සුසානා ගොඩෝයි

මම සෑම විටම ලොව පුරා භාෂාවන් කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දැක්වූවෙමි. එබැවින් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙකු ලෙස, මම ද එම විවිධ භාෂාවන් හෝ උපභාෂාවන් දැන හඳුනා ගැනීමට ප්‍රිය කරමි. මා කරන සෑම සංචාරයක්ම ජීවිත කාලය පුරාම මට මතක ඇති නව ඉගෙනීමකි.

සුසානා ගොඩෝයි 33 පෙබරවාරි සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත