ម៉ារីឡាខារីល

ចាប់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តស្គាល់កន្លែងវប្បធម៌និងប្រជាជនដទៃទៀត។ នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរខ្ញុំកត់ចំណាំដើម្បីអាចបញ្ជូននៅពេលក្រោយដោយពាក្យនិងរូបភាពតើទិសដៅនោះសម្រាប់ខ្ញុំហើយវាអាចសម្រាប់អ្នកណាដែលអានពាក្យរបស់ខ្ញុំ។ ការសរសេរនិងការធ្វើដំណើរគឺស្រដៀងគ្នាខ្ញុំគិតថាពួកគេទាំងពីរយកគំនិតនិងដួងចិត្តរបស់អ្នកឆ្ងាយណាស់។