ផ្នែក

ព័ត៌មានទេសចរណ៍ បានទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះសម្រាប់មាតិកាធ្វើដំណើរ។ ទិសដៅនិងមគ្គុទេសទេសចរណ៍ដ៏ល្អបំផុតនៃប្រទេសភាគច្រើននៅលើទ្វីបទាំង ៥ ។ យើងឧស្សាហ៍ប្រកាសធនធានទេសចរណ៍ជាញឹកញាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសណ្ឋាគារនិងអាកាសចរណ៍ចុងក្រោយ។

គោលដៅរបស់យើងជាមួយគេហទំព័រនេះគឺថាវិស្សមកាលរបស់អ្នកគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកហើយអាចធ្វើទៅបានដោយអរគុណដល់ក្រុមអ្នកកែសម្រួលរបស់យើងអ្នកធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក។ អ្នកអាចជួបនៅទីនេះ។