig y math hwn o wibdaith i chi, hyd yn oed gydag adrodd straeon i blant. Ond, os ydych chi eisiau iddyn nhw fwynhau llawer, gallwch chi fynd â nhw i'r Parc Deffro Deltebre, lle gallwch chi fwynhau'r gamp ddŵr hon.

Wrth gwrs, efallai bod yn well gennych chi dawelwch mordaith delta. Hefyd yn yr achos hwn mae gennych nifer o opsiynau. Fel enghraifft, byddwn yn sôn am yr un sy'n mynd â chi am y deng milltir olaf i'r geg. Fe'i gwneir mewn cychod agored gyda chynhwysedd i tua chant o bobl ac mae'n para tua naw deg munud.

Ar y llaw arall, mae gennych chi sawl un amgueddfeydd a chanolfannau ymwelwyr yn ardaloedd y delta a fydd yn caniatáu ichi ddod i adnabod y rhyfeddod naturiol hwn yn well. Yn eu plith, byddwn yn sôn am y Ecoamgueddfa Deltebre; Monatur Delta, sydd hefyd yn trefnu gweithgareddau hamdden ac addysgol; ef gardd fotaneg ecoherbes neu'r amgueddfa reis Molí de Rafelet, lle gallwch chi ddysgu sut mae'n cael ei drin mewn ffordd grefftus yn nyfroedd y delta. Ond, os ydych chi'n hoffi adareg, y lle iawn i chi yw'r amgueddfa Ty Chwip, sydd hefyd â golygfan i weld yr adar.

Am ei threfi hardd

Pont Amposta

Pont grog Amposta

Un arall o'r pum rheswm dros ymweld â delta Ebro yr ydym yn dangos i chi yw ei leoliadau gwych. Byddwn yn dechrau drwy siarad am Ampost, sef y mwyaf poblog. Ynddi hi mae'n rhaid i chi ei gweld castell o'r drydedd ganrif ar ddeg a'r Tyrau La Carrova a San Juan. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gweld eglwysi fel rhai La Asunción a San José. Ond, yn anad dim, symbol mawr Amposta yw ei pont grog, rhyfeddod peirianneg a adeiladwyd rhwng 1915 a 1921 gan José Eugenio Ribera.

Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld San Carlos de la Rápita. Mae llawer o'i bensaernïaeth yn neoglasurol o amser Siarl III. Dyma achos y Plaza del Mercado, Los Porches, y Glorieta a ffynnon Las Alamedas. Dylech hefyd ymweld â'r twr gwardiola, sy'n dyddio o'r XNUMXfed ganrif ac yn cael ei goroni gan gerflun o'r Galon Gysegredig.

O'i ran, yn deltebre mae gennych ddwy o’r amgueddfeydd y cyfeiriasom atynt o’r blaen: yr un rhyngweithiol a modern yn Ebre Terra a'r mwyaf clasurol Molí de Rafelet. yn Blister ni allwch golli taith gerdded trwy ei phorthladd swynol ac i mewn Sant Jaume d'Aging gallwch ymweld â'r Canolfan Ddehongli Las Barracas, gyda nifer o dai traddodiadol yn yr ardal. Yn olaf, Tref Delta Mae'n sefyll allan am ei llwybr o olygfannau Encanyssada ac am weddillion tŵr San Juan.

I fwynhau ei gastronomeg

Pastissets

Pastissets o'r Ebro delta

Rydyn ni'n gorffen y pum rheswm dros ymweld â'r Ebro delta rydyn ni'n eu cynnig trwy siarad am ei gastronomeg cain. Sut y gallai fod fel arall, ei brif sylfaen yw y reis lleol. Gallwch chi ei fwynhau mewn gwahanol baratoadau. Er enghraifft, arddull bwyd môr, gyda llysiau, yn yr un modd, o'r delta, du, wedi'u plicio neu gyda chranc glas. Cyrhaeddodd yr olaf yr Ebro ychydig yn ôl fel rhywogaeth ymledol, ond mae wedi dod yn un o hoff gynhwysion ei fwyd.

O ran cig, y mwyaf a fwyteir, yn rhyfedd, yr hwyaden un. Mae hefyd yn cael ei baratoi gyda reis, er ei fod hefyd wedi'i goginio pobi neu magret. Ar y llaw arall, nid oes prinder pysgod cregyn rhagorol yn y delta fel cregyn gleision, corgimychiaid, wystrys neu y gali brodorol. Ac, o ran pysgod, mae'n cael ei fwyta llawer Llysywen del Ebro, yr hwn a wneir mwg, mewn suc neu fel xapadillo llysywod. Ond fe'i defnyddir yn eang hefyd tiwna bluefin o Ametlla de Mar, gwadn a maelgi.

Os, ar y llaw arall, mae'n well gennych selsig, rydym yn argymell y mwyaf nodweddiadol: y pwdin du reis. Ac, fel samplau o'u melysion, gallwch chi flasu gwahanol fathau o cocos, ond hefyd o pastissets. O ran y cydoddef, mae'n gwins wedi'i wneud yn yr ardal a gallwch chi hefyd flasu corquiñoles almon neu pistasio neu flasus caws colfran gyda mêl Perelló (enwog iawn hefyd). Yn olaf, gallwch chi orffen eich pryd gyda gwydraid o gwirod reis.

I gloi, rydym wedi rhoi ichi pum rheswm i ymweld â delta Ebro, ond y mae llawer o rai eraill. Er enghraifft, eich tywydd ardderchog, gyda thymheredd bob amser yn gymedrol. Ond hefyd ei gwestai niferus a thai gwledig sy'n gwarantu arhosiad dymunol i chi neu, yn olaf, ei drigolion croesawgar, bob amser yn barod i wneud ichi deimlo'n gyfforddus. Hyn i gyd heb sôn am agosrwydd y hanesyddol a'r anferthol pentref o Tortosa, sydd prin ddeunaw cilomedr i ffwrdd. Meiddio gwybod y rhyfeddod naturiol hwn.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*