කාමන් ගිලන්

මම හිතන්නේ සංචාරය යනු පුද්ගලයෙකුට ජීවත් විය හැකි ධනවත්ම අත්දැකීමක් ... ලැජ්ජාවක්, මේ සඳහා මුදල් අවශ්‍ය බව නේද? මට අවශ්‍ය සහ මම මෙම බ්ලොග් අඩවියේ සියලු ආකාරයේ සංචාරයන් ගැන කතා කිරීමට යන්නෙමි, නමුත් මම යම් දෙයකට වැදගත්කමක් ලබා දීමට යන්නේ නම්, එම ගමනාන්තයන් වන්නේ මා යන ගමනේ වාසනාව ඉතිරි නොකර ය.

කාමන් ගිලන් විසින් 152 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත