යුරෝපයට යන්න

ගෙටවේස් යුරෝපය යනු යුරෝපයේ සංචාරය කිරීම සඳහා කැප වූ වෙබ් අඩවියකි. ඔහු දැනට යුරෝපයේ ඇක්ටිව්ලිඩාඩ් වියාජස් හි ගමනාන්ත අංශයේ කොටසකි.

ගෙට්වේස් යුරෝපය 88 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත