ලෝලා කියුරියෙල්

සන්නිවේදන හා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ශිෂ්‍යයා. සංචාරය කිරීම මම ලෝකයේ වඩාත්ම කැමති දේ විය හැකි අතර, මගේ ලිපි කියවන විට, ඔබට බෑගයක් අල්ලාගෙන පියාසර කිරීමට පාලනය කළ නොහැකි ආශාවක් දැනේ. මගේ අත්දැකීම් ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙමි. මගේ උපදෙස් සහ නිර්දේශයන් ඔබට ලබා ගත හැකි උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට උපකාරී වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

ලෝලා කියුරියෙල් 9 නොවැම්බරයේ සිට ලිපි 2020 ක් ලියා ඇත