سفر به آسیا

ViajarAsia وب سایتی بود که صریحاً به سفر در قاره آسیا اختصاص یافته بود. در حال حاضر برای ایجاد جامعه بسیار بزرگتر از مسافران ، در سایت realviajes.com ادغام شده است.

ویاارا آسیا از نوامبر 68 تاکنون 2015 مقاله نوشته است