මරියා

ඔවුන් පවසන්නේ ලෝකයේ මිනිසුන් සිටින තරම් සංචාරකයින් සිටින බවයි. මගේ සංචාරයන් පුරාවටම අපට ක්‍රියාත්මක විය හැකි විවිධ අවශ්‍යතා පිළිබඳව මම දැනුවත්ව සිටියෙමි, එබැවින් ඇක්ටිව්ලිඩාඩ් වියාජස් හි දී ඔබේ නිවාඩු කාලය ලෝකයේ ඕනෑම කොනකින් උපරිම ලෙස භුක්ති විඳීමට අවශ්‍ය තොරතුරු මම ඔබට ලබා දෙන්නෙමි.

මාරියා 538 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත