Yr anialwch harddaf yn Affrica

Teithio i yr anialwch harddaf yn Affrica Mae'n debyg y bydd dos gwych o antur i chi, ond hefyd i gael eich hun gyda thirweddau trawiadol. Nid yw'n syndod bod rhai o'r lleoedd hyn, er gwaethaf eu symlrwydd, ymhlith y rhai harddaf ar y blaned.

Fel pe na bai hyn i gyd yn ddigonol, mae gan ddiffeithdiroedd fath o hud i'r ysbryd. Mae ei symlrwydd a'i anferthedd yn eich helpu i sylweddoli'r diangen o nwyddau materol, maent yn eich helpu i gael gwared ar bryderon bydol a chysylltu â natur. Ond, heb ragor o wybodaeth, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi rai o'r anialwch harddaf yn Affrica.

Yr anialwch harddaf yn Affrica: Beth allwch chi ei weld ynddynt?

Ar bob cyfandir yn y byd mae anialwch ysblennydd. Mae'n ddigon ein bod yn sôn, fel enghreifftiau, am hynny Atacama yn Ne America (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am yr anialwch hwn), hynny o Gobi yn Asia neu yn Tafarndai (Sbaen) yn Ewrop. Hyd yn oed, a siarad yn llym, lleoedd fel Ynys Las anialwch ydyn nhw lle nad oes tywod, ond eira a rhew.

Ond o bob man yn y byd, efallai bod y nifer fwyaf o anialwch i'w cael yn Affrica. Yn ogystal, mae eu priod estyniadau mor fawr fel eu bod yn meddiannu rhan dda o arwyneb y cyfandir hwn. Yn fyr, i ddangos i chi, y peth gorau yw ein bod eisoes yn dweud wrthych am yr anialwch harddaf yn Affrica.

Anialwch y Sahara

Anialwch y Sahara

Anialwch y Sahara

Gyda bron i naw miliwn a hanner o gilometrau sgwâr, yr anialwch hwn sydd gennym mor agos yw'r mwyaf yn y byd ymhlith y rhai poeth (y drydedd ar ôl y Arctig ac Antarctica). Mewn gwirionedd, mae'n ymestyn o'r Môr coch tan y Cefnfor yr Iwerydd, yn meddiannu'r rhan fwyaf o Ogledd Affrica. Yn union i'r de mae'n cyrraedd rhanbarth Sahel, sy'n trosglwyddo i savannah Sudan.

Fel y gallwch ddychmygu, mewn darn mor enfawr o dir mae gennych lawer i'w weld. Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi dim ond am rai lleoedd ysblennydd sydd ymhlith goreuon y Sahara. Yn yr un modd, dim ond ar gyfer y rhai sydd yn ardal Moroco y byddwn yn ei wneud. Gallai'r rhai yn ne Algeria neu Libya fod yn beryglus oherwydd yr ansefydlogrwydd gwleidyddol yn yr ardal.

Dechreuwn gyda Merzouga, tref fach wedi'i lleoli yn ne-ddwyrain Moroco lle gallwch weld machlud haul bythgofiadwy. Ond byddwn yn siarad amdano, yn anad dim, oherwydd yn agos iawn fe welwch chi Erg chebbi, un o'r setiau twyni mwyaf ysblennydd yn y Sahara cyfan. Mae rhai ohonyn nhw'n cyrraedd 200 metr o uchder a, chyda'u tonau oren, maen nhw'n cynnig gweledigaeth ryfeddol i chi.

Ni ddylech chwaith golli'r cwm draa, lle byddwch chi'n dod o hyd i'r anialwch fel rydych chi wedi'i ddychmygu erioed. Hynny yw, darnau mawr o dywod ac, o bryd i'w gilydd, gwerddon gyda llwyni palmwydd.

Fodd bynnag, os yw'n well gennych yr ochr fwyaf anghyfannedd o'r colossus Affricanaidd, cewch ymweliad na ellir ei osgoi yn Ouarzazate, a elwir yn "ddrws yr anialwch" a hefyd fel "Hollywood y Sahara." Mae'r enw olaf hwn oherwydd y ffaith bod nifer o ffilmiau wedi'u saethu yn y lle hwn.

Yn Ouarzazate mae'n rhaid i chi weld y trawiadol kasbah gan Taourirt, caer adobe a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif i amddiffyn yr hen lwybr aur. Ond dylech hefyd ymweld â'i farchnad ganolog, yn llawn ardal; sgwâr Almouahidine a'r souk crefft.

Yn olaf, tua phymtheng milltir o'r dref flaenorol, mae gennych chi un arall kasba sy'n dal y teitl Safle Treftadaeth y Byd. Mae ei Ait ben haddou, caer Berber gaerog wych sydd mewn cyflwr godidog o gadwraeth.

Anialwch Kalahari

Parc Kgalagadi

Parc Trawsffiniol Kgalagadi

Namibia Mae'n un o'r gwledydd yn Affrica sydd â'r nifer fwyaf o anialwch. Yn benodol, mae'r Kalahari yn meddiannu rhan o'i wyneb, ond hefyd stribedi eang o Botswana y De Affrica (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am y wlad olaf), gan fod ganddo arwynebedd o bron i filiwn o gilometrau sgwâr.

Y tro cyntaf i dramorwr ei chroesi oedd ym 1849. Bydd ei enw'n swnio'n gyfarwydd i chi, fel yr oedd yn ymwneud David Livingstone, darganfyddwr Rhaeadr Victoria. Ac, fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych fod «kgalagadi» yn golygu «syched mawr».

Yn yr anialwch mawreddog hwn gallwch weld y Parc Cenedlaethol Chobe, wedi'i nodweddu gan ei doreth o eliffantod, er bod ganddo hefyd nifer o byfflo, hipi, jiraffod ac impalas. Fodd bynnag, i adnabod llewod mae'n rhaid i chi fynd i'r Gwarchodfa Gêm Ganolog Kalahari.

Hefyd yn sefyll allan yn yr anialwch hwn mae'r Parc Trawsffiniol Kgalagadi, ond, yn anad dim, mae'r Fflatiau Halen Makgadikgadi, sydd ymhlith y mwyaf yn y byd. Fe'u ffurfiwyd pan sychodd y llyn enfawr o'r un enw, a oedd filoedd o flynyddoedd yn ôl yn meddiannu ardal fwy na'r Swistir. Maent mor annioddefol nes bod hyn wedi cyfrannu at eu cadwraeth. Go brin fod y bod dynol wedi ymyrryd ynddynt.

Hen anialwch Namib

Anialwch Namib

Twyni yn Anialwch Namib

Ymhlith yr anialwch harddaf yn Affrica, mae'r Namib hefyd yn sefyll allan am ei oedran, gan ei fod yn cael ei ystyried yr hynaf yn y byd. Mewn gwirionedd, credir ei fod eisoes wedi bodoli 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl. A dyma un o'r rhesymau pam y cafodd ei ddatgan yn Safle Treftadaeth y Byd.

Fel efallai eich bod wedi dyfalu o'i enw, mae hefyd i'w gael yn Namibia ac mae ganddo arwynebedd o tua wyth deg mil o gilometrau sgwâr. Os ymwelwch ag ef, bydd ei draeth cochlyd yn dal eich sylw, ond hefyd rhai o'i bwyntiau mwyaf diddorol.

I ddechrau, ar un pen mae'r Cape Croos, y lle cyntaf y cyrhaeddodd Ewropeaid 1486. ​​Ar hyn o bryd, mae'n gartref i'r warchodfa fwyaf o eirth môr yn Affrica i gyd.

Yn agos at yr un blaenorol, mae gennych chi'r enwog hefyd Arfordir Sgerbwd, sy'n un o'r ardaloedd mwyaf anhygyrch yn ôl tir yn y wlad. Mae ei enw'n ddyledus i nifer y cychod sownd a sgerbydau morfilod yn yr ardal.

Ond efallai mai'r mwyaf deniadol yw'r Parc Namib Naukluft, lle gallwch weld twyni hyd at dri chant metr o uchder. Yn olaf, fel chwilfrydedd, ar un pen o anialwch Namib mae tref ysbrydion Kolmanskop, tref lofaol a adeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif gan yr Almaenwyr i gysgodi ceiswyr diemwnt.

Danakil, un arall o'r anialwch harddaf yn Affrica

Llosgfynydd Erta Ale

Llosgfynydd Erta Ale, yn anialwch Danakil

Wedi'i leoli yn rhan ddeheuol Eritrea ac yn y gogledd-orllewin o Ethiopia, yn llawn Corn Affrica, Mae'r anialwch hwn yn cael ei ystyried yn un o'r lleoedd isaf a poethaf ar y blaned, gyda thymheredd uwch na hanner can gradd Celsius.

Mae ganddo arwynebedd o bron i ddau gant ac ugain mil o gilometrau sgwâr ac mae'n sefyll allan am ei losgfynyddoedd, fflatiau halen mawr a llynnoedd a ffurfiwyd gan lafa. Ymhlith y cyntaf, mae'r dabbah, gyda'i 1442 metr o uchder, a'r Erta Ale, yn llai, ond yn dal i fod yn weithredol.

Fodd bynnag, y peth mwyaf chwilfrydig am yr anialwch anesmwyth hwn yw mai mamwlad y Pobl Afar, grŵp ethnig o fugeiliaid crwydrol sy'n cael eu nodweddu gan eu cyllyll crwm mawr a'u gwallt â modrwyau. Maent yn adeiladu eu cartrefi dros dro neu Aris gyda changhennau a ffabrigau yn ffurfio trefi o'r enw asynnod.

Anialwch Tenerife, estyniad o'r Sahara

Anialwch Tenerife

Anialwch Tenerife

Rydym wedi gadael am y diwedd un arall o anialwch harddaf Affrica sydd, mewn gwirionedd, yn estyniad o'r Sahara yn ei ran ddeheuol. Ond rydym yn ei drin ar wahân am ei hynodion niferus. Mewn gwirionedd, ystyr "teneré" yw "anialwch" yn yr iaith Tuareg.

Ar oddeutu pedwar can mil o gilometrau sgwâr, mae'n ymestyn o'r gorllewin o'r Chad i'r gogledd-ddwyrain o Niger. A chyn parhau i ddweud wrthych amdano, ni allwn wrthsefyll dweud un arall o'i chwilfrydedd wrthych. Roedd yn gartref i'r alwad Coeden Ténéré, a ddaliodd y gydnabyddiaeth unigol o fod yr unigaf yn y byd, gan mai hwn oedd yr unig un mewn sawl cilometr o gwmpas. Yn 1973, cafodd ei ddymchwel gan lori a, heddiw, mae cerflun metel sy'n dwyn i gof ei fod yn meddiannu ei le.

Ond mae Ténéré ymhlith yr anialwch harddaf yn Affrica am resymau eraill. I ddechrau, oherwydd y dirwedd enfawr a diffaith o dywod y mae'n ei ffurfio. Ond hefyd ar gyfer y gweddillion archeolegol niferus y mae'n eu cartrefu. Efallai ddeng mil o flynyddoedd yn ôl roedd ei hinsawdd yn wahanol oherwydd bod pobl yn byw ynddo.

Mewn gwirionedd yn Tassili n'Ajjer, gwastadedd yn yr ardal, yw un o'r setiau celf roc bwysicaf yn y byd. Cafwyd hyd i ddim llai na phymtheg mil o samplau o baentiadau ac engrafiadau o'r oes Neolithig sy'n cynrychioli bywyd ac arferion brodorion yr ardal hon. Maent yn cyfateb yn bennaf i'r diwylliant kiffian.

Ar y llaw arall, yn yr ardal sy'n cyfateb i Niger mae'r ysblennydd mynyddoedd Aïr, massif gyda hinsawdd Saheliaidd gyda chopaon sy'n cyrraedd 1800 metr o uchder ac sydd â ffurfiannau daearegol trawiadol.

Agadez

Dinas Agadez

A, rhwng y mynyddoedd hyn a'r anialwch ei hun, dinas Agadez, prifddinas un o fiefdoms diwylliant Tuareg. Gallech gael eich temtio i feddwl nad oes gan y dref fach hon unrhyw beth i'w gynnig i chi. Nid oes unrhyw beth ymhellach o realiti. Mae ei ganolfan hanesyddol wedi'i datgan Treftadaeth y Byd, gwobr y mae'n ei rhannu ag anialwch cyfan Tenerife.

Mewn gwirionedd, yn hanesyddol roedd yn bwynt cludo ar gyfer nifer o lwybrau masnach. Hyd yn oed heddiw, allanfa'r un sy'n arwain at Sabha, un o'r llwybrau mwyaf di-glem yn y byd nad yw ei dramwy ar gael i bawb.

I gloi, rydym wedi dangos i chi rai o'r anialwch harddaf yn Affrica. Ond gallem grybwyll eraill fel 'na Lompoul, yn Senegal, gyda'i dwyni tywod oren; hynny o Taru, yn Kenya, ger Kilimanjaro, neu ardal ogaiden, yn Ethiopia. Fodd bynnag, nid yw pob un ohonynt yn fforddiadwy inni ymweld â hi.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)