મારિયા

તેઓ કહે છે કે દુનિયામાં જેટલા પ્રકારના પ્રવાસીઓ છે ત્યાં છે. મારી આખી મુસાફરી દરમ્યાન મને વિવિધ પ્રકારની રુચિઓનો અહેસાસ થયો કે જેમાં આપણે ભાગ લઈ શકીએ છીએ, તેથી Actક્યુલિડેડ વાયાજેસમાં હું તમને વિશ્વના કોઈપણ ખૂણામાં તમારી રજાઓ માણવા માટે જરૂરી માહિતી આપીશ.