Traethau Puerto de Santa María

Traeth Puntilla

y traethau Puerto de Santa Maria Maent ymhlith y gorau yn Sbaen. Nid am ddim y maent yn gynwysedig yn y gwerthfawr Bae Cadiz wrth ymyl rhai San Fernando, Chiclana y ffin neu'r Porthladd Brenhinol. Mae gan bob un ohonynt dywod euraidd mân gyda dyfroedd clir grisial.

Yn gyfan gwbl, mae un cilomedr ar bymtheg o draethau yn cael eu bathu gan y Cefnfor yr Iwerydd sy'n cynnig pob cysur a gwasanaeth i chi. Os ychwanegwch at hyn oll hinsawdd yr ardal, bob amser yn ddymunol a chyda oriau lawer o haul, mae gennych yr holl gynhwysion i fwynhau traethau Puerto de Santa María. Er mwyn i chi allu dewis yr un rydych chi'n ei hoffi fwyaf, rydyn ni'n mynd i fynd trwyddynt gyda chi.

Traeth Puntilla

Traeth y Puntilla

Y morglawdd o draeth Puntilla

Fframiwyd gan enau y Afon Guadalete ac traeth colora, bron i naw can metr o hyd a lled cyfartalog o tua naw deg. Gan ei fod yn agos at y dref, mae'n boblogaidd iawn. Ond mae hefyd yn agos at coedwigoedd pinwydd a thwyni tywod San Antón, lle byddwch yn dod o hyd i faes gwersylla.

Hefyd, mae ei gymeriad traeth trefol yn golygu bod ganddo'r holl wasanaethau. Mae ganddo dîm gwyliadwriaeth ac achub gyda chychod a hyd yn oed ambiwlans ar benwythnosau. Mae hefyd yn cynnig toiledau a chawodydd, ardaloedd chwaraeon a phecyn cymorth cyntaf. Yn olaf, mae wedi addasu mynedfeydd i bobl ag anableddau a hyd yn oed cadeiriau arbennig iddynt gael bath.

Traeth El Aculadero

traeth Aculadero

Traeth Aculadero

Y mae, yn union, yn ymyl yr un blaenorol, fel y gelwir ef hefyd y Colorá. Felly, mae rhwng Lace y sieri porthladd, y marina chwaraeon a thwristiaid hardd o Puerto de Santa María. Gallwch gael mynediad i'r ardal dywodlyd hon trwy Avenida de la Libertad.

Mae ganddi bron i wyth can metr o hyd a lled cyfartalog o bedwar ar ddeg. Yn yr un modd, mae'n cynnig yr holl wasanaethau glanweithiol a chawodydd i chi. Bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn gwybod ei fod yn gartref i a safle archeolegol Paleolithig Isaf Archaic. Os ydych am weld y darnau a geir ynddo, byddwch yn dod o hyd iddynt yn y Amgueddfa ddinesig o Puerto de Santa Maria.

Santa Catalina, un o draethau Puerto de Santa María sy'n berffaith ar gyfer hwylfyrddio

Traeth Santa Catalina

Traeth Santa Catalina

Dyma, ynghyd â rhai Levante a Valdelagrana, y byddwn yn siarad amdano yn ddiweddarach, y traeth mwyaf ymhlith traethau'r dref Andalusaidd hon. Mae tua thair mil can metr o hyd wrth ddeugain o led. Yn ogystal, mae'n cynnwys nifer o fanciau tywod llai. Yn benodol rhai Vistahermosa, Red Crab, El Buzo, El Ancla a Las Redes.

Mae ganddo hefyd yr holl wasanaethau y gallai fod eu hangen arnoch. Yn eu plith, achubwyr bywyd gyda chychod a thyrau gwylio, pecyn cymorth cyntaf, toiledau a chawodydd. Mae'r traeth ar ffurf cordon a gallwch gael mynediad iddo o ffordd Rota ac o drefoli'r ardal.

Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych fod ei dyfroedd ychydig yn oerach na rhai gweddill traethau Bae Cádiz. Ond yn anad dim, os ydych chi'n hoffi'r hwylfyrddio neu syrffio barcud, Mae Santa Catalina yn berffaith i chi ymarfer y ddau oherwydd ei hinsawdd a'i donnau.

Traeth Levante

Amgylchiadau traeth Levante

Natur drawiadol traeth Levante

Ymhlith traethau Puerto de Santa María, mae hyn yn cynrychioli'r afiaith naturiol, gan ei fod wedi'i leoli yng nghanol parc Bahía de Cádiz. Mewn gwirionedd, mae'n cyfuno ardaloedd o gorsydd yn y rhan o geg Afon San Pedro â thwyni eraill.

Gyda thua phedair mil metr sgwâr o hyd a bron i gant o led cyfartalog, mae ganddi ardal naturiaeth fach. Mae hefyd yn berffaith ar gyfer ymarfer chwaraeon dŵr fel syrffio. Ar y llaw arall, gan fod mewn parc naturiol, bydd yn rhaid i chi gerdded neu feicio iddo (mae ganddo le i'w parcio).

Yn yr un modd, o'r traeth sawl llwybrau cerdded fel yr un sy'n manteisio ar yr hen reilffordd o Jerez i Trocadero, a oedd, gyda llaw, yr un gyntaf yn Andalusia. Amryw teithiau o amgylch mannau hanesyddol yn yr ardal. Ymhlith y rhain mae fflatiau halen canoloesol Yr Algaida, y lie y mae byddin o Napoleon yn ystod Rhyfel Annibyniaeth neu dwneli'r hen Gwmni Dur Andalusaidd.

Yn olaf, mae gan draeth Levante wasanaethau iechyd, achubwyr bywyd ac achub, yn ogystal â chawodydd. Ond, yn bwysicach fyth, mae'r toiledau wedi'u haddasu ar gyfer pobl ag amrywiaeth swyddogaethol.

Traeth Fuentebravia

traeth Fuentebravia

Traeth Fuentebravia,

Mae bron yn bum can metr o hyd wrth tua deugain o led. Ond mae ganddo ardal orffwys o bum mil metr sgwâr. Mae wedi ei leoli wrth droed clogwyn, rhwng y Sylfaen Naval de Rota a'r trefoli sydd wedi cymeryd ei enw.

Gallwch gael mynediad iddo trwy gerdded ar hyd promenâd ac mae wedi'i addasu ar gyfer pobl ag amrywiaeth swyddogaethol. Mae ganddo hefyd doiledau a chawodydd, achubwyr bywydau, lle i barcio beiciau a hyd yn oed a bar traeth. Mae hyn i gyd yn ei gwneud yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan dwristiaeth genedlaethol a chan y rhai sy'n cyrraedd o'r tu allan i Sbaen.

Traeth Valdelagrana

Traeth Valdelagrana

Valdelagrana, un o'r traethau gorau yn Puerto de Santa María

Mae wedi ei leoli rhwng ceg y Afon Guadalete ac traeth Levante, yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdano. Mae ganddi hyd o tua dwy fil o fetrau a lled o tua saith deg. Mae wedi'i siapio fel cragen ac yn rhedeg drwyddo. promenâd o bron i fil pum can metr lle, yn ogystal â cherdded, gallwch fwynhau nifer o fariau a bwytai.

Fodd bynnag, mae ganddo hefyd llwybrau beicio sy'n mynd â chi trwy dirwedd ysblennydd o fflatiau halen. Mae'n berffaith ar gyfer gorffwys, ond hefyd ar gyfer ymarfer hwylfyrddio a syrffio barcud. Mae hefyd yn caniatáu ichi fwynhau golygfeydd godidog o ddinas Cádiz.

O ran ymlacio, dylech wybod bod ganddo hamogau ac ymbarelau i'w rhentu. Mae ganddo hefyd gadeiriau bath wedi'u haddasu ar gyfer pobl ag amrywiaeth swyddogaethol a gwasanaethau achubwyr bywyd a rhentu cychod pedal. Gallwch gael mynediad i draeth Valdelagrana ar droed ac ar feic neu ar hyd ffordd CA-32, os ydych chi'n dod mewn car.

Y Wal a La Cove

Traeth Wal

Y traeth wal

Rydym yn rhoi'r ddau draeth hyn at ei gilydd oherwydd eu bod yn cael eu gwahanu yn unig gan adfeilion y castell Santa Catalina, caer arfordirol o'r XNUMXeg ganrif sy'n rhoi awyr ryfedd iddynt ac a fydd yn dwyn i gof draethau tywodlyd y Caribî. Os ydych chi'n hoffi ffotograffiaeth, yn ogystal, ar y traethau hyn fe gewch chi machlud haul bendigedig.

Prin fod y Wal yn dri chant a hanner o fetrau o hyd a hanner can metr o led. Fodd bynnag, mae ganddo doiledau a chawodydd. Hefyd, mae'n sefyll allan am fod un o'r rhai mwyaf gwarchodedig o holl Fae Cadiz. Gallwch ei gyrraedd ar droed trwy Avenida de la Libertad neu ar feic ar hyd lôn feiciau. Mae gennych chi hyd yn oed ardal i'w parcio.

O'i ran, mae La Calita, sydd wedi'i leoli yr ochr arall i'r castell, tua phum can metr o hyd ac oddeutu pymtheg metr o led. Fodd bynnag, y ffordd orau o gyrraedd ato yw trwy ffordd sy'n mynd o Puerto de Santa María i Rota. Mae'n rhaid i chi gymryd dargyfeiriad i lawr prif stryd y Trefoli Vistahermosa ac yna trowch i'r chwith. Fel yr un blaenorol, mae'n cynnig toiledau a chawodydd i chi.

Ar y llaw arall, mae gan yr ardal hon o dalaith Cádiz draeth arall o hyd. Mae'n ymwneud â'r Llyngesydd. Fodd bynnag, ni fyddwch yn gallu ei fwynhau, gan ei fod wedi'i gynnwys yn y Ganolfan Forol Rota a grybwyllwyd uchod.

A yw unrhyw amser yn dda i fwynhau traethau Puerto de Santa María?

y cildraeth

Traeth La Calita

Mae'r hinsoddeg yn yr ardal hon o Fae o Cádiz mae'n ddiniwed. Felly, gallwch chi fwynhau ei draethau hardd bron trwy gydol y flwyddyn. Yn benodol, mae'r hinsawdd yn isdrofannol-canoldirol. Mae'r gaeafau'n fwyn iawn a'r hafau'n gynnes, ond heb fod yn rhy boeth. Mae'r olaf oherwydd y gwyntoedd o Gefnfor yr Iwerydd.

Ond yn anad dim, mae'r ardal yn sefyll allan am ei nifer fawr o oriau o heulwen: mwy na thair mil y flwyddyn. Yn ôl hyn, mae glawiad yn brin (tua 400 mm). Peidiwch ag anghofio y gelwir maes dylanwad Cádiz Costa de la Luz.

Er popeth yr ydym wedi'i esbonio i chi, mae diwedd y gwanwyn a dechrau'r hydref yn ddilys i fwynhau traethau Puerto de Santa María. Ond yr amser gorau i'w wneud, yn rhesymegol, yw'r haf. Dyma hefyd yr amser pan fyddwch chi'n cyd-daro â mwy o dwristiaid, er na fyddwch chi'n rhoi'r gorau i fwynhau'r traethau godidog hyn am hynny.

Beth i'w weld yn Puerto de Santa María?

Castell San Marcos

Castillo de San Marcos, un o brif henebion Puerto de Santa María

Ni allwn orffen y daith hon o amgylch traethau'r ardal hon o Cadiz heb sôn wrth fynd heibio i rai o'r henebion y gallwch ymweld â nhw yno. Mae dau yn sefyll allan yn fawr yn Puerto de Santa María. Mae'n y mawreddog castell San Marcos, teml gaerog a godwyd yn y XNUMXeg ganrif ar hen fosg Arabaidd a'r Eglwys y Priordy Mawr, a adeiladwyd ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif, er iddo gael ei ailadeiladu yn yr XNUMXeg (felly ei elfennau baróc digamsyniol).

Ond gallwch hefyd ymweld â henebion crefyddol a sifil eraill yn nhref Cadiz. Ymhlith y rhai cyntaf, mae'r mynachlog fuddugoliaeth, lleiandai'r Ysbryd Glân a'r Beichiogi Di-fwg neu meudwy Santa Clara. Ac, fel ar gyfer yr eiliadau, y ty Vizarron, palasau Araníbar, Gwefrwyr i'r Indiaid ac Álvarez-Cuevas neu'r Old Lonja del Puerto.

I gloi, rydym wedi cyflwyno'r gorau i chi traethau Puerto de Santa Maria. Mae pob un ohonynt yn odidog ac mae ganddynt y rhan fwyaf o'r gwasanaethau. Ond manteisiwch ar eich ymweliad â dinas Cadiz i fwynhau ei henebion hefyd. Onid ydych chi eisiau gwybod yr ardal freintiedig hon o Sbaen?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)