Trefi hyfryd Cymuned Valenciaidd

dod o hyd i trefi hardd Cymuned Valencian dyma'r peth hawsaf yn y byd. Yn nhiroedd Levantine mae yna rai o'r trefi mwyaf ysblennydd yn Sbaen ac nid oes ganddyn nhw unrhyw beth i dynnu oddi arnyn nhw, er enghraifft, y rhai y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw Madrid (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am drefi yng Nghymuned Madrid) Yn Aragon ym Galicia.

P'un a yw'n well gennych yr arfordir neu os ydych yn pwyso mewndirol, mae'r COMUNIDAD Valenciana mae popeth sydd ei angen arnoch chi. Pentrefi mynyddig rhyfeddol sy'n ymddangos wedi'u cerflunio yn y graig a hefyd trefi arfordirol sydd â thraethau breuddwydiol a phorthladdoedd pysgota swynol. Hyn i gyd heb sôn am dreftadaeth goffa gyfoethog y tiroedd hynny. Ond, heb ragor o wybodaeth, rydyn ni'n mynd i ddangos pum tref hardd i chi yng Nghymuned Valencian.

Pum tref ysblennydd yn y Gymuned Valenciaidd

Byddwn yn cychwyn ar ein taith o fewn y dalaith Castellon i ymweld â'r Morella hanesyddol. Byddwn yn parhau â hynny Valencia a byddwn yn gorffen yn hynny o Alicante i ddangos un o'i thlysau bach i chi: Guadalest, datgan Safle Hanesyddol-Artistig a'i integreiddio i'r gymdeithas Y Trefi Mwyaf Prydferth yn Sbaen.

Morella

Morella

Waliau Morella

Fel y dywedasom wrthych, mae Morella yn y tu mewn, i'r gogledd o dalaith Castellón, ac yn llawn hanes ar bob un o'r pedair ochr. Mewn gwirionedd, mae'n un o'r trefi pwysicaf yn rhanbarth Aberystwyth Meistrolaeth, a dderbyniodd yr enw hwn oherwydd ei fod o dan awdurdod meistri mawr ar urddau fel rhai'r Deml, Montesa neu San Juan.

Mae golygfa gyffredinol syml o Morella eisoes yn ysblennydd, gyda'i mawreddog castell dominyddu'r tai sydd, fel pe baent wedi'u hamgylchynu gan y wal ganoloesol, yn hongian o graig enfawr La Mola lle maen nhw. Mae'r amddiffynfa Arabaidd enfawr hon o'r XNUMXeg ganrif wedi'i hamgylchynu gan waliau yn cynnwys adeiladau fel Palas y Llywodraethwr, y seston, pafiliynau gwahanol a thyrau Pardalea a Homage, ymhlith eraill. Fel pe na bai hynny'n ddigonol, darganfuwyd safleoedd archeolegol o'r cyfnod Iberaidd, Rhufeinig a Visigothig yn amgylchoedd y castell. Yn benodol, yr olaf yw un o'r pwysicaf yn holl ardal Môr y Canoldir.

Ond nid dyma'r unig beth y gallwch ymweld ag ef ym Morella o bell ffordd. Yr un mor drawiadol yw'r eglwys archpriest Santa María, adeilad Gothig enfawr sy'n cadw ei ffenestri lliw gwreiddiol o'r XNUMXeg ganrif. Ymhlith y tlysau y mae'n cartrefu ynddynt, mae'r grisiau troellog sy'n cyrchu'r côr, yr Allor Uchel, organ a llun o Sassoferrato.

Cwblheir treftadaeth grefyddol Morella gan eglwysi San Juan, San Miguel a San Nicolás, lleiandy San Francisco, meudwyfa Santa Lucía a noddfa Forwyn Vallivana, sydd eisoes oddeutu ugain cilomedr o'r dref.

Ond mae gennych fwy i'w wneud ag ef o hyd. Mae'r traphont ddŵr Santa Lucia Mae'n waith godidog o beirianneg hydrolig yn yr arddull Gothig, y mae Cyngor y Ddinas yn perthyn iddo hefyd. Mae ganddo hefyd nifer maenordy fel yr un Cardinal Ram, y Cofradía de Labradores neu'r Marquis de Cruilles. Ac, y tu allan i'r dref, mae gennych chi dŷ caerog y Brusca a Creixell. O'r diwedd, yn y ogofâu cynhanesyddol Morella la Vella mae paentiadau ogofâu wedi'u dosbarthu fel Safle Treftadaeth y Byd.

Peñíscola, un o'r trefi harddaf yn y Gymuned Valenciaidd

Peniscola

Castell Peñíscola

Heb adael rhanbarth Castellón ym Maestrazgo, ond eisoes ar gyrion y môr, mae gennych dref Peñíscola, nad oes ganddo ddim i genfigennu'r un flaenorol o ran ei gofeb a'i hamgylchedd naturiol breintiedig.

O ran yr olaf, mae ei derm trefol yn cynnwys y Sierra de Irta, un o'r rhai mwyaf gwyryf yn y Gymuned Valenciaidd. Mae'n gorffen, yn union, yn y môr, gan ffurfio clogwyni ysblennydd fel yr un Badwm, lle mae gweddillion hen wyliwr yn cael eu cadw.

Ond mae gennych chi draethau godidog ym Mheñíscola hefyd. Yn eu plith, y Gogledd a'r De trefol, y Viudas neu'r Pebret. O'i ran ef, yr enwog Snwcer Mae'n fwlch mawr rhwng y creigiau morol lle mae'r môr, ar ddiwrnodau glawog, yn codi.

O ran ei henebion, symbol gwych y dref yw'r Castell Papa Luna, adeiladwaith Templar sy'n ei ddominyddu o fryn. Mewn steil Romanésg, cafodd ei adeiladu ar hen gaer Arabaidd ac mae ganddo basilica y tu mewn. Yn yr un modd, ar hyn o bryd mae un o'i ddrysau, porth Fosc, yn un o'r mynedfeydd i Peñíscola. Fel hanesyn, byddwn yn dweud wrthych fod y castell wedi bod yn lleoliad ar gyfer cyfresi a ffilmiau. Efallai mai'r enwocaf o'r cyntaf yw Game of Thrones.

Dylech hefyd ymweld â phentref Castellón eglwys blwyf Santa María, sy'n cyfuno Romanésg a Gothig ac y penodwyd Alonso de Borja, y Pab Calixto III yn y dyfodol, yn esgob. Ac, wrth ei ymyl, meudwyon San Antonio a de la Virgen de la Ermitana, yn ogystal â'r Amgueddfa'r Môr, lle gallwch weld taith o amgylch traddodiad pysgota Peñíscola ers yr hen amser.

Chulilla, anhysbys mawr ymhlith y trefi Valenciaidd harddaf

Chulilla

Golygfa o Chulilla

Rydyn ni'n gadael talaith Castellón i gyrraedd talaith Valencia a dangos i chi un o ryfeddodau cudd y wlad hon. Rydym yn siarad am dref Chulilla, a leolir yn y Rhanbarth Los Serranos, tua thrigain cilomedr o'r brifddinas.

Mae harddwch y dref hon o dai gwyn a strydoedd cul yn ysblennydd. Fe'i lleolir ar bentir uchel y mae'r hynafol yn ei ben castell Arabeg ac mae hynny'n cynnig golygfeydd ysblennydd i chi. Ond, os yw'r dref yn brydferth, mae'r amgylchedd o'i chwmpas hyd yn oed yn fwy felly, gyda chaniau hyd at gant metr o uchder ar afon Turia a lleoedd fel y Pwdin glas, morlyn hardd. Er mwyn eu hadnabod, rydym yn eich cynghori i ffonio llwybr corsydd.

Yn yr ardal, yn benodol yn y ceunant FalfigueraMae gennych chi baentiadau ogofâu hyd yn oed. Yn yr un modd, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â meudwyon San Josepe a Santa Bárbara. Yn olaf, gan ddychwelyd i'r dref, rhaid i chi ymweld â'r eglwys Forwyn yr Angylion, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif ac sy'n gartref i gerfiadau a phaentiadau o'r XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif.

Bocairent

Ogofau'r Rhostiroedd

Ogofau'r Rhostiroedd yn Bocairente

Hyd yn oed yn fwy ysblennydd na'r dref flaenorol mae Bocairente, hefyd wedi'i leoli ar fryn ar lethr gogledd-orllewinol Aberystwyth Sierra Mariola bron i saith gant o fetrau o uchder. Mae hyn i gyd yn ei gwneud hi'n berffaith ar gyfer cychwyn llwybrau cerdded.

Fodd bynnag, atyniad mawr Bocairente yw ei hen dref, datganwyd Cymhleth Artistig Hanesyddol. Mae rhan dda ohono yn cynnwys y Cymdogaeth La Villa, hen gnewyllyn canoloesol yn llawn strydoedd cul a serth. Yng nghanol hanesyddol y dref gallwch weld y eglwys Forwyn y Rhagdybiaeth, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, er ei fod yn cyfuno Gothig â Baróc.

Henebion crefyddol eraill y gallwch eu gweld yn Bocairente yw meudwyon San Juan, y Virgen de Agosto a'r Virgen de los Desamparados. Ond mwy chwilfrydig yw'r mynachlog ogof, hen leiandy tanddaearol a oedd ag eglwys hyd yn oed.

Fodd bynnag, efallai mai symbol Bocairente yw'r ogofau'r Rhostiroedd. Maent yn set o geudodau artiffisial a grëwyd yn y XNUMXfed a'r XNUMXeg ganrif mewn wal bron i dri chant o fetrau o uchder. Ni wyddys gyda sicrwydd beth y bwriadwyd hwy ar ei gyfer, ond y farn a dderbynnir fwyaf oedd eu bod yn ysguboriau caerog.

Hefyd o'r cyfnod Islamaidd mae'r Twr Mariola, wedi'i leoli ar ben yr un enw ac, yn yr un modd, roedd ganddo rôl amddiffynnol. Gallwch fynd i fyny ato a mwynhau golygfeydd trawiadol. Yn olaf, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r bwlio yn Bocairente, a adeiladwyd ym 1843; ffynnon eira San Blas, a ddefnyddiwyd fel maes eira ers yr XNUMXeg ganrif, ac adeilad Hotel L'Agora, sy'n cyfuno arddull Neo-Mudejar ag arddull Fodernaidd Valenciaidd.

Guadalest

Guadalest

Cyngor Dinas Guadalest

Yn olaf, rydyn ni'n dod i dalaith Alicante i ddangos i chi un arall o'r trefi hardd yng Nghymuned Valenciaidd. Mae i'w gael, yn benodol yn rhanbarth y Marina Baja, mewn amgaead ysblennydd rhwng y Mynyddoedd Aitana a Xortá. Ac, fel y dywedasom wrthych, fe'i cyhoeddwyd yn Safle Artistig Hanesyddol ym 1974.

Wedi'i leoli bron i chwe chant metr o uchder, ei symbol gwych yw'r castell san jose, caer Moorish o'r XNUMXeg ganrif sy'n dominyddu'r dyffryn cyfan. Nid ef oedd yr unig un yn y dref. Roedd ganddo hefyd gastell Alcozaiba, a dim ond un twr sydd ar ôl yn adfeilion.

Am ei ran, y Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth Fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif ac mae yn yr arddull Baróc. Mae'r hen XNUMXfed carchar wedi'i leoli ar lawr gwaelod Neuadd y Dref a'r Tŷ Orduña Mae'n balas bonheddig o'r XNUMXeg ganrif. Y tu mewn, yn ogystal â phaentiadau, gallwch weld casgliad diddorol o gerameg.

Ac mae hyn yn ein harwain i ddweud wrthych am hynodrwydd arall Guadalest: eu hamgueddfeydd. Mae ganddo bron i ddeg ac mae rhai mor chwilfrydig â'r rhai sy'n ymroddedig i olygfeydd genedigaeth a thai doliau, i offerynnau artaith, i ficro-fachau neu i gerbydau hanesyddol.

I gloi, rydym wedi dangos ichi pump o drefi hardd Cymuned Valenciaidd. Ond mae gan dir Levantine lawer o rai eraill. Er enghraifft, Altea, gyda'i strydoedd cul wedi'u fframio gan dai gwyn; Xativa, gyda'i gastell mawreddog; Villajoyosa, gyda'i dai wedi'u paentio yn rhyfedd (dyma fynd erthygl am Villajoyosa) Neu Sax, yn cael ei ddominyddu gan gaer ganoloesol ysblennydd. Onid ydych chi am gwrdd â nhw?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)