મારિયા જોસ રોલ્ડન

સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન ટીચર, સાયકોપેડાગોગ અને લેખન અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રત્યે ઉત્સાહી. સજાવટ અને સારા સ્વાદનો ચાહક, હું હંમેશા સતત શીખતો રહું છું... મારા શોખ અને શોખને મારું કામ બનાવું છું. તમે દરેક વસ્તુ સાથે અદ્યતન રહેવા માટે મારી વ્યક્તિગત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો.