ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಪ್ರಯಾಣ

ವಯಾಜೆಸ್ಕಾಂಡೆಸ್ಟಿನೊ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಯಾಣದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಡಲು Actualidadviajes.com ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಯಾಜೆಸ್ ಕಾನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೊ ನವೆಂಬರ್ 114 ರಿಂದ 2015 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ