ឆ្នេរនិងសមុទ្រ

សាយសៀម៉ាគឺជាគេហទំព័រដែលមានជំនាញក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅឆ្នេរនិងសមុទ្រ។ បច្ចុប្បន្នវាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកឆ្នេរនៃ Actualidadviajes.com

Playas y Mar បានសរសេរ ២២ មាត្រាចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៥