වෙරළ සහ නිවාඩු නිකේතන

Playasyresorts යනු ලොව හොඳම වෙරළ සහ නිවාඩු නිකේතන සඳහා කැප වූ වෙබ් අඩවියකි. සංචාරක පෙම්වතුන්ගෙන් විශාල ප්‍රජාවක් බිහි කිරීම සඳහා එය දැනට Actualidadviajes.com සමඟ ඒකාබද්ධ වී ඇත.

ප්ලේස් වයි රිසෝර්ට්ස් විසින් 77 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත