سوزانا گودوی

من همیشه مشتاق زبان های سراسر دنیا بوده ام. بنابراین من به عنوان یک معلم انگلیسی دوست دارم از همان ابتدا با آن زبانها یا گویشهای مختلف آشنا شوم. هر یک از سفرهایی که می گیرم یادگیری جدیدی است که یک عمر در خاطرم می ماند.

سوزانا گدوی از فوریه 32 تاکنون 2017 مقاله نوشته است