ടിംബക്റ്റു

ആഫ്രിക്കൻ സവന്നയ്ക്കും സഹാറ മരുഭൂമിക്കും ഇടയിൽ പാതിവഴിയിൽ, 7 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സഹേൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് ...

സാഹസികത തേടി മാലിയിലേക്ക് പോകാൻ 5 കാരണങ്ങൾ

നിരവധി വർഷത്തെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾക്കും അസ്ഥിരതയ്ക്കും ശേഷം ടൂറിസം വീണ്ടും മാലിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു.