Maria Jose Roldan

ຄູສອນພິເສດ, Psychopedagogue ແລະ passionate ກ່ຽວກັບການຂຽນແລະການສື່ສານ. ພັດລົມຂອງການຕົບແຕ່ງແລະລົດຊາດທີ່ດີ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເຫມີໃນການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ... ເຮັດໃຫ້ passion ແລະ hobbies ວຽກເຮັດງານທໍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍເພື່ອໃຫ້ທັນກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.

Maria Jose Roldan ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 72 ຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ