සූසානා ගාර්ෂියා

වෙළඳ ප්‍රචාරණයෙන් උපාධිය ලබා ඇති මට මතක ඇති තාක් කල් නව කථා සහ ස්ථාන ලිවීමට හා සොයා ගැනීමට මම කැමතියි. සංචාරය කිරීම මගේ ආශාවන්ගෙන් එකක් වන අතර ඒ නිසා මම එක් දිනක් දැකීමට බලාපොරොත්තු වන එම ස්ථාන පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරමි.