रोटरडममा के हेर्ने

जो कोही छुट्टीको समयमा हल्याण्डको माध्यमबाट यात्रा गर्दछ र पहिलो पटक रोटरडम भ्रमण गर्दछ उसले महसुस गर्नेछ कि यो सहरको साथ हो ...