සංචාරක සහ සංචාරකයින්

Viajesyturistas යනු සංචාරක හා සංචාරකයින්ගේ ලෝකය වෙනුවෙන් කැප වූ වෙබ් අඩවියකි. වර්තමානයේ එය Actualidadviajes.com ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වී සංචාරකයින්ගේ විශාල හා සහභාගීත්ව ප්‍රජාවක් බිහි කරයි.

Viajes y Turistas විසින් 78 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත