Y golygfeydd gorau yn edrych dros Barcelona

Golygfannau yn Barcelona

Mae'r golygfeydd yn lle hardd i ystyried rhywbeth yn y pellter ac ar uchder penodol. Maent yn rhoi persbectif arall i ni a'r posibilrwydd o dynnu lluniau hardd a bythgofiadwy. Pryd bynnag y bydd un ar gael, mae'n rhaid i chi fanteisio arno.

Yn ffodus mae gan Barcelona sawl un, felly gadewch i ni weld heddiw y golygfeydd gorau yn edrych dros Barcelona.

Golygfan Tŵr Urquinaona

Barcelona anghyfyngedig

Y safbwynt cyntaf ar ein rhestr o golygfeydd gorau yn edrych dros Barcelona yw'r adeilad modern hwn. Mae'n ymwneud a adeilad swyddfa arddull rhesymol Cafodd ei adeiladu yn y 70au. Mae'n 70 metr o uchder ac mae ganddo 22 llawr ac wedi'i leoli rhwng Plaza de Urquinaona a Calle Róger de Llúria, yn agos iawn at Plaza de Cataluña, yn y canol.

Ers mis Mawrth eleni, yr olygfan sydd yma yw'r olygfan gyntaf gyda chanllaw sain a mynedfa i'r ddinas: dyma'r Barcelona anghyfyngedig. O'r olygfan hon yn Barcelona gallwch chi fwynhau golygfeydd 360º, y ddau o'r machlud a phroffil nos y ddinas.

Mae'r canllaw sain yn cynnig esboniadau am yr adeilad a'r ddinas, gyda ffeithiau chwilfrydig a thirnodau pensaernïol. Er bod y wybodaeth hon ar gyfer oedolion, mae gan blant hefyd yr opsiwn o ymuno â thywysydd plant.

Costau mynediad cyffredinol 12 ewro i bob oedolyn, y Profiad Nos, 24 ewro a'r machlud, 22 ewro.

Parc Guell

Parc Guell

Mae'r parc gwyrdd hwn yn un o'r rhai mwyaf enwog yn Sbaen ac yn y ddinas ei hun. Mae’n meddiannu llawer o fryniau Tres Creus a Charmel ac mae’n safle gwirioneddol brydferth sydd, ers 1984, hefyd yn Safle Treftadaeth y Byd. Mae llofnod Gaudí arno.

Coed palmwydd, ogofau naturiol, stalactitau, y sgwâr enfawr a'i addurniadau, mae popeth yn dwyn llofnod diamheuol Antonio Gaudí felly mae'n lle ofnadwy ac os ewch i fyny i'r copa (cofiwch ei fod ar fryn), mae'r lle'n troi'n awchus. golygfan naturiol gyda golygfeydd da o Barcelona.

Bar Eclipse, Gwesty W

Bar Eclipse

Mae'n gyffredin i adeiladau uchel neu westai ynddynt bob amser gael bariau neu fwytai sy'n cynnig golygfeydd gwych. Mae'n digwydd yn Efrog Newydd ac mae'n digwydd yma yn Barcelona. Dyma achos y Hotel W.

Ar 26ain llawr yr adeilad mae'r Eclipse Bar a gallwch fynd i gael diod ar fachlud haul neu fynd i ddawnsio neu fynychu parti, gobeithio. Nid yw'n rhad, ond gyda golygfeydd ac amgylchoedd o'r fath, mae'n werth y buddsoddiad.

Heddiw mae'r bar ar gau ar gyfer gwaith adnewyddu, ond nid yw'n cymryd yn hir i ailagor.

Palas Cenedlaethol

Golygfeydd o'r Palas Cenedlaethol

O deras yr adeilad cyhoeddus mawreddog hwn, neu yn hytrach o'i ddau deras, mae'r golygfeydd o Barcelona yn odidog. Yr adeilad yw pencadlys Amgueddfa Gelf Genedlaethol Catalwnia, gan haeddu ymweliad ar wahân.

Eich dau deras - gazebo cynnig golygfa eang o'r ddinas, o 360 º, i fwynhau a thynnu lluniau o'i hadeiladau a'i thirweddau hardd. Byddwch yn gallu gweld adeiladau'r Pentref Olympaidd, Tŵr Agbar ac wrth gwrs, y Sagrada Familia.

y safbwyntiau hyn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 10 a.m. ac 8 p.m., ac ar ddydd Sul a gwyliau o 10 a.m. tan 3 p.m.m. Mae ei mynediad wedi'i gynnwys yn y mynediad cyffredinol o 2 ewro.

Gerddi Turó de Putxet

Gerddi Turo

Unwaith eto yn lle gwyrdd a ffres, heb lygredd adeiladau a cheir a hyd yn oed yn well, heb gymaint o dwristiaeth â Park Güell. Rwy'n siarad am erddi Turó de Putxet neu barc Putxet, ar fryn 178 metr o uchder.

Gwasanaethodd yr ardal hon o'r ddinas fel lloches i deuluoedd y bourgeoisie Barcelona a dim ond yn y 70au y datblygwyd fel gardd. Mae yna arsyllfa geodesig, gorsaf dywydd, ardal bicnic, ardal chwarae i blant, un arall ar gyfer cerdded cŵn, byrddau ping pong, ystafelloedd ymolchi ac wrth gwrs, gwylfa.

Mae pob un wedi'i amgylchynu gan lawer o lystyfiant, rhwng cedrwydd, pinwydd, derw holm, paradwys, acacias a choed olewydd.

Barcelo Raval

Barcelo Raval

Dyma enw gwesty, y Hotel Barceló Raval, sydd ers hynny teras yn cynnig golygfeydd godidog o Barcelona hardd i'w hymwelwyr a'i westeion. wedi ei leoli ar yr 11eg llawr o adeilad C ac mae’n deras bendigedig i wylio’r machlud gyda diod mewn llaw.

Y teras - gazebo ar agor trwy'r flwyddyn ond gallwch chi fanteisio ar fore Sul i fynd i fwynhau'r brunch a wasanaethir gan y gwesty, gyda DJ byw. Mewn gwirionedd mae brecwast yn cael ei weini i lawr y grisiau, yn y blounge, ond pan fyddwch chi wedi gorffen gallwch fynd i fyny i'r teras i ymlacio a threulio.

Ac wrth gwrs, yn y nos mae hefyd yn bosibl mwynhau'r teras. Yr oriau yw 11 a.m. i 1 a.m. Mae’r cyfeiriad yn y Rambla del Raval, 17-21.

Safbwynt Turó de la Rovira

Safbwynt Barcelona

Yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen roedd y safle hwn yn olygfan naturiol a breintiedig. Cael 262 metr o uchder a gweledigaeth 360º hael. Roedd y safle wedi'i hanner-gadael am amser hir, felly bu'n broses o wella'r hyn a adawyd yma ers hynny. Roedd hen fatri gwrth-awyrennau a rhai o'r barics yng nghymdogaeth y Canons, er enghraifft.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ymyrrodd Amgueddfa Hanes y Ddinas a chrëwyd mannau arddangos newydd, gyda hanes gwahanol gyfnodau'r ddinas ynddynt (cyfnod y rhyfel, y cyfnod ar ôl y rhyfel, yr ardal, ac ati).

car cebl y porthladd

Car cebl Barcelona

y car cebl hwn Mae'n mynd o dwr San Sebastián, ar draeth Barceloneta, i olygfan Miramar de Montjuic, 70 metr o uchder, gan fynd heibio Tŵr Haume I. Yn gyfan gwbl, mae'n cwmpasu 1292 metr mewn taith deg munud.

Ydy, nid yw'n llawer ond mae'r golygfeydd yn wych yn ystod y daith gyfan. Mae'r car cebl yn dyddio o 20au'r ganrif ddiwethaf, fe'i caewyd ar adeg Rhyfel Cartref Sbaen, i'w ailagor ym 1963.

Mae ganddo oriau gweithredu gwahanol, yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn, a'r pris yw taith gron o 16 ewro. Mae yna swyddfeydd tocynnau i brynu tocynnau yn y ddwy fynedfa a gallwch chi wneud y daith i'r ddau gyfeiriad, mynd i fyny yn Barceloneta a dod oddi ar Montjuic neu i'r gwrthwyneb. Am y tro mae Tŵr Jaime I ar gau.

Golygfan Tŵr Collserola

Twr Collserola

Mae'n twr telathrebu sydd ar y Cerro de la Vilana, tua 445 metr o uchder. Fe'i hadeiladwyd ym 1990, pan oedd y Gemau Olympaidd ar fin cael eu cynnal, a dyma'r strwythur talaf yn y ddinas ac yng Nghatalwnia.

Twr ydyw arddull ddyfodolaidd gyda golygfan sydd ar y 10fed llawr. Fe'i cynlluniwyd gan y British Norman Foster. Rhaid dweud bod y golygfeydd a gynigir gan ei safbwynt yn debyg i farn Tibidabo ond yn cael eu hymestyn i 360º.

La Pedrera

teras La Pedrera

Dyma'r adeilad seciwlar eiconig cynlluniwyd gan Antonio Gaudi, Casa Milà y mae cymaint yn cael ei siarad amdano. Y gwir yw y gallwch chi hefyd weld y ddinas o'i tho. Mae hynny'n iawn, o'r llawr uchaf mae gennych chi a golwg 360º o'r ddinas hardd.

O'r fan hon gallwch weld y rhodfa wrth eich traed a rhai eraill o'r adeiladau mwyaf rhagorol yn Barcelona, ​​​​ychydig yn silwét y Sagrada Familia (y gwaith y rhoddodd Gaudí ei hun iddo), rhwng y simneiau a'r colofnau awyru o y tŷ ei hun yn dŷ, sy'n addurno'r daith gerdded gyda'u siapiau chwilfrydig.

Parc Diddordeb Tibidabo

Parc Tibidabo

Tibidabo yw'r bryn uchaf Collserola ac yn cynnig golygfeydd gwych o Barcelona. Uchod mae'r parc difyrion, yr unig un o'i fath yn y ddinas. Os ydych chi eisiau cael hwyl yn chwarae gemau ac ati, gallwch ddod yma i fyfyrio ar y ddinas wrth eich traed.

Teras y Tywod

Teras y Tywod

Y safbwynt arall hwn yr ydym yn ei ychwanegu at ein rhestr o'r safbwyntiau gorau gyda golygfeydd o Barcelona Mae yn hen darw y ddinas, er mai dim ond y ffasâd gwreiddiol sydd ar ôl ohono. Mae'r teras yn edrych ar Montjuic ac mae ganddo hefyd gromen sy'n gwasanaethu fel lloches a lloches ar gyfer digwyddiadau a sioeau.

Mae'r safbwynt yn cynnig golygfeydd 360º dros y Plaza de Espanya ac yn y cyfeiriad arall gallwch weld parc Joan Miró a'i gerflun enwog. Mae'r olygfan hefyd yn gartref i fwytai a bariau a gallwch ei ddringo gan ddefnyddio grisiau mewnol, sy'n rhad ac am ddim i'w defnyddio, neu'r elevator rydych chi'n talu amdano, ond dim ond 1 ewro.

Basilica y Teulu Sanctaidd

Tyrau'r Sagrada Familia

Yn amlwg, mae gennych chi olygfeydd da o dyrau'r eglwys hon. Roedd cynllun gwreiddiol yr eglwys yn cynnwys 18 tŵr yn cynrychioli’r 12 Apostol ynghyd â’r Forwyn Fair, Iesu a’r pedwar efengylwr. Ond dim ond wyth ohonynt a gymerodd siâp: pedwar Apostol Ffasâd y Geni a Phedwar Apostol Ffasâd y Dioddefaint.

Os bydd yr holl dyrau wedi'u gorffen un diwrnod, hon fydd yr eglwys dalaf yn y byd i gyd. Ond yn y cyfamser, ni allwch roi'r gorau i ddringo'r rhai sydd wedi'u hadeiladu. Yn y tocyn cyffredinol i ymweld â'r Sagrada Familia mae gennych fynediad i'r tyrau sydd wedi'u cynnwys a gallwch ddewis pa rai y byddwch chi'n eu dringo. Yr unig dwr a godwyd dan arolygiaeth uniongyrchol Gaudí yw y Torre de la Natividad, ac y mae y ddau yn dra gwahanol.

Mae Tŵr y Geni yn wynebu'r dwyrain ac yna mae gennych chi olygfeydd hyfryd o'r ddinas a'r mynyddoedd o'i chwmpas. O'i ran ef, mae Tŵr y Dioddefaint yn wahanol, symlach, a edrych tua'r gorllewin felly mae'r olygfa'n saethu tuag at Fôr y Canoldir. Yn y ddau dwr gallwch fynd i fyny gan elevator, waeth ie neu ie byddwch yn mynd i lawr ar droed. Mae'r grisiau disgyn yn hir ac yn gul, mewn troellog.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*