Luis Martinez

ການແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງຂ້ອຍໃນທົ່ວໂລກແລະການພະຍາຍາມເຜີຍແຜ່ຄວາມຢາກຂອງຂ້ອຍໃນການເດີນທາງແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຮັກ. ຍັງຮູ້ປະເພນີຂອງເມືອງອື່ນແລະແນ່ນອນວ່າການຜະຈົນໄພ. ສະນັ້ນການຂຽນກ່ຽວກັບປະເດັນເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນໃກ້ຊິດກັບຄົນທົ່ວໄປ, ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ.

Luis Martinez ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 366 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ