7 pryd nodweddiadol o Fecsico y mae'n rhaid i chi roi cynnig arnyn nhw

7 pryd nodweddiadol o Fecsico

Yn gyntaf oll, mae siarad am fwyd Mecsicanaidd yn siarad am gastronomeg sydd wedi'i ddosbarthu fel Treftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol y Ddynoliaeth gan UNESCO. Bydd yr amgylchiad hwn yn rhoi syniad i chi o bwysigrwydd a chyfoeth Mecsico o ran ei seigiau a pham rydyn ni'n dod â'r detholiad hwn o 7 pryd Mecsicanaidd nodweddiadol na allwch eu colli.

Mewn gwirionedd, rydym yn wynebu un o'r bwydydd mwyaf amrywiol yn y byd, o ran ei gynhwysion ac o ran amrywiaeth ei seigiau. Gallem ddweud bod gan bob gwladwriaeth a hyd yn oed pob dinas ei chegin ei hun. Fodd bynnag, rydyn ni'n mynd i siarad â chi am fwyd nodweddiadol Mecsico mewn ystyr gyffredinol, hynny yw, o'r rheini ryseitiau sy'n gyffredin i'r wlad gyfan.

Bwyd nodweddiadol Mecsico: Ychydig o hanes

Mae gastronomeg Mecsicanaidd cyfredol yn ganlyniad i'r synthesis o'r swbstrad cyn-Columbiaidd ac etifeddiaeth Sbaen. Ychwanegwyd dylanwadau Affrica, Asiaidd, y Dwyrain Canol a hyd yn oed Ffrainc at hyn. O'r byd cyn-Sbaenaidd mae wedi cymryd llawer o'i gynhwysion. Er enghraifft, corn, chili, ffa, tomato, afocado a nifer o sbeisys fel y papalo, yr epazote neu'r ddeilen sanctaidd.

Ond ymunodd rhai o Ewrop fel gwenith, reis, coffi a hefyd perlysiau aromatig fel deilen bae, cwmin, oregano, gwaywffon neu goriander. Daethant hyd yn oed gyda'r Sbaenwyr cigoedd fel porc neu gyw iâr y ffrwythau fel oren, lemwn neu fanana.

Fel y dywedasom wrthych, canlyniad hyn i gyd yw bwyd a farciwyd gan yr amrywiaeth rhwng y gwahanol daleithiau sy'n rhan o wlad Aztec. Nid yr un peth yw siarad am gastronomeg Baja California na'i wneud am Chiapas ei hun. Ond mae sylfaen gyffredin i holl fwyd nodweddiadol Mecsico. Gallem ddweud bod y cyfan ohono wedi'i seilio ar gynhwysion fel corn, chili a ffa, yn ogystal ag yn sicr technegau coginio sy'n cyfateb.

Saith pryd sy'n ffurfio bwyd nodweddiadol Mecsico

Mae'r amrywiaeth enfawr o ryseitiau sy'n rhan o fwyd Mecsicanaidd yn ei gwneud hi'n amhosibl i ni eu crynhoi mewn un erthygl. Felly, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar saith pryd nodweddiadol y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw mewn unrhyw ardal o'r wlad, o Sonora i fyny Veracruz (rydyn ni'n gadael i chi dyma ganllaw i'r ddinas hon) ac o Jalisco i fyny Quintana Roo. Felly, rydyn ni'n mynd i gyflwyno ein cynnig gastronomig i chi o Fecsico.

Y tacos

Rhai tacos del pastor

Tacos y gweinidog

Efallai mai nhw yw'r plât mwyaf poblogaidd o Fecsico, i'r pwynt eu bod wedi mynd y tu hwnt i'w ffiniau a heddiw i'w cael yn unrhyw le yn y byd. Maen nhw mor bwysig yng nghoginio’r wlad nes bod ei phoblogaeth wedi ei greu gosod ymadroddion gyda nhw. Er enghraifft, mae "taflu taco" yn gyfystyr â mynd i fwyta neu "yn absenoldeb cariad, rhai tacos al pastor."

Yn ddiddorol, ni allai eich rysáit fod yn haws i'w baratoi. Yn ymwneud tortillas blawd corn neu wenith y rhoddir cynhwysyn oddi mewn iddo. Ac yn union yma mae gwerth tacos oherwydd, yn dibynnu ar yr hyn sydd ganddyn nhw y tu mewn, maen nhw'n arwain at amrywiaeth enfawr o seigiau ac yn cael enwau gwahanol. Ond dau o'r rhai mwyaf poblogaidd yw:

  • Tacos y gweinidog. Rydym eisoes wedi eu crybwyll, ond nawr byddwn yn dweud wrthych beth maen nhw'n ei gynnwys. Fel rheol, porc wedi'i farinadu yw ei lenwi, er y gall hefyd gig llo. Mae'r marinâd hwn wedi'i baratoi gyda sbeisys, achiote a chili coch daear. Ychwanegir winwnsyn, pîn-afal, a choriander hefyd, yn ogystal ag amrywiaeth eang o sawsiau.
  • Tacos euraidd. Yn eu hachos nhw, mae'r llenwad yn cael ei wneud gyda chig cyw iâr wedi'i falu, ffa a thatws. Maen nhw'n cael eu ffrio fel hyn ac yna ychwanegir caws wedi'i gratio, letys a saws. Mewn rhai ardaloedd, cânt eu bwyta yng nghwmni saws gwyrdd arall neu broth cyw iâr y maent yn socian ynddo.

Burritos a fajitas

Dau burritos

Burritos, clasuron ymhlith bwyd nodweddiadol Mecsico

Er y gellir ystyried ryseitiau eraill, maen nhw'n dal i fod tacos wedi'u stwffio o wahanol gynhyrchion. Fel arfer fe'u gwneir o wahanol fathau o gig, pupurau, winwns a chili. Yn ogystal, mae gyda nhw fel arfer ffa wedi'u hail-lenwi a garneisiau eraill.

Gallwn ddweud yr un peth wrthych am y quesadillas. Maent hefyd yn gacennau corn, er mai eu hynodrwydd yw bod y caws yn rhan o'u llenwad. Fodd bynnag, os meiddiwch roi cynnig ar rywbeth mwy gwreiddiol, gofynnwch am un sydd, yn ychwanegol at y cynhwysion traddodiadol, yn ei gario blodyn pwmpen.

Y man geni, clasur arall ymhlith bwyd nodweddiadol Mecsico

Mole

Plât o man geni

Yn y wlad Aztec, unrhyw fath o saws wedi'i wneud â chili, pupurau a sbeisys eraill yn derbyn enw man geni. Mae hyn yn deillio o'r hyn a wneir gydag afocado a'r llysiau hynny. Fel y gwnaethoch ddyfalu efallai, buom yn siarad am y guacamole, efallai'r saws mwyaf adnabyddus ym Mecsico y tu allan i'w ffiniau. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych ei fod yn dyddio'n ôl i'r cyfnod cyn-Columbiaidd a bod symbolaeth erotig ar gyfer y Mayans.

Fodd bynnag, y dyddiau hyn, gelwir math mwy penodol o saws yn man geni sy'n perthyn yn ôl yr hawl i fwyd nodweddiadol Mecsico. Dyma'r un sy'n cael ei wneud hefyd gyda phupur chili a sbeisys eraill, ond mae ganddo a edrych siocled. Trwy estyniad, fe'i gelwir hefyd stiwiau cig neu lysiau wedi'u gwneud gyda'r saws hwn.

Er bod gan bob gwladwriaeth ei rysáit ei hun, y mwyaf a werthfawrogir ym Mecsico yw'r poblano man geni. Mae mor boblogaidd bellach ei fod yn cael ei ddathlu bob blwyddyn Puebla un wyl ymroddedig i'r saws hwn. Fe'i gwneir gyda gwahanol fathau o bupurau chili, tomato, nionyn, garlleg, siocled tywyll a sbeisys. Os ceisiwch hynny, ni chewch eich siomi.

Y Pibil perchyll

Plât o cochinita pibil un o'r 7 pryd nodweddiadol o fecsico

Pibil Cochinita

Pibil yn derm Maya a ddefnyddiwyd i gyfeirio at unrhyw fwyd a baratowyd mewn a popty daear. Gelwid hyn yn PIB a dyna lle mae enw'r ddysgl hon yn dod. Yn wreiddiol, roedd yn boblogaidd yn y Penrhyn Yucatan, gwlad werthfawr lle gallwch ymweld â'r hyn yr ydym yn ei argymell yn yr erthygl hon. Ond mae wedi lledaenu i Fecsico i gyd a hyd yn oed y byd i gyd.

Mae'n cynnwys porc wedi'i farinogi mewn achiote, sbeis a ddefnyddiwyd hefyd yn y cyfnod cyn-Columbiaidd. Wedi hynny, caiff ei roi mewn popty daear neu debyg, ynghyd â nionyn coch, pupur habanero ac oren sur. Mae hyn i gyd wedi'i lapio mewn dail banana i'w atal rhag sychu ac mae'n cael ei adael i goginio dros nos.

Yn rhesymegol, nid yw'r dysgl hon bellach yn cael ei gwneud mewn ffordd mor draddodiadol, ond mae'n dal i fod yr un mor flasus. Ar gyfer y saws, nid yn unig mae ymyriadau achiote, oregano, cwmin, olew olewydd, finegr a'r sudd oren sur ei hun hefyd yn cael eu hychwanegu.

Escamoles a cheiliogod rhedyn

Plât o escamoles

Escamoles

Rydyn ni'n cynnwys y ddysgl hon ymhlith bwyd nodweddiadol Mecsico oherwydd ei fod yn rhan ohono, ond rydyn ni'n eich rhybuddio nad ydych chi, o bosib, am roi cynnig arni. Mae'r rheswm yn syml iawn. Mae'r escamoles yn larfa morgrug sy'n cael eu bwyta yng ngwlad Aztec ers y cyfnod cyn-Columbiaidd. Os dywedwn wrthych eu bod hefyd yn cael eu galw "Caviar Mecsico", gallwch gael syniad o ba mor werthfawrogol ydyn nhw. Maent fel arfer yn cael eu bwyta wedi'u ffrio ac mae wyau a sbeisys fel epazote yn cyd-fynd â nhw.

O'i ran, gallem ddweud yr un peth wrthych am geiliogod rhedyn. Yn ymwneud ceiliog rhedyn bach Maen nhw hefyd yn cael eu bwyta wedi'u ffrio, hyd yn oed fel aperitif neu mewn tacos a Ceistadillas. Beth bynnag, argymhellir y ddau ar gyfer taflod beiddgar.

pozole

pozole

Caserol pozole

Mae hyn yn rymus ffon Mae'n cynnwys, yn ychwanegol at y cawl, cnewyllyn corn o'r amrywiaeth cacahuazintle, cig cyw iâr neu borc a llawer o gynhwysion eraill. Ymhlith y rhain, er enghraifft, winwnsyn, letys, bresych, radish, afocado, caws neu rwd porc.

Ac y gallwch chi ddod o hyd i'ch hun sawl math o pozole. Fodd bynnag, maent i gyd yn disgyn i ddau gategori: y Blanco, yn symlach oherwydd dim ond corn a chig sydd ganddo a'r sbeislyd, yn fwy cywrain a gall hynny fod â blas sbeislyd iawn.

Rhaid inni hefyd edrych am ei darddiad yn y cyfnod cyn-Sbaenaidd. Mewn gwirionedd, daw ei enw o Nahuatl tlapozonalli, sy'n golygu "wedi'i ferwi" neu "pefriog", er bod damcaniaethau eraill yn awgrymu bod ei enw arno posoli, term o'r iaith Cahita y gellir ei gyfieithu fel "corn corn."

Y pwdinau: y candy ffa

Bara corn, pwdinau ymhlith y 7 pryd nodweddiadol o fecsico

Bara corn

Ni allwn orffen ein taith o amgylch bwyd Mecsicanaidd nodweddiadol heb siarad am bwdinau. Mae rhai yn cyd-fynd â'r rhai rydyn ni'n eu hadnabod yn ein gwlad. Ddim yn ofer, dywedasom eisoes fod gan fwyd Mecsicanaidd gydran Sbaenaidd gref. Mae'n wir am Churros, Y pwdin reis, Y fritters neu'r jericallas, yn debyg i'n cwstard.

Fodd bynnag, mae pwdinau eraill yn wirioneddol frodorol. Un ohonynt yw'r candy ffa, cynnyrch sydd mor bresennol yn gastronomeg gwlad Aztec. Fe'i gwneir gyda llaeth, melynwy, sinamon, siwgr, almonau wedi'u malu, cnau Ffrengig a chornstarch, yn ychwanegol, yn rhesymegol o'r ffa wedi'u coginio heb halen.

Ond maen nhw'n boblogaidd iawn hefyd ysgogiadau, math o gacen sy'n cael ei pharatoi â dŵr, mêl, cnau daear heb halen a menyn. Gallwn ddweud yr un peth wrthych sapote du, y mae ei sylfaen yn ffrwyth y goeden honedig ac sy'n dod gydag wyau, sinamon a siwgr ymhlith cynhwysion eraill. Mae ei flas yn chwilfrydig iawn, yn rhyfeddol o debyg i flas siocled. Yn olaf, rydym yn argymell y bara corn neu ŷd ffres ar y cob. Er mwyn ei felysu, mae ganddo laeth cyddwys a sinamon ynghyd â chynhwysion eraill fel wyau, menyn a blawd. Yn syml, blasus.

I gloi, rydym wedi dweud wrthych am saith pryd sy'n ffurfio uchafbwynt y bwyd sy'n nodweddiadol o Fecsico. Fodd bynnag, gallem fod wedi cynnwys eraill fel cawl calch, y poblogaethau tamales, Y sglodion tortilla neu'r marquesitas. Ewch ymlaen a rhoi cynnig arnyn nhw!

 

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*