លីឡាគុយរី

និស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ ការធ្វើដំណើរប្រហែលជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយសង្ឃឹមថានៅពេលអានប្រកាសរបស់ខ្ញុំអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដើម្បីចាប់យកកាបូបស្ពាយហើយហោះទៅឆ្ងាយ។ ខ្ញុំរីករាយចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដល់អ្នក។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំបូន្មាននិងអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកឱ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីអ្នក។

ឡូឡា Curiel បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៧ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០