Susana godoy

ຂ້ອຍເຄີຍມັກພາສາຈາກທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນໃນຖານະທີ່ເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ, ຂ້ອຍກໍ່ມັກທີ່ຈະຮູ້ພາສາຫຼືພາສາຕ່າງປະເທດເຫລົ່ານັ້ນດ້ວຍມືກ່ອນ. ການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍໄປແມ່ນການຮຽນຮູ້ ໃໝ່ ທີ່ຂ້ອຍຈະຈື່ຕະຫຼອດຊີວິດ.

Susana Godoy ໄດ້ຂຽນ 32 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2017